logo yeni

TSK MEMURLARININ GÖREVDE YÜKSELME ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde-yukselme2Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Karargâhı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç) ile bağlı Birlik ve Kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikler arasında; Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Karargâhı ile bağlı  Birlik ve Kurumlarında Unvan değişikliğine tabi kadrolarda görev yapan personel, istemesi ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıması halinde, görevde yükselmeye tabi hizmet gruplarından İdari Hizmetler ve Destek Hizmetleri Grubunda yer alan kadrolara sınav atanabilmesine imkan veren düzenleme de yer alıyor.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikle yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:

-İstisnai memurluklara yapılacak atamaların Yönetmelik kapsamında olmayacağına dair hüküm eklendi.

-Dayanak maddesi yeniden düzenlendi.

-Görevde yükselme hizmet guruplarından İdari Hizmetler Grubu ve Destek Hizmetleri Grubunda yer alan unvanlar yeniden belirlendi.

-Görevde yükselme suretiyle atanılacak kadro için aranan hizmet süresinin  en az altı ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması şartı getirildi.

-Görev unvanlarına görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranan özel şartlardan bazıları değiştirildi.

-Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına her kurumun sadece kendi personeli başvurabilecek.

-Sözlü sınav şartının da arandığı unvanlar için yapılacak sınavlarda, yazılı sınav başarı puanının en az altmış olması gerekeceğine ilişkin husus ile başarı puanının nasıl belirleneceği konusu düzenlendi.

-Sınavlar sonucunda başarı sıralamasının nasıl yapılacağı ve yedeklerin atanmasına ilişkin hususlar yeniden düzenlendi.

-Unvan değişikliğine tabi kadrolarda görev yapan personelin istemesi ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıması halinde, görevde yükselmeye tabi hizmet gruplarından İdari Hizmetler ve Destek Hizmetleri Grubunda yer alan kadrolara sınav atanabilecek.

-Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilecek. Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Kanuna tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınacak.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik ve değişikliklerin eski hali

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/12/2005 tarihli ve 26022 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına ve istisnai memurluklara yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

Eski hali: Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

Eski hali: Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) İdari Hizmetler Grubu:

1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, daktilo, memur, muhasebeci, zabıt katibi, maaş mutemedi, mal saymanı, mal sorumlusu, arşiv memuru, ayniyat memuru, çözümleyici, hesap sorumlusu, mutemet, müze araştırma görevlisi, redaktör, sekreter, sistem ve veri kayıt operatörü, depo memuru, ambar memuru.”

Eski hali: ç) İdari Hizmetler Grubu:

1) Adisyon görevlisi, ambar memuru, arşiv memuru, ayniyat memuru, bilgisayar işletmeni, çarkçı, çocuk bakım görevlisi, çözümleyici, daktilo, danışma memuru, depo memuru, gardiyan, gemi adamı, güvenlik görevlisi, hesap sorumlusu, infaz ve koruma memuru, iş makineleri operatörü, kasiyer, maaş mutemedi, mal saymanı, mal sorumlusu, mehteran, memur, mors operatörü, muhasebeci, mutemet, mübaşir, mücellit, müze araştırma görevlisi, redaktör, santral operatörü/memuru, saraç, sekreter, sistem ve veri kayıt operatörü, şoför, tasnifçi, terzi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, zabıt katibi.

“d) Destek Hizmetleri Grubu:

1) Adisyon görevlisi, çarkçı, çocuk bakım görevlisi, danışma memuru, gardiyan, gemi adamı, güvenlik görevlisi, infaz ve koruma memuru, iş makineleri operatörü, kasiyer, mehteran, mors operatörü, mübaşir, mücellit, santral operatörü/memuru, saraç, şoför, tasnifçi, terzi, veznedar, aşçı, bahçıvan, barmen, bekçi, berber, boyacı/badanacı, bulaşıkçı, camcı, çamaşırcı, çatı onarım ustası, çilingir, çocuk bakıcısı, döşemeci, duvarcı, garson, hademe, hamamcı, hasta bakıcı, hizmetli, kaloriferci, kapıcı, karocu, kat bakım görevlisi, kuaför, kunduracı, kuru temizlemeci, manikürcü, masör, nalbant, pastacı, resepsiyon görevlisi/resepsiyoncu, sıvacı/fayansçı, tatlıcı, teknisyen yardımcısı, temizlikçi, tenekeci, ütücü-kolacı.”

Eski hali: d) Destek Hizmetleri Grubu:

1) Aşçı, bahçıvan, barmen, bekçi, berber, boyacı/badanacı, bulaşıkçı, camcı, çamaşırcı, çatı onarım ustası, çilingir, çocuk bakıcısı, döşemeci, duvarcı, garson, hademe, hamamcı, hasta bakıcı, hizmetli, kaloriferci, kapıcı, karocu, kat bakım görevlisi, kuaför, kunduracı, kuru temizlemeci, manikürcü, masör, nalbant, pastacı, resepsiyon görevlisi/resepsiyoncu, sıvacı/fayansçı, tatlıcı, teknisyen yardımcısı, temizlikçi, tenekeci, ütücü-kolacı.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda atanılacak kadro için belirlenen hizmet süresine sahip olmak, bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu sürenin en az altı ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması,”

Eski hali: a) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda atanılacak kadro için belirlenen hizmet süresine sahip olmak,

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – 5 inci maddede sayılan görev unvanlarına görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Müdür, müdür yardımcısı, uzman kadroları için fakülte veya en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Yazı işleri müdürü ve yazı işleri müdür yardımcısı kadroları için fakülte veya en az 4 yıllık yüksek öğrenim veya Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak,

c) Başmühendis kadrosu için mühendis unvanına sahip olmak,

ç) İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için en az orta öğrenim mezunu olmak.

Ayrıca, birinci fıkradaki özel şartların yanında aşağıda belirtilen hizmet süreleri de aranır:

a) Müdür kadrosuna atanabilmek için; asgari 8 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 6 yılının uzman veya müdür yardımcısı unvanında geçmiş olmak,

b) Adli teşkillerde yazı işleri müdürü kadrosuna atanabilmek için; asgari 8 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 6 yılının zabıt katipliği veya adli teşkillerde uzman veya yazı işleri müdür yardımcılığı unvanında geçmiş olmak,

c) Müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; asgari 7 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 4 yılının uzman unvanında geçmiş olmak,

ç) Adli teşkillerde yazı işleri müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; asgari 7 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 4 yılının zabıt katipliği veya adli teşkillerde uzman unvanında geçmiş olmak,

d) Uzman kadrosuna atanabilmek için; asgari 6 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 3 yılının İdari Hizmetler Grubunda yer alan unvanlarda geçmiş olmak,

e) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için en az 5 yıl mühendis olarak çalışmış olmak,

f) İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için asgari 4 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 2 yılının Destek Hizmetleri Grubunda yer alan unvanlarda geçmiş olmak.

Engelli personel için birinci fıkradaki özel şartların yanında aşağıda belirtilen hizmet süreleri de aranır.

a) Uzman kadrosuna atanabilmek için; asgari 4 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 2 yılının İdari Hizmetler Grubunda yer alan unvanlarda geçmiş olmak,

b) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için en az 3 yıl mühendis olarak çalışmış olmak,

c) İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için asgari 3 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 2 yılının Destek Hizmetleri Grubunda yer alan unvanlarda geçmiş olmak.

Arkeolog, arşivci, avukat, biyolog, coğrafyacı, çocuk sağlığı ve eğitimcisi, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, fizikçi, fizyoterapist, genetikçi, hukuk müşaviri, istatistikçi, jeolog, kaptan, kimyager, kütüphaneci, matematikçi, mimar, mühendis, mütercim, müze rehberi, odiyolog, peyzaj mimarı, psikolog, sağlık idarecisi, sosyolog, sosyal çalışmacı, şehir plancısı, tarihçi, tercüman ve veteriner olarak görev yapan personelin müdür, yazı işleri müdürü, müdür yardımcısı, yazı işleri müdür yardımcısı kadrolarına görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarında, uzman olarak çalışmış olma şartı aranmaz. Ancak, müdür, yazı işleri müdürü, müdür yardımcısı, yazı işleri müdür yardımcısı kadroları için aranılan uzmanlık görev süresi kadar bu fıkrada sayılan unvanlarda çalışmış olma şartı aranır.

5 inci maddede sayılan görev unvanlarına unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda, atanılacak unvana ilişkin mezuniyet şartının sağlanması gerekmektedir.

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve bu maddeye göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

Eski hali: Madde 7- 5 inci maddede sayılan görev unvanlarına görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Müdür, müdür yardımcısı, uzman kadroları için fakülte veya en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Yazı işleri müdürü ve yazı işleri müdür yardımcısı kadroları için fakülte veya en az 4 yıllık yüksek öğrenim veya Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak,

c) Başmühendis kadrosu için mühendis unvanına sahip olmak,

ç) İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için en az orta öğrenim mezunu olmak.

Ayrıca, birinci fıkradaki özel şartların yanında aşağıda belirtilen hizmet süreleri de aranır:

a) Müdür kadrosuna atanabilmek için; asgari 8 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 6 yılının uzman veya müdür yardımcısı görevlerinde geçmiş olmak,

b) Adli teşkillerde yazı işleri müdürü kadrosuna atanabilmek için; asgari 8 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 6 yılının zabıt katipliği veya adli teşkillerde uzman veya yazı işleri müdür yardımcılığı görevlerinde geçmiş olmak,

c) Müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; asgari 7 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 4 yılının uzman görevinde geçmiş olmak,

ç) Adli teşkillerde yazı işleri müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; asgari 7 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 4 yılının zabıt katipliği veya adli teşkillerde uzman görevlerinde geçmiş olmak,

d) Uzman kadrosuna atanabilmek için; asgari 6 yıl hizmet süresi bulunmak,

e) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için en az 5 yıl mühendis olarak çalışmış olmak,

f) İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için asgari 4 yıl hizmet süresi bulunmak.

Engelli personel için birinci fıkradaki özel şartların yanında aşağıda belirtilen hizmet süreleri de aranır.

a) Uzman kadrosuna atanabilmek için; asgari 4 yıl hizmet süresi bulunmak,

b) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için en az 3 yıl mühendis olarak çalışmış olmak,

c) İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için asgari 3 yıl hizmet süresi bulunmak.

Arkeolog, arşivci, avukat, biyolog, coğrafyacı, çocuk sağlığı ve eğitimcisi, çözümleyici, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, fizikçi, fizyoterapist, genetikçi, istatistikçi, jeolog, kaptan, kimyager, kütüphaneci, matematikçi, mimar, mühendis, mütercim, müze rehberi, odiyolog, peyzaj mimarı, psikolog, sağlık idarecisi, sosyolog, sosyal çalışmacı, şehir plancısı, tarihçi, tercüman ve veteriner olarak görev yapan personelin müdür, yazı işleri müdürü, müdür yardımcısı, yazı işleri müdür yardımcısı kadrolarına görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarında, uzman olarak çalışmış olma şartı aranmaz. Ancak, müdür, yazı işleri müdürü, müdür yardımcısı, yazı işleri müdür yardımcısı kadroları için aranılan uzmanlık görev süresi kadar bu fıkrada sayılan unvanlarda çalışmış olma şartı aranır.

5 inci maddede sayılan görev unvanlarına unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda, atanılacak unvana ilişkin mezuniyet şartının sağlanması gerekmektedir.

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve bu maddeye göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “unvanlı her bir kadrodan” ibaresi “unvanlardan” şeklinde, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “tek bir kadroyu” ibaresi “ilan edilen farklı unvanlardan sadece bir tanesini” şeklinde, aynı fıkranın (b) ve (ç) bentlerinde yer alan “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları” ibaresi “Kurumların” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İlan edilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına her kurumun sadece kendi personeli başvurabilir.”

Eski hali: a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar, yazılı sınavlardan en az kırkbeş gün önce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı her bir kadrodan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

b) Yapılacak duyuru üzerine Karargâh, Birlik ve Kurum Amirliklerince belirtilen şartları taşıyanların tek bir kadroyu belirten dilekçesi alınarak, varsa nitelikler için aranan belgeler bir üst yazı ile birlikte son başvuru tarihinden itibaren on iş günü içinde Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanlığına gönderilir.

c) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

ç) Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanlığınca yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar resmi internet ve intranet sitelerinde ilan edilir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şeklide değiştirilmiştir

“Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmıştır.”

Eski hali: Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “sözlü sınav” ibaresi “yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski hali: Başarı puanı, müdür ve yazı işleri müdürü kadrolarına atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumun resmi internet ve intranet sitesinde ilan edilir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 18 – Atanmaya hak kazanan personel, görevde yükselme ve unvan değişikliği için ayrı ayrı hazırlanan başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip, en yüksek puandan başlamak üzere belirlenerek başarı puanlarına göre atanır.

Kurumca tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

Başarı puanlarında eşitlik olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, başarı sıralaması belirlenir.

Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 16 ncı maddeye göre kurumca belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.”

Eski hali: Madde 18 - Atanmaya hak kazanan personel, görevde yükselme ve unvan değişikliği için ayrı ayrı hazırlanan başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı puanlarına göre atanır.

Kurumca tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

Başarı puanında eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 16 ncı maddeye göre kurumca belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Engellilerin sınavı

Madde 19 – Kurum gerekli koşulları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.”

Eski hali :Engellilerin eğitimi ve sınavı

Madde 19 — Kurum gerekli koşulları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan  Engellilerin görevde yükselme eğitimi ile sınavların yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Unvan değişikliğine tabi kadrolarda görev yapan ilgili personelin istemesi ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıması halinde, görevde yükselmeye tabi hizmet gruplarından sadece İdari Hizmetler ve Destek Hizmetleri Grubunda yer alan kadrolara sınav yapılmaksızın atama yapılabilir. Aynı nitelikleri taşıyan birden fazla personel olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, atama yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ek Madde 1 – Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Kanuna tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır. İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinde yer alan “, uzman yardımcıları için yapılacak görevde yükselme eğitimi sonunda 12 nci maddede belirtilen konularda” ibaresi “sınav duyurusunda belirtilen yazılı sınav konularında” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski hali:  13/12/2005 tarihinden önce Millî Savunma Bakanlığının uzman kadrolarında uzman yardımcısı olarak görev yapmakta olanlar, uzman yardımcıları için yapılacak görevde yükselme eğitimi sonunda 12 nci maddede belirtilen konularda yapılacak sınavda başarılı olmaları durumunda uzmanlığa atanırlar.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.