logo yeni

calisanlar2 copy

MEMUR ŞİKAYET VE MÜRACAATI NASIL YAPMALI?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

sikayetMemurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda şikayet ve müracaatta bulunma hakkı tanınmış olmakla birlikte, bu hakları kullanırken usulüne uygun hareket etmeyenlere idari ve adli yaptırımlar uygulanabileceğine de hükmedilmiştir.

Adli veya idari yaptırımlara sebep olabileceklerinden dolayı, müracaat veya şikâyet başvurusunda bulunacak memurların bazı hususlara dikkat etmeleri gerektiğini düşündüğümüzden, memurunyeri.com olarak bu yazımızda konuya açıklama getirilmeye çalışılmıştır.

Memurun müracaat veya şikayet başvurusu

Memurlar;

-Kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı yazılı veya sözlü müracaatta bulunma hakkına sahiptirler.

-Amirleri veya kurumları tarafından kendileri hakkında uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı yazılı veya sözlü şikâyet hakkına sahiptirler.

Müracaat veya şikâyet hakkının kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar “Devlet Memurlarının Şikâyet Ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiştir.

Müracaat veya şikâyetin yapılma usulü

Müracaat veya şikâyet başvurusunda bulunacak olanlar;

-Şikayet veya müracaatlarını tek başlarına yapılabilecekleri gibi toplu olarak da yapılabilir.

-Başvurularını söz veya yazı olarak en yakın amirlerinden başlayarak silsile yoluyla ve şikâyet ettikleri amirlerini atlayarak yapmalıdırlar.

-Başvuru sırasında sıralı amir atlamamaya dikkat etmelidirler.         

-Başvurularını amirleri elektronik posta ile iletmemelidirler.

-Başvuru ve itirazları sırasında idare veya üçüncü şahıslara yönelik suçlamalardan ve ispat edilemeyecek iddialardan kaçınılmalıdırlar.

-Yazılı başvurularını ve başvurularına verilecek cevaplara yapacakları itirazları, mevzuat hükümlerine uygun dilekçelerle yapmalıdırlar.

Dilekçe örneği için tıklayınız…

Şikayet veya müracaat başvurusunun sözlü olarak yapılması

Şikayet veya müracaatlarını sözlü olarak yapan memurların istemesi halinde, başvuruyu yaptıkları amirle birlikte imzalayacakları tutanakla müracaat veya şikayet konusunu tutanağa bağlanabilir. Tutanağın birer nüshası iki tarafa da verilir.

Sözlü yapılan şikayet veya müracaatın tutanağa geçirilmesini amir de isteyebilir. Memurun tutanak düzenlemekten kaçınması durumunda, şikayet veya müracaat yapılmamış sayılır.

Şikayet veya müracaatlara ilişkin karar verilmesi

Yapılan şikayetler konusunda karar verme yetkisi, şikayet edilenin ilk disiplin amirine aittir. Şikayeti kabul eden ancak karar verme yetkisi bulunmayan amirler, şikayetleri silsile yoluyla ve kendi görüşlerini de ilave ederek bir üst amirlere 3 gün içinde iletirler. Bu durum hakkında şikayet edene de bilgi verirler.

Yapılan müracaatlar konusunda karar verme yetkisi, kurumların müracaat konusunu çözümlemeye yetkili olan mercilerine aittir.  Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözmeye yetkili olmayan amirler, müracaatı silsile yolu ile bir üst amirlere 3 gün içinde iletirler.

Usulüne uygun şikayet veya müracaatlar, karar vermeye yetkili amirler tarafından incelenerek karara bağlanır. Verilen kararlar, şikayet veya müracaat sahibine ve gerek görülmesi halinde şikayet edilene yazılı olarak bildirilir.

Şikayet veya müracaat başvurusunun incelenmesi ve karara bağlanarak başvuru sahibine tebliğ edilmesi ile ilgili bütün işlemlerin, şikayet veya müracaat dilekçesinin karar merciine ulaştığı tarihi izleyen en geç 30 gün içinde tamamlanması zorunludur.

Şikayet veya müracaat üzerine verilen karara itiraz

Başvuru üzerine yetkili amirlerce verilen kararlara karşı, şikayet veya müracaatta bulunan memur ile şikayet edilen memur tarafından, bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde bir üst makama itiraz edebilirler.

Şikayet veya müracaatta usule uyulmaması

Şikayet veya müracaat başvurusunda bulunan memurların, bu haklarını kullanırken mevzuatta belirlenen usullere uygun hareket etmeleri gerekir. Belirlenen usullere uygun hareket etmeden başvuruda bulunmaları durumunda;

-Başvurularıyla ilgili olarak kendilerine cevap verilmeyebilir.

-Başvuruları değerlendirilmeyebilir, incelenmeyebilir ve konuya ilişkin herhangi bir karar verilmeyebilir.

-Haklarında disiplin hükümleri uygulanabilir.

-Başvurularındaki iddia veya ifadelerin isnat ve iftira niteliği taşıdığı iddiasıyla haklarında dava açılması istenebilir.

Şikayet veya müracaattan kaynaklanan yaptırımlar

Usulüne uygun şikayet veya müracaat başvurusu yapan memura, bu başvurusu nedeniyle herhangi bir ceza verilemez.

Müracaat veya şikayetini mevzuatta belirlenen usule uygun yapmayan memurlar hakkında, “usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak” fiilini işlediği gerekçesiyle  “uyarma” disiplin cezası verilebilir.

Ayrıca, yapılan başvuruda yer alan iddialar ve ifadelerden dolayı memur hakkında “isnat ve iftirada bulunduğu” gerekçesiyle Cumhuriyet savcılığından dava açılması da istenebilir.

Öte yandan, usulüne uygun olarak yapılmış bulunan şikayet veya müracaat başvurularını ilişkin görevlerini zamanında ve tam olarak yerine getirmeyen amirler hakkında, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen disiplin cezalarından birisi verilir. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.