logo yeni

GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜTÜLMESİ KISMEN DURDURULDU

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

adalet2Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin bazı hükümlerinin yürütülmesinin durdurulmasına Karar verildi.

31.8.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarında personelin görevde yükselmesine ve unvan değiştirmesine ilişkin düzenlemelerde geniş çaplı değişikliklere gitmişti. tec-sen.org internet sitesinde, bu Yönetmeliğe karşı açılan bir davada, Danıştay 5. Dairesi söz konusu Yönetmelik hükümlerinin kısmen yürütülmesinin durdurulmasına Karar verildiği belirtildi.

Yürütülmesi durdurulan hükümler

Yönetmeliğin;

-İlçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere yapılacak atanmalarda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı uygulanmamasını sağlayan hükümlerinin,

-Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak olanlar için yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarı sıralamasının sadece sözlü sınav puanına göre yapılmasını öngören hükümlerinin

yürütülmesi durduruldu.

Bu Karar ne anlama geliyor?

Danıştay 5. Dairesinin bu Kararından sonra, davaya ilişkin esas karar verilinceye kadar;

-İlçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacak olanların görevde yükselme sınavına girmesi gerekecek. 31.08.2013 tarihinden sonra bu görevlere görevde yükselme sınavına girmeden atanmış olanların görevden alınması gerekecek.  (memurunyeri.com olarak, yazılı sınav sonucunun başarı puanına ne kadar etki edeceğinin çıkarılacak bir Yönetmelikle düzenlenmediği sürece, mevcut hükümlere göre başarı sıralaması yapılması mümkün olamayacağını değerlendirmekteyiz.)

-Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak olanlar hakkında başarı puanı hesaplanırken, sözlü sınav sonucunun yanı sıra yazılı sınav sonuçlarının da göz önünde bulundurulması gerekecek. 31.08.2013 tarihinden sonra bu görevlere sözlü sınav puanı esas alınarak atanmış olanların sınav başarı puanları ile başarı sıralamalarının yeniden yapılması gerekecek.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürütülmesi durdurulan hükümleri

Yürütülmesi durdurulan hükümler aşağıda farklı renkte belirtilmiştir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;

g) Başmüdür, işletme, müessese, fabrika, kombina ve meydan müdürlüklerine, taşra teşkilatı bölge ve il müdürü ile doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının müdür kadrolarına ve bunların yardımcılıklarına, ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere,

yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

Başarı sıralaması

Madde 12/B- Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir.

Danıştay 5. Dairesinin 06/03/2014 tarihli Kararının ilgili bölümü

Kamu “Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesinde, Genel Yönetmeliğe, 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere 12/A, 12/B, 12/C olmak üzere 3 madde eklenmiş, "Sözlü Sınav" başlığı ile eklenen 12/A maddesinde şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklar yönünden, yazılı sınavda başarılı olmaları şartıyla sonrasında sözlü sınava tabi tutulmaları kural olarak belirlenmiş, "Başarı sıralaması" başlıklı 12/B maddesinde ise, "Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir. Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, kurumlarca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir" hükmüne yer verilmiştir. Böylelikle sayılan bazı unvanlara sadece sözlü sınav ile belirlenen başarı puanı diğer kadrolara ise yazılı sınav ile elde edilen başarı puanı esas alınarak atama yapılacağı belirtilmiştir. Sözlü sınav, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte, bilgi ve liyakati ölçmek, adayın mesleğe uygun yeteneğe ve kültürel birikime sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede, sözlü sınavın temel amacı, yazılı sınav yapılmak suretiyle nesnel bir biçimde tespit edilenler arasından en başarılı adaydan başlayarak en uygun olanların seçilmesidir. Diğer tüm idari işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi sözlü sınavın da yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden yargısal denetiminin yapılabilmesi esas olmalıdır. Bu nedenle, dava konusu Yönetmeliğin 9. maddesi ile aynı Yönetmeliğe "Başarı sıralaması" başlığı ile eklenen 12/B maddesinin 1. fıkrası hükmünde geçen "sözlü sınav" ibaresi, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte olması gereken sözlü sınavın, seçimin tek belirleyicisi olarak düzenlenmesi, bu haliyle somut olarak değerlendirilebilecek ve adaylar arasında objektifliği sağlayabilecek nesnel bir değerlendirme ölçütü olan yazılı sınavdaki başarı puanının değerlendirme dışı bırakılarak, başarı sıralamasının yalnızca başarı kriterleri daha muğlak sözlü sınav sonuçlarına göre oluşturulması, Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen Hukuk Devleti ilkesiyle bağdaşmayacak şekilde etkin yargısal denetiminin yapılmasının engellenmesi nedeniyle hukuka aykırıdır.

… Dava konusu Yönetmelik hükümlerinin ülke çapında ve tüm kurumlarda uygulanan Genel Yönetmeliğin ilgili hükümlerini değiştirmesi ve kurumlara kendi yönetmeliklerinde buna uygun düzenleme yapma zorunluluğu getirmesi nedeniyle, hukuka aykırı oldukları saptanan maddelerin uygulanmaya devamı nedeniyle hukuka aykırı atama ve uygulamalara sebep olabileceğinden telafisi güç zararlara yol açacaktır.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinin 6352 sayılı Yasayla değişik 2. fıkrasında öngörülen koşulların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından, 31.8.2013 günlü 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1. maddesi ile aynı Yönetmeliğin 2. maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendine eklenen "ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere" ibaresi ile değişiklik yapan Yönetmeliğin 9. maddesi ile Yönetmeliğe eklenen 12/B maddesine ilişkin bölümünün ilk fıkrasında yer alan "sözlü sınav" ibaresinin yürütülmesinin durdurulmasına; … kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren yedi (7) gün içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilebileceğinin taraflara duyurulmasına, 06/03/2014 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi. 

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.