logo yeni

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde-yukselmeOrman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe girdi.

Yönetmellik değişikliği ile yapılan düzenlemeler:

-İşletme müdürü ve İşletme müdür yardımcısı kadroları yönetim hizmetleri grubuna eklendi.

-İşletmeler saymanı, sayman ve ayniyat saymanı kadroları idari hizmetler grubundan yönetim hizmetleri grubuna alındı.

-Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanılacak kadrolarda aranacak genel şartlar arasına Genel Müdürlükte en az altı ay çalışmış olma şartı eklendi.

-İşletme müdürü ve İşletme müdür yardımcısı kadrolarına atanmak için gerekli şartlar(Yönetmelik metninde bulabilirsiniz) belirlendi.

-Fidanlık müdürü ve fidanlık müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için en az 10 yıl hizmeti bulunmak şartı getirildi.

-Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanının en az altmış olarak uygulanacağı düzenlemesi getirildi.

-Mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atamaların, unvan değişikliği sınavı sonundaki başarıya göre yapılacağı düzenlemesine yer verildi.

-Genel yönetmeliğe uygun olarak Başarı puanının, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanması düzenlemesine gidildi.

-Sınavlara yapılacak itirazın süresi 10 iş gününden 5 iş gününe çekildi.

-Soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olması durumunda sınavın iptal edileceği düzenlemesi kaldırıldı.

-Geçici madde ile halen sınav ilanı yapılıp müracaatları alınan ancak henüz yazılı sınavı yapılmayan görevde yükselme sınavlarında da bu Yönetmeliğin 14 üncü, 15 inci ve 17 nci maddeleri uyarınca sınav süreci devam ettirileceği hükme bağlandı.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/12/2013 tarihli ve 28847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bendin (2) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (3) numaralı alt bent eklenmiş, aynı bentteki diğer alt bent buna göre teselsül ettirilmiş ve ikinci fıkranın (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“1) Şube müdürü, işletme müdürü, eğitim merkezi müdürü, yedek parça depo müdürü, fidanlık müdürü, başmühendis,”

“2) Yedek parça depo müdür yardımcısı, fidanlık müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı,”

“3) İşletmeler saymanı, sayman, ayniyat saymanı”

Eski Hali:

1) Şube müdürü, eğitim merkezi müdürü, yedek parça depo müdürü, fidanlık müdürü, başmühendis,

2) Yedek parça depo müdür yardımcısı, fidanlık müdür yardımcısı,

Kaldırılan Hüküm:

ç) İdari hizmetler grubu;

1) İşletmeler saymanı, sayman, ayniyat saymanı,

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“c) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak üzere Genel Müdürlükte en az altı ay çalışmış olmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi, mevcut (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (g) bendi eklenmiş ve diğer bentler bunlara göre teselsül ettirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasının mevcut (c) bendinin (2) numaralı alt bendi ile mevcut (f) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İşletme müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak ve Genel müdürlük hizmet birimlerinde işletme müdür yardımcısı veya fidanlık müdür yardımcısı görevlerinde en az 1 yıl çalışmış olmak,”

“g) İşletme müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak ve Genel müdürlük hizmet birimlerinde şef, başmühendisliklerde mühendis veya kadastro komisyonu ormancı üyesi görevlerinde toplam en az 5 yıl çalışmış olmak,”

“2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak ve Genel Müdürlük hizmet birimlerinde işletme müdür yardımcısı veya fidanlık müdür yardımcısı görevlerinde en az 1 yıl çalışmış olmak,”

Eski Hali: 2) Genel Müdürlük hizmet birimlerinde işletme müdür yardımcısı veya fidanlık müdür yardımcısı görevlerinde en az 1 yıl çalışmış olmak,

“2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak ve Genel Müdürlük hizmet birimlerinde şef, başmühendisliklerde mühendis veya kadastro komisyonu ormancı üyesi görevlerinde toplam en az 5 yıl çalışmış olmak,”

Eski Hali: 2) Genel Müdürlük hizmet birimlerinde şef, başmühendisliklerde mühendis veya kadastro komisyonu ormancı üyesi görevlerinde toplam en az 5 yıl çalışmış olmak,

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ve ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.”

“(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “sözlü sınav” ibaresi “yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski Hali: Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on iş günü” ibaresi “5 iş günü” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski Hali: Sınavlara katılanlar sınav sonuçlarının Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edebilirler. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından beş iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Kaldırılan hüküm: Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun süresi içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “başarı puanlarına” ibaresi “en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sırasına” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan  “ilan edildiği” ibaresi “kesinleştiği”  şeklinde değiştirilmiştir.

Eski Hali: Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı puanlarına göre üç ay içinde tercihleri doğrultusunda atanır. Tercihlere ilişkin hususlar başarı sıralaması listesinin ilan metninde belirtilir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Sınav ilanı yapılıp müracaatları alınan ancak henüz yazılı sınavı yapılmayan görevde yükselme sınavlarında da bu Yönetmeliğin 14 üncü, 15 inci ve 17 nci maddeleri uyarınca sınav süreci devam ettirilir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.