logo yeni

calisanlar2 copy

HANGİ MEMURLAR EK ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ALIR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

para15Devlet memurlarından bazılarına, yararlanmakta oldukları tazminatlara ilave olarak, aylık ücretleriyle birlikte ek özel hizmet tazminatı ödenebilmektedir.

Kadroları bazı hizmet sınıflarında bulunan memurlardan, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen kalkınmada öncelikli yörelerde sürekli görevle fiilen çalışanlara,  yararlanmakta oldukları özel hizmet tazminatlarına ilave olarak aylıklarıyla birlikte “ek özel hizmet tazminatı” ödenebilmektedir.

Ek özel hizmet tazminatından yararlanacak personel hakkında, yaptıkları işin niteliğine göre farklı ek özel hizmet tazminatları da öngörülmüş olmakla birlikte, memurunyeri.com olarak burada sadece kalkınmada öncelikli bölgelerde görev yapanlara ödenen ek özel hizmet tazminatına değinilecektir.

Ek özel hizmet tazminatından yararlanan memurlar

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında; Kalkınmada Öncelikli Yöreler7 bölge içerisinde toplanmış ve bu bölgelere dahil yerleşim yerlerine sürekli görevle atanan “Teknik Hizmetler Sınıfı” ile “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı” personeline, bu yerlerde fiilen görev yapacakları sürelerde, ilgili bölge için belirlenmiş olan ek özel hizmet tazminatı oranında ödeme yapılması hükme bağlanmıştır.

Bu hizmet sınıfları kapsamında olup da, kalkınmada öncelikli yöreler dışındaki yerleşim yerlerinde görev yapan Devlet memurları ise ek ödemeden yararlanamamaktadır.

Kalkınmada öncelikli bölgelerde fiilen çalışılmış sayılan hizmet süreleri

Kalkınmada öncelikli bölgeler kapsamındaki yerlere sürekli görevle atanan ve ek özel hizmet tazminatından yararlanma hakkı bulunan personel için, bu yerlerdeki çalışma süresi; memurun göreve başlaması ile görevden ayrılması tarihleri arasında kalan sürelerden, fiilen çalışılan sürelerdir.

Fiilen çalışılmış sayılan sürelere;

-Mehil müddeti,

-Hizmet içi eğitim, seminer, kurs ve geçici görevle bölge dışında 10 günden fazla bir süre ile görevlendirme hallerinde, bu sürelerin tamamı; 10 gün ve daha kısa süreli görevlendirmelerin toplamının bir yılda 30 günü aşması halinde ise aşan kısmı,

-Hastalık izni, istirahat ve hava değişimi süreleri (görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı olduğunun amirlerince onaylanması şartıyla hastalanan, yaralanan, kazaya uğrayan ve sakatlananların tedavi ve hastalık izni süreleri hariç),

-Mazeret izinleri,

-Yurt dışı geçici görevlendirme süreleri,

-Görevden uzaklaştırılma, gözaltına alınma, açığa alınma ve tutuklanma süreleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personele disiplin amirlerince veya disiplin mahkemelerince verilen oda hapsi süreleri (Bunlar hakkındaki kamu davasının düşmesi, ortadan kaldırılması, yargılamanın men’ine veya beraatine karar verilmesi hallerinde geriye dönük olarak bu süreler için ödeme yapılmaz),

dahil değildir.

Tazminattan yararlananların geçici görevlendirilmeleri

Ödenecek ek özel hizmet tazminatı, ilgili memurların asıl görev yerine göre belirlenir.

Kesintisiz 15 günden, kesintili olarak da bir yılda 3 aydan fazla süre ile bölge içinde fakat memuriyet mahalli dışında görevlendirilenlerin, geçici görev sürelerinin söz konusu süreleri aşan kısmına, geçici görevde bulundukları yerler için belirlenmiş olan oranlar üzerinden tazminat ödemesi yapılır. 3 güne kadar olan geçici görevler ise bu sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

Geçici görevle veya vekaleten kalkınmada öncelikli yerlere atananlar

Kalkınmada öncelikli bölgeler dışındaki yerlerde görev yapanlardan, ek özel hizmet tazminatı öngörülen yerleşim birimlerine vekaleten atananlara veya geçici olarak görevlendirilenlere, bu görevlerinden dolayı bölge için öngörülen ek özel hizmet tazminatı ödenmez.

Ek özel hizmet tazminatı oranları ve miktarının hesabı

Kalkınmada öncelikli yöreler itibariyle ilgili Devlet memurlarına ödenecek ek özel hizmet tazminatı oranları Bakanlar Kurulu tarafından belirlemiş olup, bu oranların en yüksek Devlet memuru aylığı ile çarpılması suretiyle de, ödenecek brüt ek ek özel tazminatı miktarına ulaşılmaktadır. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesilmektedir.

En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (EYDMA)= (1500+8000) X aylık katsayısı

Ek Özel Tazminat Miktarı (brüt)= (EYDMA X Ek özel tazminat oranı) /100

2014 yılı için Ek Özel Tazminat Miktarı (brüt)= [(9500X0,076998=731) X (Ek özel tazminat oranı) /100]

Ek Özel Hizmet Tazminatı Oranları

KADROLARI TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA BULUNAN VE FİİLEN GÖREV YAPANLARDAN 

E K   T A Z M İ N A T   O R A N I   (%)   

 

1.Bölge

2.Bölge

3.Bölge

4.Bölge

5.Bölge

6.Bölge

7.Bölge

1-En az dört yıllık yükseköğrenim görenlerden;

             

a)Başmühendis, Başmimarlar

5

15

17

19

23

28

35

b)Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, bölge plancısı ve şehir plancılarından;

             

  *1-4 derecelerden aylık alanlar

5

15

17

19

23

28

35

  *Diğer derecelerden aylık alanlar

5

15

17

19

23

28

35

c)Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi olanlarla, 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre teknik öğretmen unvanı alanlardan;

             

  *1-4 derecelerden aylık alanlar

4

12

14

16

18

23

25

  *Diğer derecelerden aylık alanlar

4

12

14

16

18

23

25

d)Unvanları (a), (b) ve (c)’de sayılmayan diğer mesleki teknik yükseköğrenimlilerden;

             

  *1-4 derecelerden aylık alanlar

4

11

12

13

15

17

20

  *Diğer derecelerden aylık alanlar

4

11

12

13

15

17

20

2-En az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş olan yüksek teknikerler, teknikerler ile tütün eksperlerinden;

             

  *1-4 derecelerden aylık alanlar

4

11

12

13

15

17

20

  *Diğer derecelerden aylık alanlar

4

11

12

13

15

17

20

3-Lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik kurs görenlerden;

             

  *1-5 derecelerden aylık alanlar

3

8

9

10

11

13

15

  *Diğer derecelerden aylık alanlar

3

8

9

10

11

13

15

4-Lise dengi mesleki teknik öğrenim görenlerden;

             

  *1-5 derecelerden aylık alanlar

3

8

9

10

11

13

15

  *Diğer derecelerden aylık alanlar

3

8

9

10

11

13

15

KADROLARI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA BULUNAN VE FİİLEN GÖREV YAPANLARDAN

E K   T A Z M İ N A T   O R A N I   (%)

 

1.Bölge

2.Bölge

3.Bölge

4.Bölge

5.Bölge

6.Bölge

7.Bölge

1) a) Klinik Şefi

10

30

40

50

60

75

90

 b) Klinik Şef Yardımcısı

10

30

40

50

60

75

90

 c) Başasistan

10

30

40

50

60

75

90

 d) Uzman Tabiplerden;

             

  *1-4 derecelerden aylık alanlar

10

30

40

50

60

75

90

  *Diğer derecelerden aylık alanlar

10

30

40

50

60

75

90

 e) Asistan Tabiplerden;

             

  *1-4 derecelerden aylık alanlar

8

15

20

25

30

40

50

  *Diğer derecelerden aylık alanlar

8

15

20

25

30

40

50

 f) Pratisyen Tabiplerden;

             

  *1-4 derecelerden aylık alanlar

8

15

20

25

30

40

50

  *Diğer derecelerden aylık alanlar

8

15

20

25

30

40

50

2)Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlarla, aynı dallarda doktora yapmış olanlardan;

             

  *1-4 derecelerden aylık alanlar

8

15

20

25

30

40

50

  *Diğer derecelerden aylık alanlar

8

15

20

25

30

40

50

3) Diş Tabiplerinden;

             

  *1-4 derecelerden aylık alanlar

8

15

20

25

30

40

45

  *Diğer derecelerden aylık alanlar

8

15

20

25

30

40

45

4) Eczacılardan;

             

  *1-4 derecelerden aylık alanlar

6

10

15

20

25

30

35

  *Diğer derecelerden aylık alanlar

6

10

15

20

25

30

35

5) Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında; Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuarlarında; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri  Genel Müdürlüğüne bağlı Araştırma Enstitüleri, Islah  Kurumları ve Bölge Laboratuarlarında (İl laboratuarları  hariç); Adli Tıp Kurumunda; Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda; Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Laboratuarlarında görevli mesleki sağlık yüksek öğrenim görmüş sağlık personelinden;

             

 a) Öğrenim süreleri en az 4 yıl olanlardan;

             

  *1-4 derecelerden aylık alanlar

6

10

15

20

25

30

35

  *Diğer derecelerden aylık alanlar

6

10

15

20

25

30

35

 b) Öğrenim süreleri 4 yıldan az olanlardan;

             

  *1-4 derecelerden aylık alanlar

6

10

13

16

19

22

25

  *Diğer derecelerden aylık alanlar

6

10

13

16

19

22

25

6) Yukarıda sayılmayan sağlık personelinden;

             

 a) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli;

             

 1) Öğrenim süreleri en az 4 yıl olanlardan;

             

  *1-4 derecelerden aylık alanlar

6

10

15

20

25

30

35

  *Diğer derecelerden aylık alanlar

6

10

15

20

25

30

35

 2) Öğrenim süreleri 4 yıldan az olanlardan;

             

  *1-4 derecelerden aylık alanlar

6

10

13

16

19

22

25

  *Diğer derecelerden aylık alanlar

6

10

13

16

19

22

25

 b) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli;

             

  *1-4 derecelerden aylık alanlar

5

10

12

14

16

18

20

  *Diğer derecelerden aylık alanlar

5

10

12

14

16

18

20

 c) Ortaokul dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli;

             

  *8-14 derecelerden aylık alanlar

3

5

7

9

11

13

15

  *Diğer derecelerden aylık alanlar

3

5

7

9

11

13

15

7) a) 6343 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik esaslarına göre uzmanlık sınavlarında başarı göstererek uzmanlık belgesine sahip olan Uzman Veteriner Hekimlerden;

             

  *1-4 derecelerden aylık alanlar

10

20

25

40

50

60

70

  *Diğer derecelerden aylık alanlar

10

20

25

40

50

60

70

 b) Veteriner Hekimlerden;

             

  *1-4 derecelerden aylık alanlar

10

20

25

40

50

60

70

  *Diğer derecelerden aylık alanlar

10

20

25

40

50

60

70

Bölgelerine göre kalkınmada öncelikli il ve ilçeler

1. BÖLGE

AKSARAY ESKİL, SARIYAHŞİ, ORTAKÖY; GİRESUN GÜCE, PALAKLI (YAĞLIDERE), DERELİ, ÇANAKÇI, DOĞANKENT, ŞEBİNKARAHİSAR; KARAMAN AYRANCI, ERMENEK; KIRIKKALE SULAKYURT, ÇELEBİ, KARAKEÇİLİ; KIRŞEHİR BOZTEPE; KİLİS ELBEYLİ, MUSABEYLİ, POLATELİ; NEVŞEHİR ACIGÖL, KOZAKLI; ORDU ÇAYBAŞI, ÇATALPINAR, İKİZCE, KORGAN, GÜRGENTEPE, ÇAMAŞ, KUMRU, ULUBEY, KABADÜZ; OSMANİYE DÜZİÇİ, SUMBAS; RİZE ÇAMLIHEMŞİN, İKİZDERE, HEMŞİN; SAMSUN AYVACIK, ASARCIK, SALIPAZARI, YAKAKENT, KAVAK, ALAÇAM, LADİK; TRABZON DÜZKÖY, KÖPRÜBAŞI, ŞALPAZARI, HAYRAT, DERNEKPAZARI, TONYA, MAÇKA, ÇAYKARA

2. BÖLGE

AKSARAY AĞAÇÖREN; AMASYA MERKEZ, SULUOVA, MERZİFON, GÜMÜŞHACIKÖY, TAŞOVA; ARTVİN MERKEZ, ARHAVİ, HOPA; BARTIN MERKEZ, AMASRA; ÇANKIRI MERKEZ, ILGAZ, ATKARACALAR, ÇERKEŞ; ÇORUM MERKEZ, İSKİLİP, SUNGURLU, OSMANCIK, MECİTÖZÜ, ALACA; GİRESUN ÇAMOLUK, ALUCRA; KARABÜK MERKEZ, ESKİPAZAR, SAFRANBOLU; KARAMAN SARIVELİLER, BAŞYAYLA; KASTAMONU MERKEZ, İNEBOLU, TOSYA, TAŞKÖPRÜ; KIRŞEHİR AKÇAKENT, ÇİÇEKDAĞI; NİĞDE ÇİFTLİK, ÇAMARDI; ORDU AKKUŞ, KABATAŞ, MESUDİYE, GÖLKÖY, AYBASTI; SİNOP MERKEZ, BOYABAT, GERZE, AYANCIK; SİVAS MERKEZ, GEMEREK, ŞARKIŞLA, YILDIZELİ; TOKAT MERKEZ, ERBAA, NİKSAR, ZİLE, TURHAL, PAZAR; YOZGAT MERKEZ, SORGUN, YERKÖY, ŞEFAATLİ, SARIKAYA, AKDAĞMADENİ, BOĞAZLIYAN, ÇANDIR; ZONGULDAK MERKEZ, ÇAYCUMA, EREĞLİ, DEVREK, ALAPLI; ÇANAKKALE GÖKÇEADA, BOZCAADA

3. BÖLGE

ADIYAMAN MERKEZ; AMASYA HAMAMÖZÜ, GÖYNÜCEK; ARTVİN MURGUL, BORÇKA; BARTIN ULUS, KURUCAŞİLE; ÇANKIRI KORGUN, BAYRAMÖREN, KURŞUNLU, ŞABANÖZÜ, ORTA, ELDİVAN, KIZILIRMAK, YAPRAKLI; ÇORUM BOĞAZKALE, ORTAKÖY, LAÇİN, BAYAT, UĞURLUDAĞ, KARGI, OĞUZLAR, DODURGA; ELAZIĞ MERKEZ; ERZİNCAN MERKEZ; ERZURUM MERKEZ, ILICA; KASTAMONU AZDAVAY, CİDE, DADAY, DEVREKANİ, PINARBAŞI, ŞENPAZAR, KÜRE, ARAÇ, İHSANGAZİ, AĞLI, BOZKURT, SEYİDİLER, DOĞANYURT, ABANA, HANÖNÜ, ÇATALZEYTİN; KAHRAMANMARAŞ MERKEZ, ANDIRIN, GÖKSUN, ELBİSTAN, AFŞİN; KARABÜK EFLANİ, OVACIK, YENİCE; MALATYA MERKEZ; SİNOP SARAYDÜZÜ, DURAĞAN, TÜRKELİ, DİKMEN, ERFELEK; SİVAS GÜRÜN, İMRANLI, ZARA, HAFİK, ULAŞ, ALTINYAYLA, DİVRİĞİ, SUŞEHRİ; ŞANLIURFA MERKEZ; TOKAT YEŞİLYURT, ARTOVA, SULUSARAY, REŞADİYE, BAŞÇİFTLİK, ALMUS; YOZGAT SARAYKENT, ÇAYIRALAN, AYDINCIK, ÇEKEREK, KADIŞEHRİ, YENİFAKILI; ZONGULDAK GÖKÇEBEY

4. BÖLGE

ADIYAMAN BESNİ, KAHTA; AĞRI MERKEZ; ARDAHAN MERKEZ; ARTVİN ŞAVŞAT; BAYBURT MERKEZ; DİYARBAKIR MERKEZ; ERZİNCAN ÜZÜMLÜ, OTLUKBELİ, REFAHİYE, ÇAYIRLI; ERZURUM UZUNDERE, NARMAN, OLTU, PASİNLER, AŞKALE, PAZARYOLU, İSPİR, TORTUM; GÜMÜŞHANE MERKEZ, KELKİT; KARS MERKEZ; MALATYA AKÇADAĞ, KALE, HEKİMHAN, ARAPGİR, YEŞİLYURT, BATTALGAZİ, DARENDE; SİVAS AKINCILAR, DOĞANŞAR, KOYULHİSAR, GÖLOVA, KANGAL; ŞANLIURFA BİRECİK, BOZOVA, SURUÇ, HALFETİ; VAN MERKEZ

5. BÖLGE

ADIYAMAN TUT, SAMSAT, GÖLBAŞI; AĞRI TUTAK, PATNOS, ELEŞKİRT; ARTVİN ARDANUÇ, YUSUFELİ; BATMAN MERKEZ; BAYBURT DEMİRÖZÜ, AYDINTEPE; BİNGÖL MERKEZ; BİTLİS MERKEZ; ELAZIĞ BASKİL, KEBAN, MADEN, SİVRİCE, AĞIN; ERZİNCAN TERCAN, İLİÇ, KEMALİYE, KEMAH; ERZURUM HORASAN, OLUR, KÖPRÜKÖY; GÜMÜŞHANE KÜRTÜN, KÖSE, TORUL, ŞİRAN; IĞDIR MERKEZ; KARS SARIKAMIŞ, KAĞIZMAN; KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT, TÜRKOĞLU, NURHAK, PAZARCIK, EKİNÖZÜ; MALATYA PÖTÜRGE, YAZIHAN, DOĞANYOL, ARGUVAN, KULUNCAK, DOĞANŞEHİR; MARDİN MERKEZ; MUŞ MERKEZ; SİİRT MERKEZ; ŞANLIURFA HARRAN, VİRANŞEHİR, HİLVAN, CEYLANPINAR, AKÇAKALE, SİVEREK; VAN EDREMİT

6. BÖLGE

ADIYAMAN SİNCİK, ÇELİKHAN, GERGER; AĞRI DİYADİN, HAMUR, TAŞLIÇAY, DOĞUBEYAZIT; ARDAHAN HANAK, GÖLE, POSOF, ÇILDIR, DAMAL; BİTLİS AHLAT, ADİLCEVAZ, TATVAN; DİYARBAKIR ERGANİ, SİLVAN, BİSMİL; ERZURUM ÇAT, HINIS, TEKMAN, KARAÇOBAN, KARAYAZI, ŞENKAYA; IĞDIR ARALIK, KARAKOYUNLU, TUZLUCA; KARS SUSUZ, AKKAYA, SELİM, DİGOR, ARPAÇAY; MARDİN NUSAYBİN, KIZILTEPE, MİDYAT; TUNCELİ MERKEZ; VAN ERCİŞ, GEVAŞ

7. BÖLGE

BATMAN HASANKEYF, KOZLUK, SASON, GERCÜŞ, BEŞİRİ; BİNGÖL YAYLADERE, YEDİSU, KARLIOVA, SOLHAN, GENÇ, ADAKLI, KİĞI; BİTLİS MUTKİ, GÜROYMAK, HİZAN; DİYARBAKIR HAZRO, HANİ, KULP, ÇÜNGÜŞ, EĞİL, DİCLE, KOCAKÖY, LİCE, ÇINAR, ÇERMİK; ELAZIĞ PALU, ALACAKAYA, ARICAK, KARAKOÇAN, KOVANCILAR; HAKKARİ MERKEZ, ÇUKURCA, ŞEMDİNLİ, YÜKSEKOVA; MARDİN SAVUR, DARGEÇİT, DERİK, YEŞİLLİ, MAZIDAĞ, ÖMERLİ; MUŞ VARTO, MALAZGİRT, KORKUT, HASKÖY, BULANIK; SİİRT ŞİRVAN, PERVARİ, ERUH, KURTALAN, BAYKAN, AYDINLAR; ŞIRNAK MERKEZ, ULUDERE, GÜÇLÜKONAK, SİLOPİ, CİZRE, İDİL, BEYTÜŞŞEBAP; TUNCELİ ÇEMİŞKEZEK, PÜLÜMÜR, MAZGİRT, NAZIMİYE, HOZAT, OVACIK, PERTEK; VAN BAHÇESARAY, ÇALDIRAN, ÇATAK, SARAY, ÖZALP, GÜRPINAR, MURADİYE, BAŞKALE 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.