logo yeni

calisanlar2 copy

DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARILMA HALLERİ VE YENİDEN MEMURİYETE DÖNÜŞ

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

isten-atilmaDevlet memuriyetine girenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen bazı durumların gerçekleşmesi halinde memuriyetten çıkarılabilmektedirler.

Memurluktan çıkarılma halleri, bazen belli süreler sonunda yeniden memurluğa dönmeye imkan verirken, bazen ise Devlet memuru olarak yeniden atanma yolunu kapatmaktadır. Memurunyeri.com olarak konunun aşağıdaki başlıklar altında toplanabileceği değerlendirilmektedir. 

**Atama yapılan göreve süresi içerisinde başlamama nedeniyle memurluktan çıkarılma

Bir göreve ilk defa veya yeniden atanan memurlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 657 sayılı Kanunda belirtilen süreler içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. Bunlar 1 yıl geçmeden yeniden Devlet memuru olarak atanamazlar.

**Aday süresi içerisinde başarısız olunması nedeniyle memurluktan çıkarılma

Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herhangi birinde başarısız olanlar ile adaylık süresi içindeki hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları ve göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin memurlukla ilişikleri kesilir. Bu şekilde görevlerine son verilenler 3 yıl geçmeden yeniden Devlet memuru olarak istihdam edilmezler.

**Naklen atama yapılan göreve süresi içerisinde başlamama nedeniyle memurluktan çıkarılma

Başka yerdeki bir göreve atanan memurlardan, 657 sayılı Kanunda belirtilen süreler içinde yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerine başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar. Bu şekilde görevlerine son verilenler 1 yıl geçmeden yeniden Devlet memuriyetine alınmazlar.

**Memur olma şartlarının taşımama veya kaybetme nedeniyle memurluktan çıkarılma

Memurluğa alınmada aranan şartlardan her hangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan ya da görevi  sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybeden memurların görevine son verilir. Bu şekilde görevine son verilenlerin yeniden memuriyete dönebilmeleri için 6 ay beklemeleri ve memur olmak için gerekli niteliklere sahip olmaları gerekir.

**Yabancı memleketlere gönderilenlerin süresi içinde göreve dönmemeleri nedeniyle memurluktan çıkarılma

Bilgilerini artırmak için yabancı memlekete gönderilenler, kendilerine verilen izin süresinin bitiminde görevlerine başlamadıkları takdirde memurluktan çekilmiş sayılırlar ve 1 yıl geçmeden yeniden Devlet memurluğuna dönemezler.

**Aylıksız izinden süresinde dönmeme nedeniyle memurluktan çıkarılma

Kendilerine aylıksız izin verilen memurların, izin süresinin bitiminde ya da aylıksız izin mazeretinin ortadan kalkması durumunda izin süresinin bitimini beklemeden on gün içinde göreve dönmesi gerekir. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyen memurların memurluktan çekildiği değerlendirilir. Bu şekilde görevlerine son verilenlerin yeniden Devlet memuru olabilmeleri için 1 yıl beklemeleri gerekir.

**Kesintisiz 10 gün süreyle göreve gelmeme nedeniyle memurluktan çıkarılma

İzinsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın kesintisiz 10 gün süre ile göreve gelmeyen memur, çekilme isteğinde bulunmuş olduğu değerlendirilerek, hakkında göreve son verme işlemi uygulanır. Bu şekilde görevlerine son verilenlerin yeniden Devlet memurluğuna dönebilmeleri için 1 yıl beklemeleri gerekir.

**Devlet memurluğundan çıkarma cezası nedeniyle memurluktan çıkarılma

Aşağıda belirtilen fiil veya halleri işleyen memurlar hakkında, bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarma cezası verilir.

a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

c) Siyasi partiye girmek,

d) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,

g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.

**Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının tekerrürü nedeniyle memurluktan çıkarılma

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin, cezaların özlük dosyasından silinmesi için gerekli olan süre içinde yeniden işlenmesi durumunda, memur hakkında bir derece ağır olan disiplin cezası uygulanmaktadır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarında ise üçüncü defa verilecek cezalarda bir derece ağır ceza uygulanır.

Bu nedenle, aynı fiil veya halden dolayı ikinci defa kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memurlar hakkında ikinci cezanın, farklı fiil veya haller sebebiyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memurlar hakkında ise üçüncü ceza Dvlet memurluğundan çıkarma cezası şeklinde uygulanır.

Öte yandan, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri kadroların son kademesinde bulunan Devlet memurları hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesinin gerektiği hallerde, aylıklarından kesinti yapılması yoluna gidilir ve bu durumun tekerrüründe görevlerine son verilir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini gerektiren durumlar:

a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

b) Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek,

c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

g) (Mülga)

h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,

m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,

n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.