logo yeni

calisanlar2 copy

HARCIRAH BEYANNAMESİ GERÇEĞE AYKIRI OLURSA NE OLUR?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

harcirahGeçici veya sürekli görevlendirmeler nedeniyle, Devlet memurlarına beyanları üzerine 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde harcırah ödemesi yapılırken, beyanlarında gerçeğe aykırılık tespit edilenler hakkında ise bazı yaptırımlar uygulanmaktadır.

Harcırah ödemeleri konusunda gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suretiyle işledikleri fiillerden dolayı Devlet memurları hakkında yapılacak işlemlerde hangi kanunun esas alınacağı hususunda tereddüt yaşanabilmekte olup, bu durumlarda bazen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bazen de 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre işlem yapıldığı görülebilmektedir.

Gerçeğe aykırı beyanda halinde esas alınacak kanun

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  “Yolluk giderleri ve gündelikleri” başlıklı 177  nci maddesinde “… Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir.” denilmiştir.

Öte yandan, Devlet memurlarının yolluklarına ilişkin özel kanun olan 6245 sayılı Harcırah Kanununun “Hilafı hakikat beyanname verenler” başlıklı 60 ncı maddesinde de, harcırah ödemelerinde gerçeğe aykırı beyanname verilmesi halinde ilgili memur hakkında yapılacak işlemler düzenlenmiştir.

Bu itibarla, her iki Kanundaki hükümler birlikte değerlendirildiğinde, harcırah ödemelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş olmasından dolayı Devlet memurları hakkında işlem tesis edilirken, 657 sayılı Kanun hükümlerinin değil 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinin esas alınması gerektiğini düşünmekteyiz.

Harcırah ödemeleri konusunda gerçeğe aykırı beyanda bulunan memurun durumu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; kanunların,  tüzüklerin  ve yönetmeliklerin  Devlet memuru  olarak  emrettiği  ödevleri yerine getirmediği, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmadığı ve yasakladığı işleri yaptığı, yapılan soruşturma sonucunda anlaşılan memurlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin cezalarından (uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, Devlet memurluğundan çıkarma) birisinin verileceğine hükmetmiştir.

Öte yandan, 6245 sayılı Harcırah Kanununun;

-“Harcırahın sureti tediye ve mahsubu” başlıklı 59 uncu maddesinin son fıkrasında “Harcırah itası ve avansların mahsubu muamelelerinde aksi sabit oluncaya kadar memurun beyanına itibar olunur.”

-“Hilafı hakikat beyanname verenler” başlıklı 60 ncı maddesinde; “Bu kanuna göre tahakkuk edecek, istihkakın miktarını artıracak şekilde-maddi hatalar hariç-hilafı hakikat beyanname verenler hakkında, mensup oldukları kurumların inzibat, memurin, müdürler komisyonları gibi salahiyetli heyet ve makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şümülüne göre rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarından her hangi biri tatbik olunur ve bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırah, Devlet özel idare ve belediyelerce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre ve bu kanuna tabi diğer kurumlarca da umumi hükümlere tevfikan tahsil olunur.

Suçlu hakkında idarece ittihaz olunan inzıbati kararlar cezai takibata mani olmayıp bu gibiler hakkında ayrıca hukuku amme davası ikame ve kanuni takibat icra olunur.”

denilmiştir.

Bu hükümlerden;

**Harcırah ödemelerinde, aksi sabit oluncaya kadar ilgili memurların beyanlarına göre işlem yapılacağı,

**Ödenecek harcırah miktarını artıracak şekilde (maddi hatalar hariç) gerçek dışı beyanname veren memurlar hakkında, kurumları tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre soruşturma yapılacağı,

**Yapılan soruşturma neticesinde harcırah beyanında gerçeğe aykırılık olduğunun tespit edilmesi durumunda, ilgili memur hakkında 6245 sayılı Kanunda belirtilen yaptırımların uygulanacağı,

**İşlenen suçun şekline ve ağırlığına göre, ilgili memur hakkında; rütbe veya sınıf indirme (memurlar için kademe ilerlemesinin durdurulması veya alt unvana atama şeklinde olabilir) veya memuriyetten çıkarma (ihraç) işlemlerinden birisinin uygulanacağı,

**Fazla ödenmiş olan harcırahın, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu hükümlerine göre memurdan tahsil edileceği,

**Memur hakkında ayrıca kamu davası açılması için işlem başlatılacağı

değerlendirilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.