logo yeni

TAPU VE KADASTRO PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME USULÜNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde-yukselme-5Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde görev yapan Devlet memurlarının, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklere göre;

**Tapu sicil müdür yardımcısı kadrosuna görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranan; Uzman, eğitim uzmanı, araştırmacı, kadastro üyesi, kontrol memuru, bilgisayar işletmeni, memur, santral memuru, ambar memuru, arşiv memuru, ayniyat memuru, kontrol mühendisi, mühendis, mimar, şehir plancısı, pilot, avukat, matematikçi, fizikçi, istatistikçi, kimyager, biyolog, hemşire, laborant, programcı, rasıt, tekniker, kadastro teknisyeni, sağlık memuru ve teknisyen unvanlarında en az dört yıllık hizmet süresi şartı, bu sürenin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde geçmiş olması kuralına bağlandı.

**Kadastro müdürü, tapu müdürü, tapu ve kadastro eğitim müdürü, halkla ilişkiler müdürü, bilgi işlem merkezi müdürü ve şube müdürü kadrolarına atanacakların başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenecek.

**Sınavı kazanan adayların puanlarının eşit olması hâlinde sıralamanın neye göre yapılacağı yeniden belirlendi. Buna göre, puan eşitliğinde; ilk olarak  hizmet süresi fazla olana, hizmet süresinin de eşit olması durumunda daha üst öğrenimi bitirmiş olana öncelik tanınacak.

Bugün yürürlüğe giren değişiklikler ve düzenlemenlerin eski hali

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendindeki “unvanlarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “Genel Müdürlük teşkilatında” ibaresi eklenmiştir.

Eski hali: “ç) Tapu sicil müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi, (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile ikinci fıkrasının (a) bendinde sayılan unvanlarda en az dört yıl hizmeti bulunmak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.”

Eski hali: “(4) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınav” ibaresi “yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski hali: “… Başarı puanı, kadastro müdürü, tapu müdürü, tapu ve kadastro eğitim müdürü, halkla ilişkiler müdürü, bilgi işlem merkezi müdürü ve şube müdürü kadrolarına atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “içinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasındaki “tarihinden” ibaresi “başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten” şeklinde değiştirilmiştir.

“a) Hizmet süresi fazla olanlara

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara”

Eski hali: (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Ataması yapılacak personelin puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(2) Duyurulan kadrolardan; … sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.