logo yeni

calisanlar2 copy

GÖREVDE YÜKSELMEDE TODAİE PERSONELİNİN KAFASI KARIŞACAK

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde yukselme4Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelikte bazı değişiklikler yapılırken, personelde aranan hizmet süresi şartlarına ilişkin hükümler personelin kafasını karıştıracak gibi görünüyor.

Genel itibariyle Yönetmeliğin görevde yükselme Genel Yönetmeliği hükümlerine uygun hale getirmesine yönelik olarak değişiklikler yapılırken, özel bazı düzenlemeler de getirildi.

Öte yandan, hizmet süresi şartı konusunda, özellikle memur ve veznedar kadrolarına atanacaklarda aranan özel şartlar tereddüt yaratacak gibi görünüyor. Çünkü memur veya veznedar olabilmek için; hem en az beş yıl hizmeti bulunmak şartı ve hem de son iki yılı Enstitüde olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl hizmeti bulunmak şartı birlikte aranıyor. Memurunyeri.com olarak bu ifadelerin Yönetmelikte sehven birlikte yer aldığını düşünmekteyiz.

TODAİE görevde yükselme ve unvan değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:

**Müdür, kütüphane müdürü, öğrenci işleri müdürü, personel müdürü, idari ve mali işler müdürü kadrolarına atanacaklar yazılı ve sözlü sınava girecek.

**Görevde yükselmede hizmet süresi olarak; aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dâhil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanacak süreler esas alınacak.

**Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak üzere TODAİE’de en az altı ay çalışmış olmak şartı da aranacak.

**Müdür, kütüphane müdürü, öğrenci işleri müdürü, personel müdürü ve idari ve mali işler müdürü kadrolarına atanabilmek için, şef veya uzman kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak da gerekecek.

**Şef kadrosuna atanabilmek için; memur, veznedar, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, teknisyen, şoför ve koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında çalışıyor olmak ve son iki yılı TODAİE’de olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl hizmeti bulunmak da gerekecek.

**Memur ve veznedar kadrolarına atanabilmek için; en az beş yıl hizmeti bulunmak ve son iki yılı TODAİE’de olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl hizmeti bulunmak da gerekecek.

**Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için; son iki yılı TODAİ’de olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl hizmeti bulunmak da gerekecek.

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/4/2006 tarihli ve 26129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (h) bendinde yer alan “, eğitime tabi tutulmaksızın” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı) ve (i) bentleri eklenmiştir.

“ç) Görevde yükselme sınavı: Müdür, kütüphane müdürü, öğrenci işleri müdürü, personel müdürü, idari ve mali işler müdürü kadrolarına atanacaklar için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı, diğer kadrolara atanacaklar için yapılacak yazılı sınavı,”

“d) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dâhil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanacak süreleri,”

“ı) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,”

“i) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Müdür, kütüphane müdürü, öğrenci işleri müdürü, personel müdürü, idari ve mali işler müdürü,

2) Şef.

b) Araştırma, planlama ve savunma hizmetleri grubu;

1) Uzman, sivil savunma uzmanı.

c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

ç) İdari hizmetler grubu;

1) Ayniyat saymanı,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför.

d) Yardımcı hizmetler grubu;

1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, dağıtıcı.”

“(3) Unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar:

a) Kütüphaneci, programcı, hemşire, teknisyen, avukat, mühendis.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar şunlardır:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak üzere Enstitüde en az altı ay çalışmış olmak,

c) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Müdür, kütüphane müdürü, öğrenci işleri müdürü, personel müdürü ve idari ve mali işler müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef veya uzman kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak,

3) Kütüphane müdürü kadrosuna atanabilmek için üniversitelerin kütüphanecilik veya bilgi ve belge yönetimi bölümünden mezun olmak ve şef veya uzman kadrosunda en az üç yıl ya da kütüphaneci kadrosunda en az beş yıl çalışmış olmak.

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Memur, veznedar, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, teknisyen, şoför ve koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında çalışıyor olmak,

3) Son iki yılı Enstitüde olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl hizmeti bulunmak.

c) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümünden lisans diploması almış olmak veya diğer yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için en az bir işletim sisteminin uygulaması ile en az bir programlama dilini bilmek,

3) Son iki yılı Enstitüde olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl hizmeti bulunmak.

ç) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az D düzeyinde puan almış olmak,

3) Son iki yılı Enstitüde olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl hizmeti bulunmak.

d) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Enstitüde olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl hizmeti bulunmak.

e) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak,

3) Son iki yılı Enstitüde olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl hizmeti bulunmak.

f) Memur ve veznedar kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Son iki yılı Enstitüde olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl hizmeti bulunmak.

g) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Enstitüce açılan bilgisayar kurslarına katılıp başarılı olmak, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış özel kuruluşlarca verilen sertifikası bulunmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

3) Son iki yılı Enstitüde olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl hizmeti bulunmak.

ğ) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

3) Son iki yılı Enstitüde olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl hizmeti bulunmak.

h) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) Son iki yılı Enstitüde olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl hizmeti bulunmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“c) Mühendis, hemşire ve teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

1) Kadro unvanının gerektirdiği mesleki veya teknik öğretim veren okullardan mezun olmak.”

“ç) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin “ÜÇÜNCÜ BÖLÜM”ünün başlığı “Görevde Yükselme Duyuru ve Başvuru Esasları ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınavlardan en az bir ay önce duyurulur.

(2) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir ve duyuruda belirtilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan Enstitü personeli, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtildiği şekilde Enstitüye başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan Enstitü personelinin de sınava katılmaları mümkündür.

(2) İlan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar ile aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için başvuruda bulunamazlar.

(3) Enstitü Personel Müdürlüğüne yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyan adaylar Enstitü internet sitesinde ilan edilir.

(4) Unvan değişikliği sınavına sadece Enstitü personeli başvurabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci ve 13 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için müdür, kütüphane müdürü, öğrenci işleri müdürü, personel müdürü, idari ve mali işler müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı sınavda başarılı olması şarttır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavı, Enstitü tarafından belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Enstitüde veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Doktora öğrenimini tamamlayanların mesleki veya teknik öğrenimle ihraz ettikleri görevlere ilişkin kadrolara atanmalarında unvan değişikliği sınavına girme şartı aranmaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınav

MADDE 16 – (1) Yazılı sınav, Enstitü tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurumlarından birisine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav konuları, ilan edilen kadronun nitelikleri dikkate alınarak Sınav Kurulunca tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(3) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınava girecek personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe 16 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Sözlü sınav

MADDE 16/A – (1) Müdür, kütüphane müdürü, öğrenci işleri müdürü, personel müdürü, idari ve mali işler müdürü kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 16/B – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı müdür, kütüphane müdürü, öğrenci işleri müdürü, personel müdürü, idari ve mali işler müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Enstitü internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Enstitü tarafından ihtiyaç duyulması halinde ve sınav duyurusunda da belirtilmek şartıyla başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 16/C – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki puanlarına göre atanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 16/B maddesine göre Enstitü tarafından belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Sınav Kurulu veya kurulları, bu Yönetmelik gereği yapılması gereken işlemler ve Genel Müdürlükçe yaptırılacak olan sınavları gerçekleştirmek üzere Genel Müdür tarafından oluşturulur. Sınav Kurulu veya kurulları, Genel Müdür veya görevlendireceği bir başkan, üç üye ve Personel Müdürü olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir. Sınav Kurulu ve kurulları için aynı usulle iki yedek üye belirlenir. Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve çekimser oy kullanılamaz.

(2) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Sınav Kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonuçları, Personel Müdürlüğü tarafından itiraz sahiplerine tebliğ edilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeniden sınav yapılır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Enstitüde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.”

MADDE 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.