logo yeni

calisanlar2 copy

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINDA GÖREVDE YÜKSELME USULÜNDE DEĞİŞİKLİKLER OLDU

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gumruk-ve-ticaret-bakanligiGümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, görevde yükselme usul ve esaslarında bazı değişiklikler yapılırken, Yönetmeliğin bazı hükümleri de görevde yükselme genel Yönetmeliğine uygun hale getirildi.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikte yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

**Görevde yükselme kapsamı dışında yazılı ve sözlü sınava tabi kadrolar arasına, işletme müdür yardımcısı da dahil edildi.

**Yönetim Hizmetleri grubunun üçüncü alt grubuna, işletme müdür yardımcısı unvanı da eklendi.

**Gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü ve tasfiye işletme müdürü kadrolarına atanabilmek için gerekli hizmet süresinin en az 6 ayının Gümrük ve Ticaret Bakanlığında geçmiş olması şartı getirildi.

**İşletme müdür yardımcısı olarak görev yapmış olanlar da, diğer şartları taşımaları halinde gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü ve tasfiye işletme müdürü kadrolarına atanabilecek.

**Döner sermaye işletmesi şef kadrosunda en az altı yıl çalışmış olmak, tasfiye işletme müdürü sınavına katılmak için yeterli olmayacak.

**Gümrük müdür yardımcısı kadrosuna atanacaklarda; en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, şef veya kısım amiri kadrosunda en az üç yıl ya da muayene memuru kadrosunda en az beş yıl çalışmış olmak şartları aranacak.

**Gümrük ve Ticaret Bakanlığında görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atanabilmek için, ilgili kadrolar için belirlenen unvanlara göre tespit edilen sürenin en az 6 ayının Bakanlığın hizmet birimlerinde geçmiş olması gerekecek.

**İşletme müdür yardımcısı olarak görev yapmış olanlar, diğer şartları taşımaları halinde, merkez teşkilatı şube müdürü kadrosu ile gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü şube müdürü ve personel müdürü kadrolarına atanabilecek.

Yönetmelik hükümlerinin eski ve yeni hali

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA, GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2012 tarihli ve 28172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine “gümrük müdür yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “,işletme müdür yardımcısı” ibaresi eklenmiştir.

Eski hali: “e) Görevde yükselme kapsamı dışında yazılı ve sözlü sınava tabi kadrolar: Gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, tasfiye işletme müdürü, gümrük müdür yardımcısı ve bölge amirini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 3 numaralı alt bendine “gümrük müdür yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “işletme müdür yardımcısı,” ibaresi eklenmiştir.

Eski hali: “3) Gümrük müdür yardımcısı, bölge amiri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“ç) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan kadrolara atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, söz konusu kadrolar için belirlenen unvanlara göre tespit edilen sürenin en az 6 ayını Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatı ya da döner sermaye işletmesi hizmet birimlerinde geçirmiş olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendinde yer alan “gümrük müdür yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “işletme müdür yardımcısı,” ibaresi eklenmiş, aynı bendin 3 numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve birinci fıkranın (b) bendinde yer alan “Gümrük müdür yardımcısı kadrosuna” ibaresi “Gümrük müdür yardımcısı ve işletme müdür yardımcısı kadrolarına” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski hali: “a) … 2) Gümrük müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı veya araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az üç yıl çalışmış olmak,

3) Tasfiye işletme müdürü sınavı için (2) numaralı alt bentte yer alan kadroların herhangi birinde belirtilen süreler kadar ya da döner sermaye işletmesi şef kadrosunda en az altı yıl çalışmış olmak.

b) Gümrük müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“ç) İkinci fıkrada yer alan kadrolara atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, söz konusu kadrolar için belirlenen unvanlara göre tespit edilen sürenin en az 6 ayını Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatı ya da döner sermaye işletmesi hizmet birimlerinde geçirmiş olmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendine “gümrük müdür yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “işletme müdür yardımcısı,” ibaresi eklenmiştir.

Eski hali: “a) Merkez teşkilatı şube müdürü kadrosuna atanabilmek için; … 2) Gümrük müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı veya araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az üç yıl ya da merkez teşkilatında şef veya ayniyat saymanı kadrosunda en az altı yıl ya da mühendis, mütercim, çözümleyici veya programcı kadrolarının herhangi birinde en az yedi yıl ya da muayene memuru kadrosunda en az sekiz yıl, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı şube müdürü kadrosunun sınavı için bu kadroların herhangi birinde belirtilen süreler kadar ya da tekniker kadrosunda en az yedi yıl çalışmış olmak.

b) Gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü şube müdürü ve personel müdürü kadrolarına atanabilmek için; … 2) Gümrük müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı veya araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az üç yıl çalışmış olmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(4) Şube Müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki görevde yükselme sınavına tabi kadrolar ile görevde yükselme kapsamı dışındaki kadrolara atanacaklar için yapılacak yazılı sınavda; 100 tam puan üzerinden 60 ve üstü puan alan adaylar, diğer kadrolara atacaklar için yapılacak yazılı sınavda; 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.”

Eski hali: “(4) Sınavda, 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(1) Başarı puanı; yazılı ve sözlü sınava tabi görevde yükselme kapsamı dışındaki kadrolar ile Şube Müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması, diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir.

(2) Başarı puanına göre yapılan sıralamada, son sıradaki adayla aynı puana sahip adayın bulunması halinde, boş kadrolara yapılacak atamada sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara

öncelik verilir.”

Eski hali: “(1) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınava tabi görevde yükselme kapsamı dışındaki kadrolar ile şube müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir.

(2) Başarı puanına göre yapılan sıralamada, son sıradaki adayla aynı puana sahip adayın bulunması halinde, boş kadrolara yapılacak atamada sırasıyla;

a) Yazılı sınav puanı yüksek olana,

b) Hizmet süresi fazla olana,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,

ç) Diploma tarihi itibari ile önce mezun olana,

d) Yaşı büyük olana,

öncelik verilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ilan edildiği” ibaresi “kesinleştiği” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski hali: “ … başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.