logo yeni

GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde-yukselme3Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Bugün yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Danıştay 5. Dairesi tarafından yürütülmesi durdurulan hükümleri yeniden düzenlenirken, Yönetmelikte bazı değişiklikler de yapıldı. Danıştay Kararının ayrıntıları için tıklayınız …

YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ŞUNLAR

Müdür kadrolarına sınavsız atamaya devam

İlçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere sınavsız atanmaya imkan veren düzenlemenin yürütülmesinin durdurulmuştu.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmeliğe göre, atanma usul ve esasları kurumlarınca yönetmelikle belirlenen ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara sınavsız atama yapılacak.

Alt görevde ve kurumda çalışma zorunlu olacak

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda, personel için bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arama hususu daha önce kurumların takdirine bırakılmıştı.

Yapılan değişiklikle, kurumların bu konudaki takdir yetkisi kaldırıldı. Buna göre; görevde yükselme suretiyle atanacak personelde, bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi aranacak. Ayrıca, ilan edilen kadro veya pozisyon için aranacak şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, süreni en az altı ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması gerekecek.

Yazılı sınav başarı puanını artık kurumlar belirleyemeyecek

Görevde yükselme yazılı sınavlarında başarı puanının en az kaç olması gerekeceğinin kurumlar tarafından belirlenmesine imkan veren hüküm de değiştirildi.

Yapılan değişiklikle, yazılı sınavlarda en az 70 puan alınması şart olacak. Ancak, sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınavda başarılı sayılabilmesi için en az 60 puan alması gerekecek.

Müdür kadrolarına atamalarda yazılı ve sözlü puanının ortalaması esas alınacak

Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için sadece sözlü sınavının esas alınmasını öngören düzenlemenin yürütülmesinin durdurulmasından sonra oluşan boşluk, Yönetmelik değişikliğiyle dolduruldu.

Yeni düzenlemeye göre; şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için, yazılı ve sözlü sınav puanlarını aritmetik ortalaması alınmak suretiyle başarı puanları hesaplanacak. Başarı puanlarının eşit olması halinde ise sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilecek.

Sınav sonrası atama düzenlemesinde bazı ifade değişiklikleri yapıldı

Yapılan düzenlemelerle, atamaların başarı sıralamasına göre yapılacağı hususu vurgulanmış oldu. Ayrıca, yedeklerin atanabileceği sürenin başlangıç tarihi olarak, başarı sıralamasının ilan edildiği tarih yerine bundan sonra “başarı sıralamasının kesinleştiği tarih” esas alınacak.

Kurumlar özel yönetmeliklerini değişikliklere uygun hale getirecek

Kurumlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini en geç altı ay içerisinde yapılan değişikliklere uygun hale getirecek. Kurum yönetmelikleri yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmeliklerin genel Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanabilecek ve yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulama yapılacak.

Bugün yürürlüğe giren değişiklikler ve önceki hali

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde yer alan "ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere" ibaresi "atanma usul ve esasları kurumlarınca yönetmelikle belirlenen ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara" şeklinde değiştirilmiştir.

Eski hali: g) Başmüdür, işletme, müessese, fabrika, kombina ve meydan müdürlüklerine, taşra teşkilatı bölge ve il müdürü ile doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının müdür kadrolarına ve bunların yardımcılıklarına, ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere, … yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

MADDE 2-Aym Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kurumlar, görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personel için bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arar. İlan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu sürelerin en az altı ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması esastır."

Eski hali: Kurumlar, görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personel için bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arayabilir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır."

Eski hali: Yazılı sınavda başarı puanının en az kaç olması gerektiği kurumlarca belirlenir ve duyuruda belirtilir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir.

Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a)Hizmet süresi fazla olanlara,

b)Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c)Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir."

Eski hali: Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12/C maddesinin birinci fıkrasına "müteakip" ibaresinden sonra gelmek üzere "en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki" ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan "puanları" ibaresi "sıralaması" şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan "ilan edildiği" ibaresi "kesinleştiği" şeklinde değiştirilmiştir.

Eski hali: (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı puanlarına göre atanır.

(2) Kurumlarca tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 12/B maddesine göre kurumlarca belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 10- Kurumlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe uygun hale getirir. Kurum yönetmelikleri yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Söz konusu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır."

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.