logo yeni

calisanlar2 copy

TORBA KADRO UYGULAMASINDAN HANGİ MEMURLAR YARARLANIYOR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

torba-kadroTorba kadroya atanma olarak da adlandırılan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi kapsamındaki atamalar, idarenin istediği kişileri yönetici kadrolarına atamasına imkan vermesinin yanı sıra, memurlar arasında eşitliğe aykırı uygulamalara gidilmesine de sebep olabilmektedir.

657 sayılı Kanunun 68/B maddesi hükümlerine göre; Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı dışındaki hizmet sınıflarının 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerdeki kadrolarına, memurların derece yükselmesindeki süre şartı aranmaksızın atama yapılabilmektedir. Öte yandan, Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil kadroların ilk dört derecede olmaması nedeniyle, bu hükmün YHS personeli hakkında da uygulanmayacağı anlaşılmaktadır.

MEMURLARIN DERECELERİNİN YÜKSELMESİ

Devlet memurları, normal şartlarda; dereceleri içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş olmaları, üst derecede boş bir kadronun bulunması, kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri taşımaları şartıyla bulundukları derecenin üstündeki derecelere yükselebilmektedirler.

68/B UYGULAMASI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesine göre; Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, hizmet sınıflarının 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına yapılacak atamalarda, derece yükselmesi için gerekli süre şartı aranmamaktadır.

Kanunun 68/B maddesinde düzenlenen ve “asansör yükselme” ya da “torba kadro” olarak da adlandırılan bu yükselme şeklinde, memur doğrudan üst dereceli kadrolara atanabilmektedir.

Bu şekilde atama yapılabilmesi için, ilgili memurun; yükseköğrenim görmüş olmalı ve atama yapılacak kadronun derecesine ve ek göstergesine göre belirlenmiş hizmet süresine sahip olmalıdır. Ayrıca, atama yapılacak derecede boş bir kadronun bulunması ve kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen niteliklere de memurun sahip olması gerekecektir.

68/B UYGULAMASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

a-Hizmet süresi şartı

Torba kadro uygulaması suretiyle atama yapılacak kadrolardan;

*Derecesi 1 olan ve ek göstergesi 5300 ve daha yukarı olanlar için, en az 12 yıl,

*Derecesi 1 veya 2 olan ve ek göstergesi 5300‘den az olanlar için, en az 10 yıl,

*Derecesi 3 veya 4 olanlar için, en az 8 yıl

hizmet süresi şartı aranır.

b-Eğitim şartı

Torba kadro uygulamasından yararlanacak memurların yükseköğrenim görmüş olmaları gerekir. Gördükleri yükseköğrenim süresi 4 yıldan az olan memurlarda aranacak hizmet süresi şartı, yukarıda belirtilen hizmet sürelerine 2 yıl ilave edilerek hesaplanır.

68/B  UYGULAMASINDA DEĞERLENDİRİLEN HİZMETLER

Derece yükselmesindeki süre şartına bağlı olmaksızın ilk 4 dereceli kadrolara atanacaklarda aranan hizmet süresinin hesabında, hizmetlerin geçtiği yere ve atama yapılacak kadro unvanına göre farklı belirlemeler söz konusudur.

a-Bazı hizmetlerin tamamı değerlendirilir

*Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlarda geçen süreler.

*İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müessese ve işletmelerde geçen süreler.

*İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinde geçen süreler.

*Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştiraklerde geçen süreler.

*Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarında geçen süreler.

*Yasama Organı Üyeliğinde geçen süreler.

*Belediye başkanı olarak geçen süreler.

*Belediye ve il genel meclisi üyeliğinde geçen süreler.

*Kanunlarla kurulan fonlarda geçen süreler.

*Uluslararası kuruluşlarda geçen süreler.

*Muvazzaf askerlikte geçen süreler ile okul devresi dahil yedek subaylıkta geçen süreler.

Yukarıda sayılan ve tüm hizmetlerin değerlendirileceği belirtilen kurumlarda, açıktan vekil olarak görev yapanların fiilen görev yaptıkları sürelerin tamamının da hizmet süresi hesabına dahil edilmesi gerekecektir.

Öte yandan, uluslararası kuruluşlarda geçirilen hizmet sürelerinin tamamı, hizmet süresinden sayılmaktadır.

b-Bazı hizmetlerin bir kısmı değerlendirilir

Yükseköğrenim gördükten sonra, yukarıda sayılan yerler dışında özel kurumlarda veya serbest olarak geçirilen sürelerin dörtte üçü hizmet süresinden sayılır. Değerlendirilen dörtte üçlük sürenin toplamı 6 yıldan fazla olamaz. Memurunyeri.com olarak aynı şekilde avukatlık stajı süresinin de böyle değerlendirileceğini söyleyebiliriz.

Yükseköğrenim gördükten sonra yurt dışında çeşitli resmi ya da özel kuruluşlarda geçirilen sürelerin  ¾’ü de hizmet süresi hesabına dahil edilebilmektedir.

c-Bazı görevlere atanacaklarda farklı hizmet şartı aranıyor

Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklarda, yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkların süreleri tamamı değerlendirilmektedir.

68/B UYGULAMASINDAN YARARLANAMAYACAK OLANLAR

Torba kadro uygulamasından;

*Yükseköğrenim görmemiş olanlar,

*Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil ilk 4 dereceli kadrolara daha düşük derecelerden atanacak olanlar,

*Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil ilk 4 dereceli kadrolara daha düşük derecelerden atanacak olanlar,

*Hizmet süresi şartını taşımayanlar

yararlanamazlar.

TORBA KADROYA ATANANLARIN HAKLARI

68/B uygulaması kapsamında ataması yapılmış olan memurlar;

*Atandıkları kadro derecesinin aylık, ek gösterge ve diğer haklarından yararlanırlar.

*Torba kadroda geçirecekleri sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi, he üç yılı için de bir derece yükselmesi yaparlar. Bu süreler, kazanılmış hak aylık dereceleri ile emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde de aynı şekilde değerlendirilir.

*Atandıkları kadroda alacakları aylıklar, başka bir göreve atanmaları halinde kendileri için kazanılmış hak sayılmaz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.