logo yeni

GEÇ ATANDIĞIM İÇİN PARASAL HAKLARDAN YOKSUN KALDIM İDDİASINA MAHKEME NE DEDİ?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

adalet-4Kurum içinde yapılan yükselme sınavında başarısız olunması üzerine sınav sorularının bir kısmının iptali için açılan davada mahkeme tarafından verilen karara istinaden atanması yapılan memurun, atamasındaki gecikmeden dolayı yoksun kaldığı parasal hakların verilmesi için açtığı davada Mahkeme kararını verdi.

Kurum içinde yapılan yükselme sınavında başarısız olan bir memur, sınav sorularının bir kısmının iptali için dava açmış ve mahkeme bazı sorulara ilişkin olarak yürütmenin durdurulması kararı vermişti. Yürütmenin durdurulması kararına istinaden sınavın yeniden değerlendirilmesi neticesinde ise davacı memurun ataması yapılmıştı.

Atamasının bu sebeple gecikmesi nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakları elde etmek isteyen memur idare mahkemesinde dava açtı.

Davaya bakan Ankara 16. İdare Mahkemesi;

-Kurum içinde yapılan sınavda 65 puan alarak başarısız sayılan memurun, sınav sorularının bazılarının iptali için Ankara 8. İdare Mahkemesi'nde dava açtığını ve sınav sorularının bir kısmına ilişkin yürütmenin durdurulmasına karar verildiğini; verilen karar üzerine sınav sonuçlarının yeniden değerlendirildiğini ve davacının başarılı sayılarak 60 gün içerisinde tezinin hazırlamasına karar verildiğini; davacı tarafından yapılan tez savunması neticesinde de Uzman kadrosuna atamasının yapıldığını,

-Davacının girmiş olduğu sınavda hatalı soruların iptaline ilişkin olarak Ankara 8. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın, davacının doğrudan sınavda başarılı sayılmasına yönelik olmadığını; bu karar sonrası yeniden yapılan değerlendirme neticesinde davacının başarılı olduğu ve atamasının yapıldığını; davacının ilk katıldığı sınavda başarılı olduğunu ortaya koyan herhangi bir tespitin bulunmadığını

değerlendirerek, davacının, atamasının geç yapılmasından dolayı yoksun kaldığı parasal haklarının ödenmesi yönünde karar verilmesine ilişkin açtığı davanın reddine karar verdi.

Söz konusu Karar

ANKARA

16.İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO :2013/1767

KARAR NO : 2014/625

DAVACI :

VEKİLİ:

DAVALI : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ:

DAVANIN ÖZETİ:: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce 19.02.2012 tarihinde yapılan Tapu Kadastro Uzmanlık Sınavına Arşiv Branşından katılarak başarısız olan davacı tarafından, bu sınavın (B) Kitapçığının 3, 4, 7, 8, 11, 13, 18, 22, 26, 28, 30, 54, 58, 60, ve 73. sorularının iptali istemiyle 8. İdare Mahkemesi'nde açtığı dava sonucunda,' anılan Mahkemenin 11/03/2013 günlü, E:2012/469 sayılı kararı ile 3, 4, 7, 8, 11, 13, 22, 26, 30, 54 ve 58. sorularına ilişkin kısmının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi üzerine sınavın yeniden değerlendirilmesinden sonra Tapu ve Kadastro Uzmanlığı'na geç atandığından bahisle yoksun kaldığını ileri sürdüğü 20.000 TL'nin her ay için ayrı ayrı işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının, 19.02.2012 tarihinde yapılan Tapu Kadastro Uzmanlık Sınavına Arşiv Branşından katılarak başarısız olduğu, söz konusu sınav sorularının iptali istemiyle açtığı davada Ankara 8. İdare Mahkemesi'nce verilen yürütmenin durdurulması kararından sonra yeniden değerlendirilen sınav sonuçları doğrultusunda 19/04/2013 tarihinde Tez ve Yeterlilik Sınav Komisyonu tarafından karar alınarak davacının başarılı olduğu, Ankara 8. İdare Mahkemesinin kararında davacının sınavda başarılı sayılmasına ilişkin bir karar alınmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 16. İdare Mahkemesi Hakimliği'nce işin gereği düşünüldü:

Dava, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce 19.02.2012 tarihinde yapılan Tapu Kadastro Uzmanlık Sınavına Arşiv Branşından katılarak başarısız olan davacı tarafından, bu sınavın (B) Kitapçığının 3, 4, 7, 8, 11, 13, 18. 22, 26, 28, 30, 54, 58, 60, ve 73. sorularının iptali istemiyle 8. İdare Mahkemesi'nde açtığı dava sonucunda, anılan Mahkemenin 11/03/2013 günlü, E:2012/469 sayılı kararı ile 3. 4, 7, 8, 11, !3, 22, 26, 30, 54 ve 58. sorularına ilişkin kısmının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi üzerine sınavın yeniden değerlendirilmesinden sonra Tapu ve Kadastro Uzmanlığı'na geç atandığından bahisle yoksun kaldığını ileri sürdüğü 20.000 TL'nin her ay için avrı ayrı işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 12.maddesinde: "İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danışta ya ve idare ve vergi mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabilirler. Bu halde de ilgililerin 11 nci madde uyarınca idareye başvurma hakları saklıdır." hükmü bulunmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı emrinde 17/10/2006 tarihinde göreve başladığı, tapu ve kadastro uzmanı olabilmek için aranan şartlara sahip olması üzerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce 19.02.2012 tarihinde yapılan Tapu Kadastro Uzmanlık Sınavına Arşiv Branşından katıldığı, sınav sonucundan 65 puan alarak başarısız sayıldığı, sınavın Arşiv Branşında çok sayıda hatalı soru olduğundan bahisle bu sınavın (B) Kitapçığının 3, 4, 7, 8, 11,13, 18, 22, 26, 28, 30, 54, 58, 60, ve 73. sorularının iptali istemiyle 8. İdare Mahkemesi'nde dava açtığı, anılan Mahkemenin 11/03/2013 günlü, E:2012/469 sayılı kararı ile 3, 4, 7, 8, 11, 13, 22, 26, 30, 54 ve 58. sorularına ilişkin kısmının yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği, verilen karar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce sınava katılan adayların sınav sonuçlarının yeniden değerlendirildiği, Tez ve Yeterlilik Sınav Komisyonu'nun yeni sınav sonuçları doğrultusunda alınan 19/04/2013 gün ve 2013/2 sayılı kararı ile davacının başarılı sayıldığı, 60 gün içerisinde tezinin hazırlamasına karar verildiği, Tez ve Yeterlilik Sınav Komisyonu'nun 24/09/2013 tarihli toplantısında davacı tarafından yapılan tez savunmasının değerlendirilerek Tapu ve Kadastro Uzmanı olarak atanmasına karar verildiği görülmekte olup davacı tarafından Tapu ve Kadastro Uzmanlığına geç atandığından bahisle yoksun kaldığını ileri sürdüğü 20.000 TL'nin her ay için ayrı ayrı işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Her ne kadar, davacı tarafından, Ankara 8. İdare Mahkemesi'nin 11/03/2013 günlü, E:2012/469 sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulmasına karar verilen sorular nedeniyle Tapu ve Kadastro Uzmanlığın kadrosuna geç atandığı, dolayısıyla bu işlem nedeniyle mahrum kaldığını ileri sürdüğü 20.000,00TL maaş farkının işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesi ile davanın açıldığı anlaşılmakta ise de, yukarıda aktarılan süreçte değinildiği üzere, davacının girmiş olduğu sınavda hatalı soruların iptaline ilişkin anılan Ankara 8. İdare Mahkemesi kararının, davacının doğrudan sınavda başarılı sayılmasına yönelik olmadığı, bu karar sonrası yeniden yapılan değerlendirme sonucunda ise davacının başarılı olduğu ve atamasının yapıldığı göz önüne alındığında, davacının ilk katıldığı sınavda başarılı olduğunu ortaya koyan herhangi bir tespitin bulunmaması karşısında davacının yukarıda değinilen parasal hak taleplerinin karşılanmasına olanak bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 86.35 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, A.A.Ü.T. uyarınca nisbi olarak hesaplanan 2.400,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, davacı tarafından yatırılan 341,55 TL nisbi harçtan. 24.30 TL maktu karar harcının mahsubu suretiyle geriye kalan 317,25 TL harcın isteği halinde, artan posta ücretinin ise kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 22/05/2014 tarihinde karar verildi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.