logo yeni

calisanlar2 copy

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME KURALLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde-yukselme3Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle, “Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmelik”te bazı hükümlerin görevde yükselme genel Yönetmeliğe uyumluluğu da sağlanırken;

-Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları ve hizmet grupları yeniden belirlendi.

-Unvan değişikliğine tabi kadroların hangileri olacağı yeniden düzenlendi.

-Görevde yükselme kapsamındaki kadrolara atanacaklar için, görevde yükselme sınavı en az altı ay süre ile atamanın yapılacağı kurumda çalışmış olmak şartı getirildi.

-Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda bazı unvanlar için aranan özel şartlarda değişiklik yapıldı.

Bugün yayımlanan Yönetmelik

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları aşağıda gösterilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü, müze müdürü, şube müdürü,

2) Müdür yardımcısı,

3) Şef, koruma ve güvenlik şefi,

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Basın ve halkla ilişkiler müşaviri, sivil savunma uzmanı, uzman, araştırmacı, müze araştırmacısı.

c) Sağlık Hizmetleri Grubu;

1) Başhemşire,

ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

d) İdari Hizmetleri Grubu;

1) Ayniyat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, fon saymanı, sayman,

2) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı yardımcısı, anbar memuru, santral memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, satınalma memuru, ayniyat memuru, yurt yönetim memuru, tahsildar, mutemet, raportör, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi,

e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Aşçı, bahçıvan, bekçi, berber, dağıtıcı, garson, gassal, hademe, hastabakıcı, hayvan bakıcısı, hizmetli, itfaiyeci, kaloriferci, laborant yardımcısı, sağlık teknisyen yardımcısı, teknisyen yardımcısı, terzi.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, bölge plancısı, avukat, jeolog, hidrobiyolog, hidrolog, jeomorfolog, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, ekonomist, kimyager, heykeltıraş, arkeolog, astronom, kaptan, veteriner hekim, sosyal çalışmacı, biolog, psikolog, sosyolog, bakteriolog, fizyoterapist, diyetisyen, odyolog, pedagog, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, çocuk eğiticisi, sağlık fizikçisi, kütüphaneci, programcı, mütercim, antrenör, öğretmen, kameraman, sinema tv uygulayıcısı, sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknikeri, odyometri teknikeri, tıbbi teknolog, tekniker, teknik ressam, grafiker, restoratör, teknisyen, rasatcı, ressam, makinist, matbaacı, gemi adamı, fotoğrafçı, dekoratör, desinatör, imam, hemşire, sağlık memuru, ebe, laborant, hayvan sağlık memuru, sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknisyeni.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “İlan tarihi itibarıyla” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilgilinin başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (c) ve (ç) bentleri eklenmiştir.

“c) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, ilan tarihi itibarıyla en az altı ay atamanın yapılacağı kurumda çalışmış olmak,”

“ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine “sıhhi malzeme saymanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “,fon saymanı” ibaresi, (h) bendine “veri hazırlama ve kontrol işletmeni” ibaresinden sonra gelmek üzere “,programcı yardımcısı” ibaresi, (ı) ve (i) bentlerine aşağıdaki (3) numaralı alt bentler eklenmiş, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “Çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü, şube müdürü” ibaresi “Çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü, müze müdürü, şube müdürü” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın mevcut (h) bendinde yer alan “ikmal malzeme sorumlusu,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“3) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin bir numaralı alt bendinde sayılan kadrolardan birinde çalışıyor olmak,”

“3) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin bir numaralı alt bendinde sayılan kadrolardan birinde çalışıyor olmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine “Sağlık teknikeri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, veteriner sağlık teknikeri” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “veteriner” ibaresi “veteriner hekim”, “biyolog” ibaresi “biolog”, “bakteriyolog” ibaresi “bakteriolog” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “yöneylemci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ayrıca, kurumlardan talep edilmesi halinde kurumların yazılı sınavı, Başkanlıkça Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Anadolu Üniversitesine merkezi olarak yaptırılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına “üç ay içinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.