logo yeni

calisanlar2 copy

TEDVİREN ATANANLARIN ÖZLÜK HAKLARI

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

tedvirBir kadroya asil olarak atanma şartlarını taşımayanların o kadroya ilişkin görevi yürütmek üzere görevlendirilmesi anlamına gelen “tedvir” uygulaması, dayanağı ve etkileri bakımından tereddüt oluşturabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer düzenlemelerde tedviren görevlendirme ya da tedviren atama şeklinde adlandırılan uygulamaya imkan veren herhangi bir hüküm yer almamakla birlikte, bazı kurumların “tedviren görevlendirme/atama”  yaptıkları da görülebilmektedir.

Tedvir uygulamasının hukuki dayanağı

Anayasada, “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.” denilmiştir.

Personel düzenlemelerine ilişkin kanunlar da ise “tedviren görevlendirme” ya da “tedviren atama” şeklinde bir uygulamaya imkan veren herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

Öte yandan, 99 Seri Numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde  “Asilde aranan şartlara sahip vekil memur bulunamadığı takdirde, hizmetin aksamadan yürütülebilmesi bakımından herhangi bir şekilde boşalmış veya boş bulunan bir görevin öncelikle varsa yardımcıları yoksa asilde aranan şartlara en yakın personel tarafından tedviren gördürülmesi mümkün görülmektedir.” denilmek suretiyle, tedvir uygulamasının sadece istisnai hallerde (asil ya da vekil olarak atanabilecek hiçbir memurun bulunmaması durumunda hizmetin aksamaması için) başvurulabilecek bir yol olduğu ifade edilmiştir.

Ancak, herhangi bir görev için günümüz koşullarında asaleten ya da vekaleten atanma şartlarını taşıyacak memurun bulunmaması hali pek mümkün olamayacağından, 99 Seri Numaralı Tebliğde belirtilen “tedvir” halinin de gerçekleşmeyeceğini düşünmekteyiz.

Bu nedenle, “Asilde aranan şartları taşımayan kişilerin belli bir görevi yürütmek üzere görevlendirilmesi” anlamına gelen “tedvir” uygulamasının yasal bir dayanağının bulunmadığını söylemek mümkündür.

Tedviren görevlendirilenlerin/atananların özlük hakları

Bir göreve asil olarak atanacak memurlarda aranan niteliklere sahip olmadıkları halde, o görevi yürütmek üzere memurların görevlendirilmesinin hukuki yönünün yanı sıra bu şekilde görev verilenlerin özlük hakları konusunda da uygulamada sorunlar yaşanmaktadır.

657 sayılı Kanun, memuriyete ilişkin görevlerin asilde aranan şartlara sahip kişiler tarafından vekâleten ya da ikinci görev veya ders görevi verilmek suretiyle yürütülmesine de imkan tanımıştır. Vekalet, ikinci görev ve ders görevi verilenlere yapılacak ödemelere ilişkin hususlara da Kanunda açıklık getirilmiş, ayrıca yan ödeme kararnamesinde de buna ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Öte yandan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, Zam ve Tazminat Kararnamesinde ve diğer düzenlemelerde, asilde aranan şartlara sahip olmadan bir görevi yürüten memurlara, ödeme yapılmasına imkan veren herhangi bir hükme rastlanmamaktadır.

Bu nedenle, bir görevi tedviren yürütmek üzere görevlendirilmiş olan memurların, o göreve ilişkin; gösterge, ek gösterge, zam ve tazminat, makam tazminatı, temsil/görev tazminatı, ek ödeme gibi unsurlardan yararlanmalarının mümkün olamayacağını, memurunyeri.com olarak değerlendirmekteyiz.

Konuya ilişkin karar ve görüşler

Konuya ilişkin olarak açılan davalar üzerine idari yargı yerleri tarafından verilen kararlar ile konuya ilişkin görüşlerde, tedviren görevlendirmenin hukuki dayanağının bulunmadığına ilişkin hükümlere yer verildiği görülebilmekle birlikte, tedviren görev yürüten personele ödeme yapılması konusunda yargı yerlerinin farklı değerlendirmelerine de rastlanabilmektedir.

**Danıştay 1. Dairesi tarafından verilen buradaki Kararda;  “… Kanunda ayrıca tedvir ile görevlendirme adı altında bir istihdam şekli yer almaktadır.” denilmiştir.

**Danıştay 2. Dairesi tarafından verilen buradaki Kararda;  “aranan şartlara sahip olmayan davacının … görevini tedviren yürütmesi nedeniyle kendisine tazminat şeklinde olsa dahi vekalet aylığı ödenmesinin mümkün olmadığına” hükmedilmiştir.

**Danıştay 5. Dairesi tarafından verilen buradaki Kararda;  “… tedviren yürütülen bir görevin gerektirdiği unvanı taşımayan kamu görevlisine görevin tedviren yaptırılması, bu şekilde yürütülen görevdeki unvanı kazandırmayacaktır.” denilmiştir.

**Danıştay 8. Dairesi tarafından verilen buradaki Kararda;  “atandığı enstitüde öğretim elemanı olmadığı için davacı zorunlu olarak bu idari görevle görevlendirildiğine ve ilgili yasal düzenlemelerle tedviren görevlendirme adı altında bir görevlendirme şekli kabul edilmediğine göre bu görevlendirmenin vekalet olarak kabulü gerekir.” denilmiştir.

**Danıştay 11. Dairesi tarafından verilen buradaki Kararda;  “ … davacıya vekalet aylığı adı altında bir ücret ödenmesi mümkün değilse de, davacının yürüttüğü görevden dolayı üstlendiği sorumluluk dikkate alındığında, vekalet görevinden ötürü davacıya vekalet aylığına eşdeğer tutarda bir meblağın tazminat olarak ödenmesi gerekmektedir.” denilmiştir.

**Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen buradaki Kararda; “… asilde aranan şartları taşımaması nedeniyle tedviren görev yaptığı kadro için yan ödeme, özel hizmet tazminatı ve ek ders ücreti ödenmesine imkan bulunmadığına” hükmedilmiştir.

**Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen buradaki Kararda;  “... görevini vekâleten değil, görevlendirme suretiyle yürüten davacıya tazminat şeklinde olsa dahi vekalet aylığı ödenmesinin mümkün olmadığına” hükmedilmiştir.

**Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen buradaki mütalaada; “… vekâleten atananlara vekâlet aylığı ve diğer ödemelerin … verilebileceği, söz konusu görevleri görevlendirme yoluyla(tedviren) yürütenlere ise mer’i mevzuatımızda konuya ilişkin düzenleme yer almaması sebebiyle vekâlet aylığı ve diğer ödemelerin verilemeyeceği değerlendirilmektedir.” denilmiştir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.© 

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.