logo yeni

YASAL İZİN KULLANIRKEN GÖREVİ DEĞİŞENLERE MAAŞ NASIL ÖDENİR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

tasinmaYıllık izin, mazeret izni veya hastalık izni kullanırken görevleri değişen Devlet memurlarına, yeni görevlerine başlayıncaya kadar geçecek süre için yapılacak maaş ödemelerinde hangi görevlerinin esas alınacağı konusunda farklı değerlendirmeler söz konusu olabilmektedir.

Başka bir göreve atanan memurların, yasal izinlerini kullanmakta olmaları nedeniyle, süresi içerisinde yeni görevlerine başlamadıkları hallerde, yeni görevlerine başlayıncaya kadar geçecek sürede aylıkları ödenmesi, özellikle alt görevlere ya da başka yerdeki görevlere atamalarda farklı uygulamalara konu olabilmektedir.

Konuya ilişkin mevzuat

**657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde; aynı yerdeki görevlere atananların atama emrini tebellüğ ettikleri günü, başka yerdeki görevlere atananların atama emrini tebellüğ ettikleri günden itibaren 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorunda oldukları belirtilmiştir.

Ayrıca, başka göreve atandıkları sırada izinli veya raporlu olan memurlara, izinli iken atamanın tebliğ edilmesi mümkün olmakla birlikte, göreve başlamaları için gerekli sürelerin, bu izinlerin bitimi tarihinde başlayacağı düzenlenmiştir.

**657 sayılı Kanunun 169 uncu maddesinde; başka yerdeki bir göreve atanan ve süresi içerisinde görevine başlayan memurlara, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödeneceği belirtilmiştir.

**657 sayılı Kanunun 170 nci maddesinde; yasal izinlerini kullanmakta iken asıl görevleri değişen memurların aylıklarının, izin süresin sona erinceye kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödeneceği belirtilmiştir.

**657 sayılı Kanunun 147 nci maddesinde; memurlara hizmetlerinin karşılığında kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen para “aylık” olarak tarif edilmiş, 43 üncü maddesinde ise ek göstergelerin, belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece memurlar hakkında yapılan ödemelerde esas alınacağı ifade edilmiştir.

**160 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin (E) Bölümünün 11/c maddesinde; 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine istinaden atananların aylık ve diğer haklarının, atandıkları yeni kadro dereceleri üzerinden göreve başladıkları günden itibaren ödenmesi nedeniyle, bu kadro dereceleri için öngörülen zam ve tazminatların da göreve başlama tarihinden itibaren ödenmesi gerekeceği belirtilmiştir.

Mevzuattan anlaşılanlar

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden;

-Memurun aylık ödemesine esas unsurların görev yaptığı kadroya bağlı olacağı,

-Bir kadroya ilişkin mali haklardan yararlanabilmek için, o kadroda göreve başlanmış olmasının ve görevle ilişiğin kesilmemiş olması gerekeceği,

-Eski göreviyle ilişiği kesilen memurun, eski göreviyle ilişik kesme tarihinin, atama emrini tebellüğ ettiği tarihten itibaren yeni görevine başlaması için gerekli süreleri de (mehil müddeti) kapsayacağı,

-Göreve başlamak için gerekli süreler (mehil müddeti) içinde olmak kaydıyla, yeni görevine başlayıncaya kadar memura eski görevine ilişkin özlük haklarının ödeneceği,

-Yeni görevin aylığına, o göreve başlama tarihi itibariyle hak kazanılacağı ve izleyen aybaşından itibaren ödeneceği,

-Yasal izinlerini kullanmakta olan memurlara, başka bir göreve atama emrinin tebliğ edilmesinin mümkün olacağı

-Atama emrini tebellüğ ettikleri tarihten itibaren süresi içerisinde görevine başlayan memurlara, yeni görevlerine başlama tarihine kadar geçecek süre için (mehil müddeti) eski kurumu tarafından ve eski görevine ilişkin haklar üzerinden ödemede bulunulacağı

anlaşılmaktadır.

Öte yandan, Danıştay tarafından verilen bir Kararda; daire başkanı olarak görev yapmakta iken aynı yere müşavir olarak atanan ve atama emri kendisine yasal izinlerini kullandığı sırada tebliğ edilen davacının, atama işlemini tebellüğ etmesiyle birlikte bu tarihten itibaren eski kadrosuyla ilişiğinin kesileceği, eski görevi nedeniyle makam tazminatından yararlanabilmesi için gerekli olan sürenin hesabında ise yeni göreve atama emrinin tebliğ tarihine kadar olan sürenin esas alınacağı hükme bağlanmıştır. Karar için tıklayınız...

Değerlendirmemiz

İlgili mevzuat ve yukarıda söz edilen yargı kararından hareketle, memurunyeri.com olarak konuyu değerlendirdiğimizde, yasal izin kullanmakta olmasından dolayı yeni görevine süresi içerisinde başlamayan memurların aylığının;

**Yeni görevlerine başlamaları için gereken yasal azami süre kadar olan kısmının, eski kadro unvanı üzerinden ve eski kurumu tarafından,

**Yeni görevlerine başlamaları için geçecek sürenin kalan kısmı için ise yeni görevi esas alınarak ve eski kurumu tarafından kadro tasarrufundan

ödenmesi gerekeceği düşünülmektedir.  

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.