logo yeni

calisanlar2 copy

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINDA GÖREVDE YÜKSELME KURALLARININ BAZILARI DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde-yukselmeBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan değişikliklerle, “Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nin bazı hükümleri “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” hükümlerine uygun hale getirildi.

Bugün yürürlüğe giren değişikliklerden bazıları şöyle:

**Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacakların, toplam hizmet süresinin son bir yılını 657 sayılı Kanuna tâbi olarak Bakanlıkta geçirmiş olmaları gerekecek.

**Görevde yükselme suretiyle hukuk müşaviri, şube müdürü, şef, koruma ve güvenlik şefi, uzman, ayniyat saymanı kadrolarına atanmada aranan alt unvanlarda en az bir yıl çalışmış olmak şartının, yardımcı hizmetler ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfları dışındaki diğer hizmet sınıflarında geçmiş olması gerekecek.

**Çözümleyici ve sistem programcısı kadrolarına atanabilmek için programcı kadrosunda en az bir yıl çalışmış olmak da gerekecek.

**Sınav Kurulu üyeleri, sınava alınacak personelden lisansüstü öğrenim hariç, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamayacak.

Yönetmelik

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/2/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre hesaplanan süreyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (b) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş olup, mevcut (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “usta öğretici,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak,

b) Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda, toplam hizmet süresinin son bir yılını 657 sayılı Kanuna tâbi olarak Bakanlıkta geçirmiş olmak,

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla, yardımcı hizmetler ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfları dışındaki diğer hizmet sınıflarındaki kadrolarda en az bir yıl çalışmış olmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla, yardımcı hizmetler ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfları dışındaki diğer hizmet sınıflarındaki kadrolarda en az bir yıl çalışmış olmak,

c) Koruma ve Güvenlik Şefi unvanına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla, yardımcı hizmetler ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfları dışındaki diğer hizmet sınıflarındaki kadrolarda en az bir yıl çalışmış olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

ç) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla, yardımcı hizmetler ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfları dışındaki diğer hizmet sınıflarındaki kadrolarda en az bir yıl çalışmış olmak,

d) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla, yardımcı hizmetler ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfları dışındaki diğer hizmet sınıflarındaki kadrolarda en az bir yıl çalışmış olmak,

e) Çözümleyici ve sistem programcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla, programcı kadrosunda en az bir yıl çalışmış olmak,

3) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak,

4) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

f) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla, yardımcı hizmetler ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfları dışındaki diğer hizmet sınıflarındaki kadrolarda en az bir yıl çalışmış olmak,

g) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla, en az bir yıl hizmeti bulunmak,

3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

ğ) Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla, en az bir yıl hizmeti bulunmak,

3) Bakanlıkça ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak,

h) Memur, ambar memuru, santral memuru, sekreter ve daktilograf kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla, en az bir yıl hizmeti bulunmak,

ı) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla, en az bir yıl hizmeti bulunmak,

3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Aday listesine üç iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edilebilir ve itirazlar beş iş günü içinde karara bağlanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, Bakanlıkça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Yazılı sınav usulü sınav duyurusunda belirtilir.

(2) Yazılı sınav, Bakanlığın görev alanına ilişkin konularda yapılır. Sınav konuları, ilan edilen kadronun nitelikleri dikkate alınarak Sınav Kurulunca tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Şube Müdürü kadrolarına atanacaklar için yapılacak yazılı sınavda 60 ve üstü puan alan adaylar, diğer kadrolara atanacaklar için yapılacak yazılı sınavda 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.

(4) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuruda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanır.

(5) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla tespit edilerek geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem yapılır.

(6) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin sekretarya hizmetleri Başkanlıkça yürütülür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar sözlü sınavda başarılı sayılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yapılır” ibaresi, “yaptırılır” olarak ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir. Başarı puanı listesi, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde duyurulan boş kadro sayısı kadar yapılır ve Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “ilan edildiği” ibaresi, “kesinleştiği” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre en geç bir ay içerisinde atanır. Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak tercihe göre atama yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Sınav Kurulu üyeleri, sınava alınacak personelden lisansüstü öğrenim hariç, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gün” ibaresi, “iş günü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.