logo yeni

SÜMER HOLDİNG AŞ’DE BAZI GÖREVLERE SINAVSIZ YÜKSELME OLACAK

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde-yukselme2Sümer Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde, “Şef Yardımcısı” ve “Uzman Yardımcısı” pozisyonlarına görevde yükselme sınavı şartı aranmadan yükselmeye imkan veren Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu yürürlüğe giren Yönetmelik; Sümer Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatındaki 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar 399 ve 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere tabi sözleşmeli personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme niteliğindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atanmalarına ilişkin usul ve esasları yeniden düzenledi.

Yönetmelikte yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

**Kurumun kadro veya pozisyonlarına görevde yükselme suretiyle atanabilmek için, yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olma ve kurumda en az altı ay çalışmış olma şartları aranıyor.

**Şube Müdürü, Kısım Müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olması gerekecek.

**Duyurulacak kadro veya pozisyonlara ilişkin görevde yükselme sınavlarına, bu kadro ve pozisyonlara sınavsız atanma hakkına sahip olan ve aday statüsünde bulunan personel başvuru yapamayacak.

**En az iki yıllık yüksekokul mezunu olup, Bilgisayar İşletmeni veya Memur olarak en az iki yıl hizmeti bulunan personel görevde yükselme sınavına girmeksizin, Şef yardımcısı ve Uzman yardımcısı pozisyonlarına atanabilecek. Daha önce bu pozisyonlara görevde yükselme sınavı sonucuna göre atama yapılıyordu.

**Şube müdürü, kısım müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır.

**Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilecek. Bu sınava katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmayacak.

Söz konusu Yönetmelik

SÜMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sümer Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü personelinin, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sümer Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatındaki 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ve 18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine tabi sözleşmeli personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanır.

(2) Ancak;

a) İşletme müdürlüklerine ve bunların yardımcılıklarına,

b) Avukat kadro veya pozisyonlarından hukuk müşaviri kadro veya pozisyonlarına,

yapılacak atamalarda, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan birimi,

ç) Genel Müdür: Sümer Holding Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Sümer Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

e) Görev grupları: Benzer ve aynı düzeydeki görevlerin gruplandırılmasını,

f) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev unvanlarını,

g) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından görevde yükselme suretiyle yapılacak atamaları,

ğ) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

ı) Kurum: Sümer Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını,

i) Merkez teşkilatı: Daire başkanlıkları ve merkezdeki diğer birimler de dahil olmak üzere Sümer Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlük merkezini,

j) Sözleşmeli personel: Kurumda ücret ve diğer özlük hakları 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre belirlenen sözleşmeli personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımlanan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

k) Taşra teşkilatı: Merkez dışındaki işletme, fabrika, bölge, tesis ve diğer birimleri,

l) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

m) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro veya pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube müdürü, Kısım müdürü.

2) Müdür yardımcısı.

3) Şef.

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Uzman, teknik uzman.

2) Uzman yardımcısı.

c) İdari Hizmetler Grubu;

1) Şef yardımcısı, bilgisayar işletmeni, memur, satış memuru, şoför.

ç) Sağlık Hizmetleri Grubu;

1) Başhemşire.

(2) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar;

a) Mühendis, programcı.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro veya pozisyonlara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için; yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olma ve kurumda en az altı ay çalışmış olma şartları aranır.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Şube müdürü kadro veya pozisyonuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Müdür yardımcısı, teknik uzman, diş tabibi, programcı, uzman, şef pozisyonlarından birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

b) Kısım müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Müdür yardımcısı, teknik uzman, programcı, uzman, şef veya mühendis olarak en az üç yıl görev yapmış olmak,

c) Müdür yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Şef, mühendis veya programcı görevlerinden birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

ç) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Uzman yardımcısı, şef yardımcısı, memur, bilgisayar işletmeni pozisyonlarında toplamda en az beş yıl hizmeti bulunmak,

d) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef, uzman yardımcısı, şef yardımcısı, memur, bilgisayar işletmeni pozisyonlarında toplam beş yıl hizmeti bulunmak,

e) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde teknik öğrenim veren bölümlerinden veya mühendislik fakültelerinden mezun olmak,

2) En az üç yıl mühendis olarak görev yapmış olmak,

f) Bilgisayar işletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak,

g) Memur pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

ğ) Satış memuru pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

h) Şoför pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıllık (B) veya (E) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,

ı) Başhemşire pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

2) Hemşire olarak görev yapmış olmak,

şartları aranır.

Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanabilmek için aranacak şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanabilmek için yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak şartının yanında aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

a) Mühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

b) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

şartları aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınav Esasları

Sınav şartı

MADDE 9 – (1) Şube Müdürü, Kısım Müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonların birimi, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi yazılı sınavdan 15 gün önce duyurulur. İlan edilen kadro veya pozisyonlara sınavsız atanma hakkına sahip olan ve aday statüsünde bulunan personel başvuru yapamaz. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlara başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.

(3) Başvuruda bulunanların dilekçeleri, birimlerince İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına iletilir, başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları aynı Başkanlık tarafından incelenir. Aranan şartları taşıyanlar Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir ve birimlerine yazılı bildirimde bulunulur.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Yazılı sınav; Genel Müdürlükçe belirlenecek sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir. Görevde yükselme sınavında, yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavdan en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.

Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) Şube müdürü, kısım müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 14 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasında ki başarı puanlarına göre atanır. Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atama yapılır.

(2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesine göre Genel Müdürlükçe belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 15 – (1) Sınav kurulu Genel Müdür onayı ile oluşturulur.

(2) Sınav kurulu, Genel Müdürün uygun göreceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Mali İşler Daire Başkanı ve personel şube müdürlerinden birinin katılımıyla toplam beş asil üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler belirlenir. Asil üyenin katılamadığı toplantıya yedek üye katılır.

(3) Sınav kurulunu oluşturacak üyeler sınava alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük düzeyde olamazlar.

(4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Kurulun sekreterya hizmetleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yürütülür.

(6) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(7) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

(8) Taşra teşkilatı için gerekli görülmesi halinde Genel Müdür onayı ile beş kişiden müteşekkil ayrıca bir sınav kurulu veya kurulları oluşturabilir. Oluşacak bu kurul ve kurullar sadece ilgili taşra teşkilatında yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda görev yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasında geçişler

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen kadro ve pozisyonlar arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

a) Atama yapılacak kadro ve pozisyonların alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro/pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın atanabilirler.

b) Görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, görev grupları arasındaki aynı düzeyde olan görevlerle, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar arasındaki geçişler, ilgili pozisyon için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olup, Bilgisayar İşletmeni veya Memur olarak en az iki yıl hizmeti bulunan personel görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan Şef yardımcısı ve Uzman yardımcısı pozisyonlarına naklen atanabilir.

d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olanlar mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere görevde yükselme sınavına katılmaksızın atanabilirler.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

(2) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir.

(3) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak unvanın niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(4) Unvan değişikliği sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine yazılı şeklinde yaptırılabilir.

(5) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(6) Bu sınava katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(7) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Kurum dışından yapılacak atamalar

MADDE 18 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki personel, Kurumda aynı unvanlı kadrolara bu Yönetmelikte aranan öğrenim ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli sertifika, ehliyet ve benzeri belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla genel hükümler çerçevesinde naklen atanabilirler.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 19 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun ilgili hükümlerine göre ilk defa Kuruma atanacaklar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 8/6/2012 tarihli ve 28317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim şartı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar, atama yapılacak kadro/pozisyon için aranılan şartlara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sümer Holding Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.