logo yeni

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDA GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde-yukselmeÇevre ve Şehircilik Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin, şube müdürü ve daha alt unvanlı görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan ve “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nde değişiklik yapan Yönetmelik ile, görevde yükselme genel Yönetmeliğindeki değişikliklere paralel düzenlemelerin yanı sıra bazı unvanlara atanma kuralları da değiştirildi.

Öte yandan, Görevde Yükselme Genel Yönetmeliğinin şube müdürü ve dengi görevlere atanmada başarı puanı hesaplamasında sadece sözlü sınav puanının esas alınmasını öngören düzenlemesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, bu kararın uygulanmasıyla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığında da bu Karar çerçevesinde hareket edilecektir.

Bugün yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:

**Sosyal Çalışmacı kadrosu, unvan değişikliğine tabi kadrolar arasına alındı.

**Şube müdürü (teknik) unvanlı kadrolara; mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi, fizikçi, biolog, kimyager, veteriner hekim kadrolarında en az dört yıl hizmeti bulunanlar atanabilecek.

Teknik şube müdürü olabilmek için, yukarıda sayılan unvanlardaki hizmet süresinin tamamının Bakanlıkta geçmesi şartı aranmayacak.

Sınav tarihi itibariyle yukarıda sayılan görevlerde toplam en az 2 yıl çalışmış olma şartı 4 yıla çıkarıldı.

Matematikçi ve ekonomist unvanlı kadrolarda çalışanların teknik şube müdürü olması imkanı kaldırıldı.

**Şube müdürü (idari) unvanlı kadrolara; fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olan APK uzmanı, uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, şef, sayman, ayniyat saymanı, mütercim, tercüman, rehber, çözümleyici, programcı, kütüphaneci, matematikçi, istatistikçi, ekonomist, memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, bilgisayar işletmeni, tekniker kadrolarında çalışanlar atanabilecek.

İdari şube müdürü olabilmek için, yukarıda sayılan unvanlardaki hizmet süresinin tamamının Bakanlıkta geçmesi şartı aranmayacak.

Kütüphaneci, matematikçi, istatistikçi, ekonomist, memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, bilgisayar işletmeni kadrolarında çalışanlara idari şube müdürü kadrosuna atanma imkanı getirildi.

** Şef, sayman, ayniyat saymanı, mütercim, tercüman, rehber, çözümleyici, programcı kadrolarında en az dört yıl, memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, bilgisayar işletmeni kadrolarında en az altı yıl hizmeti bulunanlar uzman, eğitim uzmanı ve sivil savunma uzmanı kadrolarına atanabilecek.

**Memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, kütüphaneci, bilgisayar işletmeni, sekreter, şoför, laborant, teknisyen, teknik ressam, fen memuru ve programcı kadrolarında bulunanlar şef, sayman ve ayniyat saymanı kadrolarına atanabilecek.

**Memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, veznedar ve sekreter kadrolarına atanabilmek için ise en az lise veya dengi okul mezunu olan diğer personel atanabilecek.

**Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanılacak kadrolar için yapılacak sınavlara, sadece Bakanlığın kendi personeli başvuruda bulunabilecek.

**Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmayacak

**Aday memur statüsünde bulunanlar ile diğer kurumların personeli, açılacak görevde yükselme sınavlarına başvuruda bulunamayacak.

**Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekecek.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/1/2012 tarihli ve 28180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından; aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,

ç) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

d) Bakanlık teşkilatı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatını,

e) Birim: 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan merkez teşkilatı hizmet birimleri, taşra teşkilatı çevre ve şehircilik il müdürlükleri ile doğrudan merkeze bağlı altyapı ve kentsel dönüşüm müdürlükleri ve bölge temiz hava merkezi müdürlüklerini,

f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yükselme yoluyla yapılacak atamaları,

g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre şube müdürü görevlerine görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

ğ) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan hizmet grupları içinde belirtilen unvanları,

h) Hizmet grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

ı) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,

i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

j) Personel: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanları,

k) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

l) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

m) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, arkeolog, jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi, fizikçi, ekonomist, istatistikçi, matematikçi, dekoratör, kimyager, tekniker, laborant, teknisyen, kütüphaneci, teknik ressam, fen memuru, veteriner hekim, biolog, psikolog, diyetisyen, programcı, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, hemşire, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, sosyal çalışmacı, mütercim, tercüman, rehber ve avukat.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

a) Merkez ve taşra birimlerinde şube müdürü (teknik) unvanlı kadrolara atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibariyle mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi, fizikçi, biolog, kimyager, veteriner hekim kadrolarında en az dört yıl hizmeti bulunmak,

b) Merkez ve taşra birimlerinde şube müdürü (idari) unvanlı kadrolara atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibariyle APK uzmanı, uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, şef, sayman, ayniyat saymanı, mütercim, tercüman, rehber, çözümleyici, programcı, kütüphaneci, matematikçi, istatistikçi, ekonomist kadrolarında en az dört yıl, memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, bilgisayar işletmeni, tekniker kadrolarında en az altı yıl hizmeti bulunmak,

3) Tekniker ve programcı unvanlı kadrolarda bulunanlarda, fakültelerin veya öğrenim süresi en az dört yıl olan yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olmak,

c) Hukuk müşaviri ve raportör kadrolarına atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

ç) Uzman, eğitim uzmanı ve sivil savunma uzmanı kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Sınav tarihi itibariyle şef, sayman, ayniyat saymanı, mütercim, tercüman, rehber, çözümleyici, programcı kadrolarında en az dört yıl, memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, bilgisayar işletmeni kadrolarında en az altı yıl hizmeti bulunmak,

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Sınav tarihi itibariyle mühendis, istatistikçi veya programcı kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulaması ile Bakanlıkça belirlenecek en az bir programlama dilini bildiğini (transkript ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası) belgelemek,

e) Şef, sayman ve ayniyat saymanı kadrolarına atanabilmek için;

1) Sınav tarihi itibariyle memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, kütüphaneci, bilgisayar işletmeni, sekreter, şoför, laborant, teknisyen, teknik ressam, fen memuru ve programcı kadrolarında; fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunlarının en az dört yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunlarının ise en az altı yıl hizmeti bulunmak,

2) Laborant, teknisyen, teknik ressam ve fen memuru unvanlı kadrolarda bulunanlarda öğrenim süresi en az iki yıl olan yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olmak,

f) Memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, veznedar ve sekreter kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

g) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

3) Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası sahibi olmak,

ğ) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az (B) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

şartları aranır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinden sonra yer alan “ÜÇÜNCÜ BÖLÜM” ve “Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için unvan değişikliği sınavında başarılı olmak şartı aranır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 10 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi, fizikçi, istatistikçi, matematikçi, dekoratör, ekonomist, kimyager ve arkeolog kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Tekniker ve laborant kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Fen memuru, teknisyen ve teknik ressam kadrolarına atanabilmek için;

1) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Bakanlıkça belirlenecek en az bir programlama dilini bildiğini (transkript ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası) belgelemek,

d) Tercüman, mütercim ve rehber kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Sınav tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS’ dan) en az (C) seviyesinde veya bu sınava denk sayılan uluslararası sınavlardan bu puana tekabül eden puanı almış olmak,

e) Veteriner hekim, diyetisyen, biolog, psikolog, sağlık teknikeri, çocuk eğitimcisi, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı kadrolarına atanabilmek için;

1) Kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak,

f) Hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni kadrolarına atanabilmek için;

1) Kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak,

g) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ğ) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesinden mezun olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

gerekir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibareler eklenmiştir.

“ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Duyuru

MADDE 11 – (1) Bakanlıkça uygun görülen görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, adedi, birimi ile niteliklerine göre başvuru şartları ve bu sınava ilişkin konu başlıkları yazılı sınav tarihlerinden en az otuz gün önce Bakanlık internet sitesinde merkez ve taşra teşkilatı personeline duyurulur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuru

MADDE 12 – (1) Yapılacak duyuru üzerine beş iş gününden az olmamak üzere ilanda belirtilen başvuru süresinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, son başvuru tarihine kadar başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için birimleri aracılığı ile başvuru yaparlar.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(3) Yapılan başvuruların Personel Dairesi Başkanlığınca incelenmesi neticesinde aranan şartları taşıyanlara ilişkin liste Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanılacak kadrolar için yapılacak sınavlara, sadece Bakanlığın kendi personeli başvuruda bulunabilir.

(5) Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılamayacak personel

MADDE 13 – (1) Aday memur statüsünde bulunanlar, bu Yönetmelikte aranan şartları taşımadığı tespit edilenler ile diğer kurumların personeli bu kadrolar için başvuruda bulunamazlar.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinden sonra gelen “DÖRDÜNCÜ BÖLÜM” ve “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınav

MADDE 14 – (1) Yazılı sınav, görevde yükselmeye tabi görevler veya unvan değişikliği sınavına tabi unvanlar için bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya Yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözlü sınav

MADDE 15 – (1) Şube müdürü görevlerine atanacaklardan yazılı sınavda başarılı olanlar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme sınavı başarı sıralaması

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı sıralamasında, sınav puanının eşit olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Bakanlıkta geçen hizmeti fazla olanlara,

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

d) Disiplin cezası almamış olanlara,

öncelik verilir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde ve sınav duyurusunda da belirtilmek şartıyla başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 17 – (1) Sınav Kurulu atamaya yetkili amirin uygun göreceği müsteşar yardımcısının başkanlığında, toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye belirlenir.

(2) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(5) Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(6) Unvan değişikliğine tabi kadroların sınavlarında sınav kuruluna üniversitelerden üye iştirak ettirilebilir.

(7) Sınav Kurulunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 18 – (1) Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sınav kurulu tarafından Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. İlgililer, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itiraz başvuruları, ilgisine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları en geç on iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

(2) Yazılı sınavlarda, itiraz sonucu, sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan sorular iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun süresi içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavların geçersiz sayılması ve ertelenmesi

MADDE 19 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bu gibi hareketlere teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca bu kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

(3) Sınavlarda aranan nitelik ve şartları taşımadıkları halde, sınavlara girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(4) Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespit edilmesi veya deprem, sel ve benzeri doğal afetler hallerinde sınavlar ertelenebilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Sınavda başarılı olanların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, başarısız olanların belgeleri ise sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle Personel Dairesi Başkanlığında saklanır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 21 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı puanlarına göre atanır.

(2) Bakanlıkça tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 16 ncı maddeye göre Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

(5) Görevde yükselme sınavında başarılı olan adaylardan sınavına girdikleri unvana atananlar, göreve başlamadıkça bu unvanı kazanılmış hak olarak elde edemezler.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Unvan değişikliği sınavı başarı sıralaması

MADDE 22 – (1) Unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı sıralamasında, sınav puanının eşit olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde ve sınav duyurusunda da belirtilmek şartıyla başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Unvan değişikliği suretiyle atanma

MADDE 23 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı puanlarına göre atanır.

(2) Bakanlıkça tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 22 nci maddeye göre Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

(5) Unvan değişikliği sınavında başarılı olan adaylardan sınavına girdikleri unvana atananlar, göreve başlamadıkça bu unvanı kazanılmış hak olarak elde edemezler.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görev grupları arasında veya aynı grup içerisindeki geçişler

MADDE 24 – (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubunun kendi içerisinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla, Bakanlığın ihtiyaç duyması halinde diğer görevlere atanmak mümkündür.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görevden üst göreve geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar görevde yükselme sınavına katılmaksızın, atanılacak görev için 7 ve 8 inci maddelerde aranan nitelik ve şartlara sahip olmak kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanabilir.

(4) Avukat kadrolarında görev yapan personel, görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın hukuk müşaviri kadrolarına atanabilirler.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğe 24 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 24/A – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin sınavı

MADDE 24/B – (1) Bakanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurum içi ve kurum dışından yapılacak atamalar

MADDE 25 – (1) Herhangi bir sebeple görevlerinden ayrıldıktan sonra tekrar memuriyete dönmek isteyenler, gerekli koşulları taşımaları ve boş kadro bulunması durumunda, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları göreve, aynı düzey görevlerden birine ya da bir alt göreve atanabilir.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak bu şekilde atanacaklarda bu Yönetmelikte o kadro veya unvan için öngörülen şartlardan Bakanlıkta belli bir süre çalışmış olmanın dışındaki tüm şartlar aranır.

(3) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin Beşinci Bölümünün başlığı “Çeşitli ve Son Hükümler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 28 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.