logo yeni

calisanlar2 copy

METEOROLOJİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME ESASLARINDA NELER DEĞİŞTİ?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde-yukselme-5Resmi Gazete'de bugün yayınlanan yönetmelik değişikliği ile Meteoroloji Genel Müdürlüğünün görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarında değişiklikler oldu.

Buna göre;

***Yönetmelikte “tahmin hizmeti”nin tanımı güncellendi ve “meydan hizmeti”nin tanımı eklendi.

***Görev gruplarında, Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubuna sivil savunma uzmanı unvanı, Destek Hizmetleri Grubuna ise aşçı unvanı eklendi.

***Görevde yükselme sınavına girebilmek için aranacak genel şartlar arasına “Genel Müdürlükte en az 6 ay çalışmış olmak.” şartı getirildi.

***Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar arasına, sivil savunma uzmanı araştırmacı unvanları için en az iki yıl Genel Müdürlükte çalışmış olma şartı getirildi.

***Şube müdürü ve meteoroloji müdürü kadrolarına atanacaklar için, atanacağı görevle ilgili birim veya konularda en az 2 yıl çalışmış olmak şartı getirildi.

***Analiz ve Tahminler Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, tahmin hizmetlerinde en az 5 yıl çalışmış olmak şartı getirildi.

***Meydan ile bünyesinde meydan hizmetleri verilen Meteoroloji Müdürlüklerinin meteoroloji müdürü kadrolarına atanabilmek için; tahmin veya meydan hizmetlerinde en az 2 yıl çalışmış olmak şartı getirildi.

***Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak şartı getirildi.

***Görevde yükselme yazılı sınavında en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacağı ve Şube Müdürü ve Meteoroloji Müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı sınav başarı puanının en az altmış olarak uygulanacağı kuralı getirildi.

***Şube müdürü ve meteoroloji müdürü kadrosu için, başarı sıralamasının belirlenmesinde yalnızca sözlü sınavın esas alınması uygulaması kaldırıldı. Değişiklik sonrasında başarı sıralaması şöyle belirlenecek:

"(1)Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve meteoroloji müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması;  diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel,  ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.”

***Personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanların, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilecekleri hükmü kaldırıldı.

***Başarı sıralamasına göre atanma yeniden düzenlenerek şöyle belirlendi:

“(1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip, en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır. Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.”

“(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya veya başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre belirlenmiş olması durumunda, yedekler arasından başarı sıralaması ve tercihler dikkate alınarak atama yapılabilir.”

***Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişlerin, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılacağı hükmü kaldırıldı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/3/2014 tarihli ve 28935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.

“h) Tahmin hizmeti; Tahminler Dairesi Başkanlığı, bölge tahmin ve erken uyarı merkezleri ve A sınıfı havalimanı meteoroloji müdürlüklerinde verilen hizmeti,”

“k) Meydan hizmeti; Meydan meteoroloji müdürlüğünde verilen hizmeti,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (e) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Sivil savunma uzmanı, uzman.”

“1) Aşçı, Rasatçı yardımcısı, teknisyen yardımcısı ve hizmetli.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“c) Genel Müdürlükte en az 6 ay çalışmış olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bende aşağıdaki (4) ve (5) numaralı alt bentler eklenmiş ve aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “Uzman” ibaresi “Sivil savunma uzmanı ve uzman” şeklinde değiştirilmiştir.

“2) Genel Müdürlükte, döner sermaye işletme müdür yardımcısı, sivil savunma uzmanı araştırmacı, uzman, şef, avukat, mühendis, mimar, fizikçi, jeomorfolog, matematikçi, istatistikçi, kimyager, astronom, çözümleyici, mütercim, programcı, tekniker, istidlalci, rasatçı, teknisyen, haberleşme teknisyeni, memur, haberleşme memuru, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

3) Şube müdürü ve meteoroloji müdürü kadrolarına atanacaklar için, atanacağı görevle ilgili birim veya konularda en az 2 yıl çalışmış olmak,”

“4) Analiz ve Tahminler Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, tahmin hizmetlerinde en az 5 yıl çalışmış olmak,

5) Meydan ile bünyesinde meydan hizmetleri verilen Meteoroloji Müdürlüklerinin meteoroloji müdürü kadrolarına atanabilmek için; tahmin veya meydan hizmetlerinde en az 2 yıl çalışmış olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Şube Müdürü ve Meteoroloji Müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve meteoroloji müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması;  diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel,  ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip, en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır. Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.”

“(3) Duyurulan kadrolardan;”

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya veya başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre belirlenmiş olması durumunda, yedekler arasından başarı sıralaması ve tercihler dikkate alınarak atama yapılabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.