logo yeni

MEB PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE YER DEĞİŞTİRME USULÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde-yukselme3Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

MEB merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan (öğretmenler hariç)  personele ilişkin görevde yükselme, unvan değişikliği ve yer değiştirme suretiyle atama hususlarını düzenleyen Yönetmelikte yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişikliklerden bazıları şöyle:

**Hizmet süresi ifadesinin tanımı değiştirildi: “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde, Bakanlıkta asaleten çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ve muvazzaf askerlikte geçen süreler” olarak tanımlanan hizmet süresi “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde hesaplanan süreler” şeklinde tanımlandı.

**Unvan değişikliği ifadesinin tanımı değiştirildi: “En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılmış unvanlara bu Yönetmelik kapsamında yapılan atamalar” şeklinde olan tanım, “En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılmış unvanlara ilişkin kadrolara bu Yönetmelik kapsamında yapılan atamalar” şeklinde değiştirildi.

**Terzi kadrosu; unvan değişikliğine tabi kadrolar arasından çıkarılarak, görevde yükselme suretiyle atamaya tabi destek hizmetleri birimine dahil kadrolar arasına eklendi.

**İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı ile Bilgi İşlem Grup Başkanlığı şube müdürlüğü kadroları ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bu Grup Başkanlıklarının işlerini yürüten şube müdürlüğü kadrolarına görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda Bakanlığın mimar, mühendis veya branşı Bilişim Teknolojileri ve Elektrik −Elektronik Teknolojisi olan öğretmen kadrolarında bulunanlar arasından atama yapılması uygulaması kaldırıldı.

**Sosyal Çalışmacı kadrosuna unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranan, kadronun gerektirdiği alanlarda iki yıllık yüksekokul mezunu olmak şartı, “mesleğin gerektirdiği alanda yüksek öğretim mezun olmak” şeklinde değiştirildi.

**Görevde yükselme uygulamaları kapsamında oluşturulan sınav kurullarında, grup başkanları yerine daire başkanları görev yapacak.

**Görevde yükselme yoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav sorularının Yönetmelikteki konular arasından belirlenmesinde, atanılacak kadronun niteliklerinin dikkate alınacağına dair hüküm eklendi.

**Yazılı sınav sonuçlarının, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar geçerli olacağına dair hüküm kaldırıldı.

**Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması ile tercihler, diğer kadrolara yapılacak atamalarda ise yazılı sınav sonuçları ile tercihler esas alınacak. Başarı puanı eşitliği hâlinde, sırasıyla; hizmet süresi fazla olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilecek.

**Duyurulan kadrolarda çeşitli sebeplerle boşalma olması durumunda, başarı sırasına göre diğer adayların ataması başarı listesinin kesinleştiği tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde yapılabilecek.

**Doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın “Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı ve uzman” kadrolarına atanabilecek.

**Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna görevde yükselme ve unvan değişikliği uygulamaları dışında atama yapılabilecek.

**Yöneticilerin; sağlık, aile birliği, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talepleri ile hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeleri hakkında; Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanacak.

**İller arasında yer değiştirme talebinde bulunacak olanlarda (Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç) aranan, bulundukları ilde Bakanlık teşkilatı kadrolarında 30 Haziran tarihi itibarıyla en az beş yıl görev yapmış olmaları şartına ilişkin süre kuralı, “kesintisiz en az beş yıl” olarak değiştirildi.

**Yönetmelikte yer alan, soruşturmaya bağlı yer değiştirmeye ilişkin hükümler kaldırıldı.

**Yönetmelik eki Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formu değiştirldi.

**Yönetmelikteki bazı ifade yanlışlıkları düzeltildi.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde hesaplanan süreleri,”

“i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılmış unvanlara ilişkin kadrolara bu Yönetmelik kapsamında yapılan atamaları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “terzi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendine “bekçi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, terzi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ikinci fıkrada” ibaresi “üçüncü fıkrada” olarak değiştirilmiş; üçüncü fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “ve sosyal çalışmacı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine “psikolog” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sosyal çalışmacı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “grup başkanı” ibaresi “daire başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “aşağıdaki konulardan” ibaresi, “atanılacak kadronun nitelikleri dikkate alınarak aşağıdaki konular arasından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “grup başkanı” ibaresi “daire başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Adaylar sözlü sınavda alınan personel” ibaresi “Sözlü sınava alınan personel” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında geçen “ilanı tarihinden” ibaresi ise “kesinleştiği tarihten” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara; şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürleri bakımından yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması ile tercihler, diğer görevler bakımından ise yazılı sınav sonuçları ile tercihler esas alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılır. Başarı puanlarının eşitliği hâlinde, sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “uzman” ibaresi “Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil kadrolardan eğitim uzmanı kadrosuna, avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna genel hükümlere göre atama yapılabilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin altıncı bölüm başlığı “Hizmet Gereği, Mazerete ve İsteğe Bağlı Yer Değiştirmelere İlişkin Hükümler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hizmet gereği ve mazerete bağlı yer değiştirmeler

MADDE 30 – (1) Yöneticilerin; sağlık, aile birliği, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talepleri ile hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler hakkında; Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az beş yıl görev yapanlar” ibaresi “kesintisiz en az beş yıl görev yapanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe ekli Ek-2 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.