logo yeni

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDA GÖREVDE YÜKSEME USULÜNDE DEĞİŞİKLİKLER OLDU

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde-yukselme4Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı ile Bakanlığa bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde görev yapan memurlardan şube müdürü ve daha alt görevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara unvan değişikliği suretiyle atanacaklara ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:

**Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadroların yer aldığı hizmet gruplarında değişiklik yapıldı. Yönetim hizmetleri grubunda yer alan “koruma ve güvenlik şefi” ile idari hizmetler grubunda yer alan “ayniyat saymanı” unvanları yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca, unvan değişikliğine tabi kadrolar arasına “sağlık teknikeri” eklendi.

**Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranan şartlarda değişiklik yapıldı. Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması hariç, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak üzere kurumda en az altı ay çalışmış olmak şartı da aranacak.

**Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlarda değişiklik yapıldı. Şef kadrosuna atanacaklarda aranan, belli unvanlarda en az toplam 2 yıl görev yapmış olma şartında yer alan unvanlar arasına “sağlık teknikeri” unvanı da eklendi.

**Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlarda değişiklik yapıldı. Programcı kadrosuna atanacaklarda aranan şartlardan olan “en az iki programlama dilini bilmek” şartı “en az iki güncel programlama dilini bildiğini belgelemek” şeklinde değiştirilirken, Sağlık teknikeri kadrosuna atanmak için de “öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak” şartı getirildi.

**Görevde yükselme sınavında başarılı sayılabilmek için alınması gereken puana ilişkin husus, genel Yönetmelikteki değişikliklere uygun hale getirildi. Düzenlemeye göre; görevde yükselme sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacak ve sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanacak.

**Görevde yükselme sınavı sonrası atamalara ilişkin hususlarda bazı değişiklikler yapıldı.

Şube müdürü ve aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklarda aranacak başarı puanının tespit edilmesi genel Yönetmeliğe uygun hale getirildi. Başarı puanı, şube müdürü ve aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması şeklinde hesaplanacak.

Yedek olarak belirlenenlerin atanmasına ilişkin hususlar yeniden düzenlendi. Duyurulan kadrolardan; atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi ya da emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilecek.

Yönetmelikte yapılan değişiklikler ve eski hali

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Koruma ve güvenlik şefi,” ve aynı fıkranın (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “ayniyat saymanı,” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Uzmanı” ibaresi “Uzman” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “hemşire,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sağlık teknikeri,” ibaresi eklenmiştir.

Eski hali: (2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

2) Koruma ve güvenlik şefi, şef,

b) Araştırma hizmetleri grubu;

1) Uzmanı,

ç) İdari hizmetler grubu;

1) Sayman, ayniyat saymanı, muhasebeci,

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Mühendis, mimar, kimyager, fizikçi, istatistikçi, biyolog, psikolog, odyolog, laborant, kütüphaneci, programcı, grafiker, tekniker, teknisyen, diyetisyen, hemşire, sağlık teknisyeni.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının mevcut (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (b) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması hariç, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak üzere kurumda en az altı ay çalışmış olmak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendine “laborant,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sağlık teknikeri,” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “Ayniyat saymanı veya muhasebeci kadrolarına” ibaresi “Muhasebeci kadrosuna” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski hali:  b) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, sayman, anbar memuru, ayniyat memuru, veznedar, santral memuru, teknisyen, odyolog, laborant, sağlık teknisyeni, hemşire, kütüphaneci, mutemet veya şoför unvanlarında en az iki yıl görev yapmış olmak ve dört yıllık yüksekokul mezunlarının en az beş yıl, iki yıllık yüksekokul mezunlarının en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

e) Ayniyat saymanı veya muhasebeci kadrolarına atanabilmek için;

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın mevcut (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“2) En az iki güncel programlama dilini bildiğini belgelemek,”

“ç) Sağlık teknikeri kadrosuna atanabilmek için;

1.Öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,”

Eski hali: b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

2) En az iki programlama dilini bilmek,

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Görevde yükselme sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.”

Eski hali: (3) Görevde yükselme sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve PDB tarafından beş işgünü içerisinde Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.”

“(3) Başarı sıralamasına göre atanmaya hak kazanan personel, itirazların sınav kurulunca değerlendirildiği son günü müteakip bir ay içerisinde atanır. İhtiyaç duyulması halinde PDB tarafından duyurusu yapılan kadrolara ilişkin tercihler alınabilir. Bu durumda başarı sıralamasının yanı sıra personelin tercihleri de dikkate alınarak atama yapılır.”

“(4) Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilerek, en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sıralaması belirlenir.”

“(5) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, ikinci fıkraya göre belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.”

Eski hali: (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve PDB tarafından beş işgünü içerisinde Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(3) Atanmaya hak kazanan personel, itirazların sınav kurulunca değerlendirildiği son günü müteakip bir ay içerisinde başarı puanları esas alınarak atanır. İhtiyaç duyulması halinde PDB tarafından duyurusu yapılan kadrolara ilişkin tercihler alınabilir. Bu durumda başarı puanının yanı sıra personelin tercihleri de dikkate alınarak atama yapılır.

(4) Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(5) Duyurulan kadrolardan atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanılması sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, ikinci fıkraya göre belirlenmiş olan yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.