logo yeni

calisanlar2 copy

TTK PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME USULÜ YENİDEN DÜZENLENDİ

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde-yukselmeTürkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelik yeniden düzenlendi.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelikle, TTK personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” hükümlerinde yapılan değişikliklere uyumlu hale getirilmesi amaçlandı.

Yönetmelikte yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

-TTK merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak istihdam edilen personelden, görevde yükselme suretiyle asaleten atanacaklar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacak personele ilişkin hususlar düzenleniyor.

-Mühendis, mimar, jeomorfolog, kimyager, biyolog, avukat, programcı, tercüman, tekniker, hemşire, sağlık memuru, teknisyen ve teknik ressam pozisyonlarına unvan değişikliği sınavıyla atama yapılacak. Bunların dışında kalanlardan Şube Müdürü ve Baş mühendis ile alt unvanlara ise görevde yükselme sınavıyla atama yapılacak.

**Görevde yükselme suretiyle atanacak personelde, ilan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması hali hariç olmak üzere, hizmet süresi şartının en az altı ayının TKK’da geçmiş olması gerekecek.

**Şube müdürü (idari) kadrosuna atanabilmek için, TKK’da şef ya da uzman pozisyonlarında fiilen görev yapılmış olması gerekecek. Şube müdürü (teknik) kadrosuna atanacaklarda ise ise TKK’da teknik şef, teknik uzman pozisyonlarında fiilen görev yapmış olmak şartı aranacak.

**Şef pozisyonuna atanabilmek için, TKK’da memur, anbar memuru, veznedar, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonlarında fiilen en az 2 yıl süre ile görev yapmış olmak gerekecek.

**Başuzman kadrosuna atanabilmek için, TKK’da şef, teknik şef, uzman, teknik uzman, programcı ve çözümleyici pozisyonlarında fiilen en az 2 yıl görev yapmış olmak gerekecek.

Bugün yayımlanan Yönetmelik

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak istihdam edilen personelden, görevde yükselme suretiyle asaleten atanacaklar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacak personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Genel Müdür: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünü,

d) Görev grupları: Benzer ve/veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

e) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

f) Görevde yükselme sınavı: Şube Müdürü ve Başmühendis için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı, diğer kadro/pozisyonlar için ise yapılacak yazılı sınavı,

g) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

h) Kurum: Türkiye Taşkömürü Kurumunu,

ı) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara yapılan atamaları,

i) Unvan değişikliği   sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

j) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

k) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi memur ve sözleşmeli personele ilişkin görev grupları aşağıda gösterilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube müdürü, Başmühendis,

2) Şef, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik grup şefi, koruma ve güvenlik amir yardımcısı,

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Başuzman,

2) Uzman,

c) Teknik Hizmetler Grubu;

1) Teknik uzman, teknik şef,

ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici,

d) İdari Hizmetler Grubu;

1) Memur, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, anbar memuru,

e) Savunma Hizmetleri Grubu;

1) Sivil Savunma Uzmanı.

(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar: Mühendis, mimar, jeomorfolog, kimyager, biyolog, avukat, programcı, tercüman, tekniker, hemşire, sağlık memuru, teknisyen ve teknik ressam.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 6 – (1) Kurumumuz, görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personel için Kurumumuzda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arar. İlan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması hali hariç olmak üzere, bu sürelerin en az altı ayının Kurumumuzda geçmiş olması esastır.

(2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasındaki kadro ve pozisyonlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü (idari) kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak.

3) Kurumda şef ya da uzman pozisyonlarında fiilen görev yapmış olmak.

4) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.

b) Şube müdürü (teknik) kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak.

3) Kurumda teknik şef, teknik uzman pozisyonlarında fiilen görev yapmış olmak.

4) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.

c) Şube müdürü (sağlık) kadrosuna atanabilmek için;

1) Görevleriyle ilgili eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak.

3) Kurumda Baştabip, tabip ve diş tabibi pozisyonlarında fiilen görev yapmış olmak.

4) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.

ç) Şube Müdürü (bilişim) kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların görevin gerektirdiği ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak.

3) Kurumda şef, teknik şef, uzman, teknik uzman, çözümleyici, programcı pozisyonlarında fiilen görev yapmış olmak.

4) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.

d) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakültelerinin görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) En az 2 yılı Kurumda olmak üzere 5 yıl mühendis olarak çalışmış olmak.

3) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.

e) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunları için en az 5 yıl hizmeti bulunmak.

3) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az 7 yıl hizmeti bulunmak.

4) Memur, anbar memuru, veznedar, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonlarında fiilen Kurumda en az 2 yıl süre ile görev yapmış olmak.

5) Yazılı sınavda başarılı olmak.

f) Teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) Yüksek okulların görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) Tekniker pozisyonunda en az 2 yılı Kurumda olmak üzere 8 yıl çalışmış olmak.

3) Yazılı sınavda başarılı olmak.

g) Koruma ve güvenlik amiri pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunları için en az 8 yıl hizmeti bulunmak.

3) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az 10 yıl hizmeti bulunmak.

4) En az 2 yıl süreyle Kurumda koruma ve güvenlik amir yardımcısı olarak görev yapmış olmak.

5) Yazılı sınavda başarılı olmak.

ğ) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunları için en az 8 yıl hizmeti bulunmak.

3) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az 10 yıl hizmeti bulunmak.

4) En az 2 yıl süreyle Kurumda koruma ve güvenlik grup şefi olarak çalışmış olmak.

5) Yazılı sınavda başarılı olmak.

h) Koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunları için en az 8 yıl hizmeti bulunmak.

3) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az 10 yıl hizmeti bulunmak.

4) En az 2 yıl süreyle Kurumda koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak.

5) Yazılı sınavda başarılı olmak.

ı) Başuzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) Şef, teknik şef, uzman, teknik uzman, programcı ve çözümleyici pozisyonlarında fiilen Kurumda en az 2 yıl görev yapmış olmak.

3) En az 10 yıl hizmeti bulunmak.

4) Yazılı sınavda başarılı olmak.

i) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) En az 2 yılı Kurumda olmak üzere 10 yıl mühendis, mimar, jeolog, jeomorfolog, kimyager, biyolog ya da en az 12 yıl tekniker olarak görev yapmış olmak.

3) Yazılı sınavda başarılı olmak.

j) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) Memur, anbar memuru, veznedar, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak en az 2 yılı Kurumda olmak üzere 12 yıl hizmeti bulunmak.

3) Yazılı sınavda başarılı olmak.

k) Çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek.

3) En az 2 bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek.

4) En az 2 yıl Kurumda programcı pozisyonunda çalışmış olmak.

5) Yazılı sınavda başarılı olmak.

l) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) En az 2 yılı Kurumda olmak üzere 10 yıl hizmeti bulunmak.

3) Şef, uzman, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik amir yardımcısı, koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonlarında fiilen Kurumda en az 2 yıl görev yapmış olmak.

4) Yazılı sınavda başarılı olmak.

Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar

MADDE 7 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için;

a) Mühendis, mimar, jeomorfolog, kimyager ve biyolog pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

b) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak.

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

c) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıllık yüksekokul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak.

2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bildiğini belgelemek.

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

ç) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

1) İki yıllık mesleki veya teknik yüksek öğretim mezunu olmak.

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

d) Hemşire pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksek okulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olmak.

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

e) Teknisyen ve teknik ressam pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik öğretim veren okullardan mezun olmak.

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

f) Tercüman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksek okulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden mezun olmak.

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (B) düzeyinde başarılı olmak.

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

g) Sağlık Memuru pozisyonuna atanabilmek için;

1) Yüksek okulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar

Sınav şartı

MADDE 8 – (1) Şube Müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 9 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan en az 35 gün önce duyurulur. İlan edilen kadro veya pozisyonlar 30 günlük süre ile ilanda kalır. 30 günlük ilan süresinin bitimine müteakip başvurular 5 iş günü olarak devam eder ve yazılı sınav için ilan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür. Personel Daire Başkanlığına yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Kurum resmi internet sitesinde ilan edilir. İlan edilen sonuçlar adaylara görev yaptıkları birimler tarafından tebliğ edilir.

Yazılı sınav

MADDE 10 – (1) Yazılı sınav Kurumca yapılabileceği gibi bu Yönetmelikte belirtilen görevlere atanabilmek için; Kurumca, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.

(2) Yapılacak olan yazılı sınavla ilgili 11 inci maddede yer alan %40 ortak konular ile %60 görevin gerektirdiği alanlardaki konular sınavdan önce duyurulur.

Yazılı sınav konuları

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan kadro ve pozisyonlara görevde yükselme yoluyla atanabilmek için yapılacak yazılı sınavda aşağıdaki konu başlıklarından 100 soru hazırlanır.

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) Devlet Teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç) Yönetim, Liderlik ve Organizasyon,

d) Genel Kültür,

e) Türkçe Dil Bilgisi,

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Türkiye Taşkömürü Kurumu Ana Statüsü ve Teşkilat Yapısı, Toplu İş Sözleşmesi,

g) Görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin Sınav Kurulunca belirlenecek konular.

Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) Şube müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve Teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak Ek-1 Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Değerlendirme Formuna göre, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurum resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Kurumca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(3) Ancak, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre atanmada ve yedek başarı listesi oluşturulurken alınan puanlarda eşitlik olması halinde sırasıyla;

a)               Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c)               Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir. Kurumca tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 14 – (1) Başvuruda bulunduğu kadro/pozisyona atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki, başarı sıralamasına göre atanır.

(2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre Kurumca belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyi aşmamak üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 15 – (1) Sınav Kurulu Genel Müdürün onayı ile oluşturulur.

(2) Sınav Kurulu, Genel Müdürün uygun göreceği bir Genel Müdür Yardımcısı ya da Daire Başkanının başkanlığında, Personel Daire Başkanlığı, İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı, Fen Tetkik ve Verimlilik Daire Başkanlığı ile İşletmeler Daire Başkanlığından en az Şube Müdürü düzeyinde birer temsilcinin katılımı ile toplam 5 kişiden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir. Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

(3) Asıl üyenin bulunmadığı hallerde toplantıya yedek üye katılır. Sınav Kurulunu oluşturacak üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük düzeyde olamaz.

(4) Görevde yükselme sınavına, Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katılması halinde Kurul üyeleri bu Kurulda görev alamaz.

(5) Sınav Kurulunun görevleri;

a) Yazılı sınavda sorulacak sorulara ilişkin konularını belirlemek ve sorulacak soruların hazırlanmasını sağlamak.

b) Yazılı ve sözlü sınavları yapmak.

c) Sınav sonuçlarını ilan etmek.

ç) Yapılacak itirazları sonuçlandırmak ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek.

(6) Kurulun sekretarya hizmetleri Personel Daire Başkanlığınca yürütülür.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin en az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte görevde yükselmeye ilişkin belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17 – (1) İlgililer, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Yapılan itirazlara ilişkin inceleme sonuçları Sınav Kurulunca en geç on gün içerisinde yazılı olarak ilgililere Personel Daire Başkanlığı kanalı ile bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise en az bir yıl süre ile veya dava açma süresinden az olmamak üzere bir sonraki sınava kadar Personel Daire Başkanlığı arşivinde saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasındaki geçişler

MADDE 19 – (1) Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro/pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere; görevde yükselme yazılı sınavlarına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalar ile bu görevlerin kendi aralarındaki geçişler unvan değişikliği sınavına tabidir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora eğitimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirilerek hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman ve aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin sınavları

MADDE 20 – (1) Kurum, engellilerin görevde yükselme sınavları ile ilgili olarak gerekli önlemleri alır.

Özelleştirilen kurumlardan atama

MADDE 21 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca özelleştirilen kurumlardan yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23 – (1) 6/11/2010 tarihli ve 27751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 6 ncı maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Eki için tıklayınız.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.