logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURLAR TARAFINDAN DEVLETE VE KİŞİLERE VERİLEN ZARARLAR NASIL TAZMİN EDİLİR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

kizgin2Memurlar tarafından Devlete ve kişilere verilen zararların tespiti, takibi, bu zararların memurlarca karşılanması ve bu durumlarda amirlerin yapması gereken hususlar “Devlete Ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi Ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiştir.

Ancak hakimler, savcılar, Sayıştay meslek mensupları, subaylar, astsubaylar, uzman erbaşlar ve emniyet mensupları gibi bazı kamu personeli ile sayıştaya karşı sorumlu olanlar bu Yönetmelik ile belirlenen usul ve esasların kapsamı dışında tutulmuş olup, memurunyeri.com olarak bu tazmine ilişkin detayları şu başlıklar altında özetleyebiliriz:

Hangi zararlar memurlar tarafından tazmin edilir?

Memurlar, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek; Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır bulundurmak için gerekli tedbirleri almakla görevli ve sorumludurlar. Bu görev ve sorumluluklarını yerine getirmemeleri durumunda ise, doğacak zararları karşılamak zorundadırlar.

Hangi zararlar tazmin edilir

Memurlar;

-Kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile belirlenmiş görevlerini kasıt, ihmal veya tedbirsizlik sonucu gerekli dikkat ve itina ile yapmamaları sebebiyle idarenin veya kişilerin uğradığı zararları,

-Kendilerine teslim edilen Devlet malının korunması ve heran hizmete hazır halde bulundurulması için gerekli tedbirleri kasıt, ihmal veya tedbirsizlik sonucu almamaları sonucu Devlet malında meydana gelen zararları

tazmin ederler.

Zararın tazmin edilmesi şartı

Memurların, oluşan zararaları tazmin zorunluluğunun doğabilmesi için;

-Zararın mevcut olması,

-Zararın doğrudan doğruya memurun fiilinden kaynaklanması,

-Zararın mücbir bir sebebe dayanmaması 

gerekir.

Zararın ödenmesinde esas alınacak bedel

Memurun kasıt, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idarenin malca uğradığı zararın ilgili tarafından rayiç bedel üzerinden ödenmesi esastır. Zarara uğrayan Devlet malının rayiç bedelinin tespiti şöyle yapılır;

-Demirbaş defterinde alındığı tarihteki değeri de belli edilmek suretiyle kayıtlı bulunan veya demirbaş defterinde kayıtlı olmakla beraber değeri belli olmayan veya teberru yoluyla veya başka suretle Devlete mal edilen mallarda zarar söz konusuysa, oluşturulacak bir komisyon tarafından zarara uğrayan malın rayiç değeri, piyasa araştırması yapılmak ve ticaret odaları ile belediyelerden bilgi istemek suretiyle belirlenir ve ondan sonra zararın miktarı tesbit edilir. Zarar gören Devlet malı eğer amortismana tabii mallardan ise rayiç bedelden amortisman payı düşülür.

-Tarihi ve estetik değeri olan her çeşit eşya ve mallarda bir zarar söz konusu ise bilirkişilerden oluşan (eski eser uzmanları) bir heyet tarafından önce eserin değeri, ondan sonra oluşan zararın miktarı tesbit edilir.

-Zarar gören Devlet malı, biryerden gönderilmiş veya getirilmiş ise taşıma masrafları malın rayiç fiatına ilave edilmek suretiyle malın esas fiatı belirlenir ve sonra da zararın miktarı tesbit edilir.

Zararı kim tespit eder?

Memurların hizmet kusurlarından doğan zararların miktarı, zarar gören Devlet malı tarihi bir eser değilse kurum ve kuruluşların en üst yöneticilerinin belirleyeceği iki kişi ile zarara sebebiyet veren memurun ilk amirinden oluşan 3 kişilik bir heyet tarafından tesbit edilir.

Zarar memur tarafından nasıl ödenir?

Tesbit edilen zarar miktarının;

-En alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmediği hallerde, memurun kabul etmesi şartıyla, zarar disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre memur tarafından ödenir. Ödemeyi kabul etmeyen memurların verdikleri zararlar hükmen tahsil edilir.

Ödemeyi kabul edenler hakkında disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulunca verilen kararların kesinleştiği tarihi izleyen aybaşından itibaren kararda belirtilen esaslara göre, memurların aylıklarından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilir.

-En alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçen zararlar, işin icabına ve genel hükümlere göre sorumlularından sulh yolu ile (anlaşma) veya hükmen tahsil edilir.

Zararın ödenmesinin sulh yolu ile sağlanması halinde de sulh işleminin kesinleştiği tarihi izleyen aybaşından itibaren anlaşma esaslarına göre memurların aylıklarından kesinti yapılır.

Memurların aylıklarından yapılacak kesinti miktarı, kendilerine ödenecek net aylıkların 1/3 ünden fazla ve 1/4 ünden az olamaz.

Memur zararı ödemeyi kabul ederse

En alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararları ödemeyi kabul eden memurlar hakkında düzenlenecek dosya disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulunca dosyanın intikalini izleyen 10 gün içinde incelenip karara bağlanır. Kararda aylıklardan yapılacak kesinti miktarı ve taksit sayısı da belirtilir.

Memur zararı ödemeyi kabul etmezse

İdareye verdikleri zararı ödemeyi kabul etmeyen memurlar hakkında genel hükümlere göre takibat yapılmak ve dava açılmak üzere zarara ait bütün bilgi ve belgeler kurum ve kuruluşun en üst yöneticileri tarafından konuyla ilgili mercilere gönderilir.

Amirlerin yapması gerekenler

Memurlarca verilen zararların miktarının tesbiti ve ilgililerden tahsili konusunda yapılacak işlemlerin zamanında ve eksiksiz yürütülmesinden, zararı veren memurların görevli bulundukları kurum ve kuruluşların o yerdeki amirleri birlikte sorumludurlar.

Zararı veren memurun amirleri, zararın vuku bulduğu tarihi izleyen 3 gün içinde zararın konusu ile memurun sorumluluğunu belirten tüm bilgi ve belgeleri, o kurum ve kuruluşun en üst yöneticisine iletirler. En üst yöneticiler bilgi ve belgelerin kendilerine intikal ettiği tarihi izleyen 10 gün içinde zarar miktarını tesbit ettirirler.

Zarar miktarı en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmediği hallerde, zararlarla ilgili belgeler en üst yöneticiler tarafından karar verilmek üzere ilgili disiplin amirine, gerektiğinde yetkili disiplin kuruluna gönderilir. Ayrıca zarar veren memurdan ödemeyi kabul edip etmediği hususunda yazılı beyanda bulunması istenir. Bu işlemler en geç 10 gün içinde tamamlanır.

İdarenin rücu hakkı

Memurların görevlerini, kasıt, ihmal veya tedbirsizlik sonucu gereken dikkat ve itina ile yapmamaları sebebiyle zarara uğrayan kişilerin zararları, başvurdukları mahkeme veya makamlarca verilen kararlar uyarınca ilgili kurumlarca karşılanır. Kurumların genel hükümlere göre sorumlu memurlara rücu hakları saklıdır

Zamanaşımı

Memurların ödeyecekleri tazminat borçlarının zamanaşımına uğraması genel hükümlere tabidir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.