logo yeni

calisanlar2 copy

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME KURALLARI DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde yukselmeMakina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Bugün yürürlüğe giren ve “Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü” personeli hakkında uygulanmakta olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği de yürürlükten kaldıran Yönetmeliğe göre;

**Şube müdürü, müdür, kısım müdürü, şef, başmühendis, teknik uzman, teknik şef, hukuk müşaviri, uzman, sivil savunma uzmanı, koruma ve güvenlik amiri, amir (itfaiye işlerinden sorumlu), koruma ve güvenlik amir yardımcısı, koruma ve güvenlik grup şefi, itfaiye şefi, koruma ve güvenlik görevlisi, sistem programcısı, memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, sekreter, şoför, hizmetli, itfaiyeci, dağıtıcı, çocuk bakıcısı, aşçı kadro ve pozisyonları görevde yükselmeye tabi olacak.

**Avukat, mühendis, tekniker, teknisyen, teknik ressam, matematikçi, istatistikçi, kimyager, çocuk gelişimcisi, hemşire, sağlık memuru pozisyonları ise unvan değişikliği sınavına tabi olacak.

**İç denetçi, müşavir ve başuzman kadrolarına sınavsız atama yapılacak.

**Şube müdürü, müdür, kısım müdürü kadrolarına atanabilmek için; şube müdür yardımcısı, uzman unvanlarında en az 2 yıl veya başmühendis, teknik uzman, teknik şef, şef, sistem programcısı unvanlarında en az 4 yıl ya da programcı unvanında en az 10 yıl çalışmış olmak da gerekecek.

**Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için; mühendis pozisyonunda olmak ve bu pozisyonda en az 6 yıl çalışmış olmak, kurumda atanacağı pozisyonun görev alanında en az 3 yıl çalışmış olmak da gerekecek.

**Uzman pozisyonuna atanabilmek için; sosyal ve idari bilimler alanlarında en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, en az 8 yıl hizmet süresine sahip olmak, şef pozisyonunda bulunmak ve bu pozisyonda en az 2 yıl çalışmış olmak da gerekecek.

**Şef pozisyonuna atanabilmek için; sosyal ve idari bilimler alanlarında en az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, atanacağı pozisyonun görev alanında en az 3 yıl çalışmış olmak ile memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, puvantör, sağlık memuru, çocuk gelişimcisi, sekreter, hemşire pozisyonlarından birinde bulunmak ve bu pozisyonlarda en az 6 yıl çalışmış olmak da gerekecek.

**Unvan değişikliği sınavları, atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılacak. Bu sınavlara katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmayacak. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere sadece Kurum personeli başvurabilecek.

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde yer alan memur kadroları ile (II) sayılı cetvelde yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelden, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme suretiyle asaleten atanacaklar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Birim: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari bölümleri,

ç) Birim amiri: Birimdeki en üst düzeydeki yöneticiyi,

d) Fabrika/işletme: Mal ve hizmet üretilen birimleri,

e) Genel müdür: Kurum Genel Müdürünü,

f) Genel Yönetmelik: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

g) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

ğ) Görevde yükselme sınavı: Şube müdürü, müdür ve kısım müdürü kadroları ve bu kadrolar ile aynı düzeydeki kadrolara atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, diğer unvanlara atanacaklar için yapılan yazılı sınavı,

h) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dâhil olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

ı) İş günü: Ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günleri hariç, diğer günleri,

i) Kadrolu personel: Kurumun genel idare esaslarına göre yürütmesi gereken asli ve sürekli görevleri yerine getiren ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen personeli,

j) Kurum/MKE: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

k) Merkez teşkilatı: Kurum merkezindeki birimleri,

l) Personel: Kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışanları,

m) Sınav kurulu: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin işlemleri yürütmek üzere oluşturulan kurulu,

n) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımlanan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

o) Taşra teşkilatı: Fabrika/işletme müdürlüklerini,

ö) Unvan: Bakanlar Kurulunca ihdas edilen Kuruma ait kadro ve pozisyonları,

p) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

r) Üst görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar;

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü, müdür, kısım müdürü,

2) Şef.

b) Teknik hizmetler grubu;

1) Başmühendis,

2) Teknik uzman,

3) Teknik şef.

c) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

ç) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman.

d) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı.

e) Koruma ve güvenlik, itfaiye hizmetleri grubu;

1) Koruma ve güvenlik amiri, amir (itfaiye işlerinden sorumlu), koruma ve güvenlik amir yardımcısı, koruma ve güvenlik grup şefi, itfaiye şefi,

2) Koruma ve güvenlik görevlisi.

f) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Sistem programcısı.

g) İdari hizmetler grubu;

1) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, sekreter, şoför.

ğ) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli, itfaiyeci, dağıtıcı, çocuk bakıcısı, aşçı.

(3) Unvan değişikliği sınavına tabi pozisyonlar; avukat, mühendis, tekniker, teknisyen, teknik ressam, matematikçi, istatistikçi, kimyager, çocuk gelişimcisi, hemşire, sağlık memuru.

Sınava tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

MADDE 6 – (1) İç denetçi, müşavir ve başuzman kadrolarına sınavsız atama yapılır. Ancak, bu kadro unvanlarına yapılacak atamalarda aranılacak şartlar aşağıda gösterilmiştir.

a) İç denetçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla, 1 ila 4 üncü dereceli kadrolara yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendindeki hizmet şartlarını taşımak, daha alt dereceli kadrolara yapılacak atamalarda ise en az beş hizmet yılını doldurmuş olmak,

3) Yılı içerisinde yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

b) Müşavir kadrosuna atanabilmek için, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, I.hukuk müşaviri, daire başkanı, başmüfettiş, müfettiş, iç denetçi, fabrika/işletme müdürü, fabrika/işletme müdür yardımcısı, hukuk müşaviri görevlerinden birinde bulunmuş olmak.

c) Başuzman kadrosuna atanabilmek için, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro unvanlarında, Kurum genel müdür ve genel müdür yardımcıları hariç, görev yapmış olmak.

Sınav şartı

MADDE 7 – (1) Sınav, Kurumca o hizmete ihtiyaç duyulması halinde açılır.

(2) Şube müdürü, müdür ve kısım müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 8 – (1) Sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Şube müdürü, müdür, kısım müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Şube müdür yardımcısı, uzman unvanlarında en az 2 yıl veya başmühendis, teknik uzman, teknik şef, şef, sistem programcısı unvanlarında en az 4 yıl ya da programcı unvanında en az 10 yıl çalışmış olmak,

3) Kurumda atanacağı kadronun görev alanında en az 5 yıl çalışmış olmak,

4) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendindeki hizmet şartlarını taşımak.

b) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

3) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendindeki hizmet şartlarını taşımak.

c) Sağlık hizmetleri şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendindeki hizmet şartlarını taşımak,

3) Kurumda tabip, diş tabibi, eczacı veya sağlık hizmetleri şubesi müdür yardımcısı unvanlarının birinde en az 2 yıl görev yapmış olmak.

ç) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Sosyal ve idari bilimler alanlarında en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendindeki hizmet şartlarını taşımak,

3) Kurumda uzman unvanında en az 2 yıl veya şef unvanında en az 4 yıl görev yapmış olmak.

d) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis pozisyonunda olmak ve bu pozisyonda en az 6 yıl çalışmış olmak,

3) Kurumda atanacağı pozisyonun görev alanında en az 3 yıl çalışmış olmak.

e) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık teknik fakülte veya yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) En az 6 yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) Kurumda atanacağı pozisyonun görev alanında en az 3 yıl çalışmış olmak,

4) Kurumda çözümleyici, sistem programcısı, programcı, mühendis, mimar, kimyager, istatistikçi, matematikçi unvanlarının herhangi birinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

f) Teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık teknik yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) En az 6 yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) Kurumda atanacağı pozisyonun görev alanında en az 3 yıl çalışmış olmak,

4) Kurumda çözümleyici, sistem programcısı, programcı, mühendis, mimar, kimyager, istatistikçi, matematikçi, tekniker, teknisyen, teknik ressam unvanlarının herhangi birinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

g) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Sosyal ve idari bilimler alanlarında en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az 8 yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) Şef pozisyonunda bulunmak ve bu pozisyonda en az 2 yıl çalışmış olmak,

4) Kurumda atanacağı pozisyonun görev alanında en az 3 yıl çalışmış olmak.

ğ) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) Sosyal ve idari bilimler alanlarında en az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Kurumda atanacağı pozisyonun görev alanında en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, puvantör, sağlık memuru, çocuk gelişimcisi, sekreter, hemşire pozisyonlarından birinde bulunmak ve bu pozisyonlarda en az 6 yıl çalışmış olmak.

h) Koruma ve güvenlik amiri pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik birimlerinde en az 8 yıl hizmeti olmak,

3) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı veya koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonlarından birinde bulunmak; Kurumda koruma ve güvenlik amir yardımcısı pozisyonunda en az 2 yıl, koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonunda en az 4 yıl çalışmış olmak.

ı) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik birimlerinde en az 6 yıl hizmeti olmakla birlikte, Kurumda koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonunda en az 2 yıl çalışmış olmak.

i) Koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumda koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonunda en az 4 yıl çalışmış olmak.

j) İtfaiye işlerinden sorumlu amir pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İtfaiye birimlerinde en az 6 yıl hizmeti olmak,

3) Kurumda itfaiye şefi pozisyonunda en az 3 yıl çalışmış olmak.

k) İtfaiye şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumda itfaiyeci pozisyonunda en az 6 yıl çalışmış olmak.

l) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, sekreter, şoför pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Hizmet süresi toplamı en az 5 yıl olmak,

3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanına atanabilmek için, bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı belge ya da sertifikaya sahip olmak,

4) Şoför unvanına atanabilmek için, sürücü belgesine sahip olmak,

5) Hizmetli, dağıtıcı, çocuk bakıcısı pozisyonlarının birinde bulunmuş olmak,

6) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak.

m) Sistem programcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Kurumda bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Hizmet süresi toplamı en az 6 yıl olmak.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda unvan değişikliği sınavında başarılı olmanın yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır.

a) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

b) Mühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendislik Fakültesi mezunu olmak.

c) Matematikçi, istatistikçi ve kimyager pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının matematik, istatistik ve kimya bölümlerinden mezun olmak.

ç) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

1) İki yıllık teknik yükseköğrenim mezunu olmak.

d) Hemşire, sağlık memuru, çocuk gelişimcisi pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

e) Teknisyen, teknik ressam pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Teknik eğitim veren liselerden mezun olmak.

Hizmet süresi

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme sınavı açılan kadro ve pozisyonlar için aranılan hizmet sürelerinin hesabında, aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dâhil olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi dikkate alınır. Daha önce Kuruma bağlı olup da daha sonra kapatılan, statüsü değiştirilen ve özelleştirilen bağlı ortaklıklarda geçen hizmet süreleri de Kurumda geçirilmiş sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Duyuru

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin bilgiler, kadro ve pozisyonların unvanı, adedi ile son başvuru tarihi, sınav tarihinden önce Kurum personeline duyurulur.

Başvuru

MADDE 12 – (1) İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilirler.

(2) Birim amirleri, başvuru dilekçelerini Kurum merkez teşkilatında İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına, taşra teşkilatında ise İdari İşler Müdürlüklerine gönderirler.

Başvuruların incelenmesi

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına başvuruda bulunanların aranılan şartları taşıyıp taşımadıkları merkez teşkilatında İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca, fabrika/işletme müdürlüklerinde ise idari işler müdürlüklerince tespit edilir. Aranılan şartları taşıyan personel, fabrika/işletme müdürlüklerince İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirilir.

(2) Genel Müdürlükçe gerek görüldüğünde oluşturulacak bir kurulca değerlendirme yapılabilir.

(3) Değerlendirme sonucunda yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca Kurumun internet sitesinde duyurulur.

Yazılı sınav

MADDE 14 – (1) Yazılı sınav, Kurum tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav, atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ait duyuruda bu sınava ilişkin konu başlıklarına yer verilmek suretiyle Kurumca belirlenecek konularda yapılır.

(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

(4) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde sayılan kadrolar için sözlü sınava alınacaklar hakkında yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.

Sözlü sınav

MADDE 15 – (1) Şube müdürü, müdür ve kısım müdürü kadroları ile bu kadrolarla aynı düzeydeki unvanlara atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve kısım müdürü kadroları ile bu kadrolar ile aynı düzeydeki unvanlara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Kurumca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 17 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre yedek belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 18 – (1) Sınav kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ile Genel Müdür tarafından belirlenecek diğer üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınava, sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav kurulu; yazılı ve sözlü sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, sınav sonuçlarına ilişkin itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Gerek görülmesi halinde aynı usulle sözlü sınav için birden fazla sözlü sınav kurulu oluşturulabilir. Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

(5) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 iş günü içinde bir dilekçe ile merkez teşkilatında doğrudan, taşra teşkilatında ise idari işler müdürlükleri kanalıyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına itiraz edebilir. Sınav kurulu itirazları bir ay içinde sonuçlandırarak, sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirir.

(6) Sınav kurulunun sekretarya görevi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara, bu unvanları en az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş olanların atanmaları; sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları Kurumca atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere sadece Kurum personeli başvurabilir.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Ancak puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere sınav açılan pozisyon sayısı kadar atama yapılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(5) Unvan değişikliği sınavı ile ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Kurumun o hizmete ihtiyaç duyması, ilgili kadro veya pozisyonun boş olması, ilgili personelin isteği, atanılacak kadro/pozisyon için aranılan şartları taşıması halinde sınav yapılmaksızın aynı düzey görevlere atanılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Bir üst kadro veya pozisyondan bir alt kadro veya pozisyona geçiş, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla isteğe bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Kendi istekleri ile alt kadro veya pozisyona geçirilenlerin tekrar eski kadro veya pozisyonuna geçmeyi talep etmeleri halinde, eski kadro veya pozisyonlarına sınavsız atamaları yapılabilir.

ç) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalar ve bu pozisyonlar arasındaki geçişler, ilgili pozisyon için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

(2) Avukat kadro veya pozisyonlarından hukuk müşaviri kadro veya pozisyonlarına yapılacak atamalarda sınav şartı aranmaz.

(3) Bulundukları görevi yapamayacaklarını Sağlık Bakanlığınca kabul edilen tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirmiş olan koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik amir yardımcısı ile amir (itfaiye işlerinden sorumlu) pozisyonlarında çalışanların şef pozisyonuna, koruma ve güvenlik grup şefi ile itfaiye şefi pozisyonunda çalışanların bu görevlerle aynı düzeyde görevlere veya daha alt görevlere, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonunda çalışanların İtfaiyeci veya İtfaiyeci ile aynı düzeyde görevlere veya daha alt görevlere, İtfaiyeci pozisyonunda çalışanların İtfaiyeci ile aynı düzeyde görevlere veya daha alt görevlere; görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan genel hükümler çerçevesinde atamaları yapılabilir.

Özelleştirilen kurumlardan atama

MADDE 21 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Engellilerin sınavı

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlardaki görevleri yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirler Kurum tarafından alınır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 5/5/2012 tarihli ve 28283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

(2) Kurumda 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan personel bakımından şef, teknik şef, koruma ve güvenlik grup şefi ve itfaiye şefi pozisyonuna atanabilmek için bu Yönetmelikte öngörülen öğrenim düzeyinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.