logo yeni

MALİYE BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI-2

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde-yukselme4Maliye Bakanlığı Görevde yükselme  Yönetmelliğinde yapılan değişiklik haberimizin ilk kısmına buradan ulaşabilirsiniz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Suretiyle Atanacaklarda Aranacak

Genel ve Özel Şartlar

Genel şartlar

MADDE 30 – (Değişik:RG-6/10/2011-28076)

(1) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olma şartı aranır.

Özel şartlar

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar şunlardır:

a) (Mülga:RG-12/7/2012-28351)

b) (Mülga:RG-12/7/2012-28351)

c) (Mülga:RG-12/7/2012-28351)

ç) (Mülga:RG-12/7/2012-28351)

d) (Mülga:RG-12/7/2012-28351)

e) Şef ve Raportör unvanına atanabilmek için;

1) (Değişik:RG-12/7/2012-28351) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az dört yıl, dört yıldan daha az süreli yükseköğrenim mezunu olanlar ile Mesleki Eğitim Kursu mezunlarının en az altı yıl hizmeti bulunmak,

2) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Tahsildar, (Mülga ibare:RG-3/4/2008-26836) (…), Ambar Memuru, Santral Memuru ve Sekreter unvanında en az iki yıl çalışmış olmak,

f) (Mülga:RG-6/10/2011-28076)

g) Uzman ve Eğitim Uzmanı unvanına atanabilmek için;

1) (Değişik:RG-12/7/2012-28351) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve en az altı yıl hizmeti bulunmak,

2) Raportör, Şef ya da Çözümleyici unvanında en az iki yıl çalışmış olmak ya da Mesleki Eğitim Kursu mezunu olmak,,

ğ) (Değişik:RG-6/10/2011-28076) Sivil Savunma Uzmanı unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şef unvanında en az iki yıl çalışmış olmak ya da Mesleki Eğitim Kursu mezunu olmak,

h) Çözümleyici unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Mühendis, İstatistikçi veya Matematikçi unvanlarında bulunmak veya Programcı unvanında en az dört yıl hizmeti bulunmak,

3) (Değişik:RG-12/7/2012-28351) Görevde yükselme sınavına başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde KPDS’den en az elli puan alarak İngilizce bildiğini belgelemek ya da bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

4) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile en az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

ı) Memur, (Ek ibare:RG-19/3/2011-27879) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,Veznedar, Tahsildar, (Mülga ibare:RG-3/4/2008-26836) (…), Ambar Memuru, Santral Memuru ve Sekreter unvanına atanabilmek için;

1) En az (Değişik ibare:RG-6/10/2011-28076) lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Şoför kadrosunda görev yapan personelin en az üç yıl, Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda görev yapan personel ile Yardımcı Hizmetler Grubunda görev yapan personelin en az beş yıl hizmeti bulunmak,

i) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Yardımcı Hizmetler Grubunda sayılan unvanlarda en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Askerliğini yapmış olmak (erkekler için),

4) Yirmibir yaşını doldurmuş olmak,

5) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartları taşımak,

6) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,

j) Şoför unvanına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Yardımcı Hizmetler Grubunda sayılan unvanlarda en az iki yıl hizmeti olmak,

3) (E) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

şartları aranır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Unvan Değişikliği Suretiyle Atanacaklarda Aranacak Şartlar

Unvan değişikliğine tabi unvanlara atama şartları

MADDE 32 – (1) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Matematikçi, İstatistikçi, (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…) Mütercim, (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…) Programcı, Tekniker, Teknisyen, Çocuk Gelişimcisi, Biyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Hemşire, Laborant, Sağlık Teknikeri ve Sağlık Memuru unvanına atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Atanacağı unvanı öğrenim durumu itibarıyla kazanmış olmak,

b) (Mülga:RG-6/10/2011-28076)

c) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

Unvan değişikliği sınavına ilişkin usul ve esaslar

MADDE 33 – (1) En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde sayılan unvanlara Bakanlık personelinin atamaları, bu Yönetmeliğin üçüncü kısmında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, unvan değişikliği sınavındaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, birimlerce belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak unvanın niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(3) (Ek:RG-6/10/2011-28076) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, sınav şartı aranmaksızın 32 nci maddede belirtilen öğrenimle ihraz edilen unvanlara atanabilirler.

Unvan değişikliği sınav kurulları

MADDE 34 – (1) Unvan değişikliği sınav kurulları;

a) Merkez teşkilatında; sınavı açan birimden en az Genel Müdür Yardımcısı veya eşitinin başkanlığında, Personel Genel Müdürlüğünden de bir üyenin katılımıyla toplam beş kişiden,

b) Taşra teşkilatında; Defterdar veya Defterdar Yardımcısının başkanlığında, Personel Müdürünün de katılımıyla toplam beş kişiden,

teşekkül eder.

(2) (Değişik:RG-6/10/2011-28076) Kurul üyeleri, sınava alınacak personelden öğrenim durumu itibarıyla daha düşük seviyede olmamak üzere en az Müdür unvanına haiz olanlar ile sınav yapılan unvanı ihraz etmiş olanlar arasından seçilir.

(3) Sınav sorularının, sınavı yapan kurum ve sınavı düzenleyen birimlerin işbirliği ile hazırlanması esastır. İl atamalı unvanların sorularının hazırlanmasında, ilgili merkez birimi koordinasyonla görevlidir.

(4) Sınav kurullarına aynı usulle en az iki yedek üye belirlenir. Asil üyenin katılamadığı toplantıya, yedek üye katılır.

(5) Gerekmesi halinde sınav kurullarına diğer kamu idarelerinden üye görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Bakanlıkça Yapılacak Atamalara İlişkin Usul ve Esaslar (Değişik başlık:RG-6/10/2011-28076)

BİRİNCİ BÖLÜM

Unvanlar Arası Geçişler (Değişik başlık:RG-6/10/2011-28076)

Bakanlıkça yapılacak geçiş sınavına ilişkin usul ve esaslar

MADDE 35 – (Mülga RG-6/10/2011-28076)

Sınavla atama

MADDE 36 – (Mülga:RG-6/10/2011-28076)

Unvanlar arası geçişler (Değişik başlık:RG-6/10/2011-28076)

MADDE 37 – (1) (Mülga:RG-12/7/2012-28351)

(2) Milli Emlak Dairesi Başkanı unvanında bulunanlar, sınava tabi tutulmadan Defterdar Yardımcısı olarak atanabilirler.

(3) (Mülga:RG-12/7/2012-28351)

(4) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4), (5) ve (6) numaralı alt bendinde sayılanlar aynı alt grup içinde aynı birimdeki unvanlara (Bilgi İşlem Merkezi Müdürü hariç) bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla sınav yapılmaksızın atanabilirler. (Değişik ibare:RG-6/10/2011-28076) Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığındaki aynı alt grup içindeki unvanlara veya bu birimlerden başka birimlerdeki aynı alt grup içindeki unvanlara birimlerin uygun görmeleri halinde (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…) atama yapılabilir.

(5) Uzman ve Eğitim Uzmanı unvanında bulunanlar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan aynı birimdeki Müdür Yardımcılığına sınavsız atanabilirler.

(6) Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Çözümleyici ve unvan değişikliğine tabi olan unvanlarda çalışan personel ile İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Grubunda yer alan personel, farklı birimlere aynı kadro unvanı ile sınav yapılmaksızın atanabilirler.

(7) Hizmet gruplarındaki personel, istekleri halinde, daha önce bulundukları unvanlara veya aynı birim ve hizmet grubundaki daha alt gruplara ait unvanlara sınavsız atanabilirler. Bu Yönetmelikte unvanları sayılan personelden istekleri üzerine önceki unvanına ya da daha alt unvana atananların, daha önce bulundukları aynı unvana atamaları idarenin uygun görmesi halinde mümkündür.

(8) (Mülga:RG-12/7/2012-28351)

(9) (Mülga:RG-6/10/2011-28076)

(10) Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan unvanlar arasındaki geçişler sınavsız yapılır.

(11) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan unvanlarda en az iki yıl hizmeti bulunanlar, 31 inci maddenin birinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen diğer şartları taşımaları halinde Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına sınavsız atanabilirler.

(12) İdari Hizmetler Grubunda görev yapanlardan en az iki yıl hizmeti bulunanlar, (E) tipi sürücü belgesine sahip olmaları ve en az lise veya dengi okul mezunu olmaları şartıyla Şoför unvanına sınavsız atanabilirler.

(13) Defterdarlık teşkilatında yer alan Muhakemat, Muhasebat, Milli Emlak ve Personel birimleri farklı birim olarak değerlendirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Zorunlu Unvan Değişimi ve Çalışma Şartı

Zorunlu unvan değişimi

MADDE 38 – (1) Adli veya idari soruşturma ya da (Değişik ibare:RG-6/10/2011-28076) Vergi Müfettişleri veya (Değişik ibare:RG-12/7/2012-28351) Maliye Uzmanları tarafından düzenlenen raporlar sonucu veyahut sağlık nedenleriyle görevini yürütemeyeceği anlaşılanlar, birim farkı gözetilmeksizin daha alt unvanlara kazanılmış hak aylık derecesi ile atanabilirler. (Mülga cümle:RG-6/10/2011-28076) (…)

(2) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen sağlık şartlarını kaybeden Koruma ve Güvenlik Görevlileri, önceki unvanlarına atanırlar. Bu şartları yeniden kazananların eski unvanlarına atanmaları mümkündür.

(3) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre sürücü belgesi, iptal edilen veya iki aydan fazla süreyle geçici olarak alınan Şoförler, önceki unvanlarına atanırlar.

Çalışma şartı

MADDE 39 – (1) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılan sınavlar veya benzeri sınavlar sonucunda söz konusu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (B) grubu kadrolara atananlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atananlar, görevden çekilen personelden yeniden göreve atananlar ve Hazine Avukatı unvanına atananlar; atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında izinli sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz.

(2) Ancak, (B) grubu kadrolar için yerleştirmeye esas tercihlerin yapıldığı son başvuru tarihinden, diğerleri için ise sınava son başvuru tarihinden sonra özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerde boş kadro bulunması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. (Mülga cümle:RG-3/4/2008-26836) (…) Özür halleriyle ilgili olarak, Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Naklen Atamalar

ve Yeniden Göreve Atama

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atamalar

MADDE 40 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Uzman Tabip, Tabip, Daire Tabibi, Laboratuvar Teknisyeni, Röntgen Teknisyeni, Hemşire, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Şehir Plancısı, Tekniker, Teknisyen (Harita veya Kadastro Teknisyeni dahil), Mütercim, (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…), Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Çözümleyici, Programcı, (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Eğitim Uzmanı, Memur veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarında görev yapanlar; Bakanlık iznine istinaden aynı unvanla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla Bakanlık teşkilatına naklen atanabilirler. Bu unvanlar dışında, Bakanlığa kurumlararası naklen atama yapılamaz.

(2) Genel şartlar:

a) Askerlik hariç (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…) en az iki, en fazla oniki yıl hizmeti bulunmak,

b) Uzman Tabip, Tabip ve Daire Tabipleri için kırk yaşını, Koruma ve Güvenlik Görevlileri için otuz yaşını, diğerleri için otuzbeş yaşını geçmemiş olmak,

c) (Mülga:RG-6/10/2011-28076)

ç) Adli veya idari bir ceza almamış olmak.

(3) Özel şartlar:

a) Eğitim Uzmanı unvanına atanabilmek için;

1) Eğitim Fakültesinden mezun olmak,

2) En az üç yıl Eğitim Uzmanı unvanında görev yapmış olmak,

b) (Mülga:RG-6/10/2011-28076)

c) Memur (Değişik ibare:RG-6/10/2011-28076) ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanlarına atanabilmek için; meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

ç) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Askerliğini komando olarak yapmış olmak (erkekler için),

3) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartları taşıyor olmak,

d) Mütercim (Değişik ibare:RG-6/10/2011-28076) unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının Bakanlığın ihtiyaç duyduğu yabancı dillere ilişkin Mütercim-Tercümanlık, Dil Bilimi, Dil ve Edebiyat veya Öğretmenlik lisans programlarından mezun olmak,

2) Başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan KPDS veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az doksan puan almış olmak ya da bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

şartları aranır.

(4) (Ek:RG-3/4/2008-26836) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlarda görev yapmakta iken başka kurumlara naklen atananlar, (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…) adli veya idari bir ceza almamış olmak şartıyla kadro ve hizmet ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlıkta görev yaptığı unvanlara naklen atanabilirler            

(5) (Değişik:RG-6/10/2011-28076) Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan personelden, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Çözümleyici ile bu Yönetmeliğin İdari Hizmetler, Yardımcı Hizmetler Grubunda ve unvan değişikliğine tabi unvanlarında bulunanlar, adli veya idari bir ceza almamış olmaları halinde aynı unvanla Bakanlığa naklen atanabilirler. (Mülga cümle:RG-12/7/2012-28351)  (…)

(6) (2) İstifaen görevinden ayrılan personelden yeniden atanma talebinde bulunanların (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…) memur olma koşullarını kaybetmemiş bulunmaları kaydıyla kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık iznine istinaden açıktan atama prosedürü çerçevesinde yeniden atanmaları mümkündür.

Hazine avukatı unvanına naklen atama

MADDE 41 – (Mülga:RG-18/12/2013-28855)

(Ek bölüm:RG-18/12/2013-28855)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hazine Avukatı Unvanına Açıktan ve Naklen Atama

Giriş sınavı

MADDE 41/A – (1) Hazine Avukatı kadrolarına KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması esas alınarak yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucundaki başarı sıralamasına göre atama yapılır. Sınavın yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağrılır.

Sınavın duyurulması

MADDE 41/B – (1) Giriş sınavına katılma şartları, ilk ve son başvuru tarihi, başvuru yeri ve şekli, KPSS taban puanı, atama yapılması planlanan azami kadro sayısı, sınıfı ve dereceleri, sınava girebileceklerin sayısı, sınavın şekli, sınavın yeri, zamanı ve başvuruda istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az bir ay önce Resmî Gazete ile Türkiye genelinde günlük olarak yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde yayımlanmak suretiyle ve e-Devlet portalı ve Bakanlık ile Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü internet sayfasında duyurulur.

Sınav başvuru şartları

MADDE 41/C – (1) Hazine Avukatı olarak atanacaklarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Avukatlık ruhsatını haiz olmak.

ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, giriş sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.

Sınava başvuru

MADDE 41/Ç – (1) Sınava başvuru, şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde elektronik ortamda yapılabilir.

(2) Sınava katılmak isteyen adaylar, Bakanlık ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü internet sayfasından temin edecekleri sınav başvuru formunu doldururlar.

(3) Başvuruyu elektronik ortamda yapanların, formun imzalı bir örneğini ilanda belirtilen adrese veya en geç sınav saatinden önce sınav salon yetkilisine teslim etmesi zorunludur.

(4) Posta ile yapılan başvurularda, sınav başvuru formunun giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(5) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi ile avukatlık ruhsatnamesinin asıllarının yazılı ve/veya sözlü sınav öncesinde ibrazı zorunlu olup, bir örneği onaylanarak alınır ve aslı ilgiliye iade edilir.

Sınav başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 41/D – (1) Sınava girmeye hak kazanan adaylar, atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere başvuru yapanların (B) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından aldıkları KPSSP3 puanlarına göre en yüksek puan almış adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirlenir.

(2) KPSSP3 puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(3) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü internet sayfasında en az on gün önce ilan edilir.

Sınav Komisyonu

MADDE 41/E – (1) Sınav Komisyonu, bir Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında, Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, Personel Genel Müdürlüğünden en az Daire Başkanı düzeyinde bir üye ile Hukuk Müşaviri ve Müşavir Hazine Avukatları arasından Bakan onayı ile belirlenen başkan dahil en az beş ve tek sayıda asil ve üç yedek üyeden oluşur.

(2) Sınav komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

(3) Sınav Komisyonu başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamaz.

Sınav Komisyonunun görevleri

MADDE 41/F – (1) Sınav Komisyonu; yazılı sınav sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevlidir.

Yazılı sınav konuları

MADDE 41/G – (1) Yazılı sınav, aşağıdaki konu gruplarından bir veya birkaç oturumda yapılır.

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku.

b) Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku.

c) Medeni Hukuk, Hukuk Muhakemesi, Borçlar Hukuku.

ç) İş Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku.

(2) Bakanlık gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla ilave konular da belirleyebilir.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi

MADDE 41/Ğ – (1) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(2) Yazılı sınav sonuçları en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanarak tutanağa bağlanır ve tutanak Sınav Komisyonu üyelerince imzalanır.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması ve sözlü sınava çağırma

MADDE 41/H – (1) Yazılı sınav sonuçları ile yazılı sınavda başarılı olanlar için yapılacak sözlü sınavın yeri, günü ve saati Bakanlık ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca, sınavın yazılı ve sözlü şekilde yapılması halinde yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav tarihinden en az yirmi gün önce gönderilir.

(2) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyuruda belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav

MADDE 41/I – (1) Sözlü sınavda adaylar;

a) 41/G maddesinde belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

(2) Adaylar, komisyon üyeleri tarafından, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar bir tutanağa ayrı ayrı geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt kullanılmaz.

(3) Sözlü sınavı başarmış sayılmak için Sınav Komisyonu Başkan ve üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 41/İ – (1) Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve/veya sözlü sınavların her birinden başarılı olunması zorunludur. Sınavın yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde sınavda başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturur. Sınavın yazılı veya sözlü olarak yapılması halinde ise yazılı veya sözlü sınav puanı başarı sırasını oluşturur.

(2) Sınav Komisyonu; adayları en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı asil, bu sayının en fazla yarısı kadar adayı da yedek olarak belirler ve ilan eder. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(3) Sınav sonuçları, Bakanlık ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü internet sayfasında duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir ve atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenir.

(4) Sınavı başarmış sayılmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 41/J – (1) Adaylarca yazılı veya sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde itiraz edilebilir.

(2) Yapılan itirazlar, Sınav Komisyonu tarafından itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve sonuç ilgiliye bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 41/K – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Bakanlıkça saklanır.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 41/L – (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Atama

MADDE 41/M – (1) Sınav sonucunda, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar adayın ataması yapılır.

(2) Giriş sınavını kazanan adaylardan atamaya esas olmak üzere aşağıdaki belgeler istenir:

a) Mal bildirimi.

b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan.

c) 4 adet fotoğraf.

ç) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyanı.

d) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan.

(3) Sınavı kazanan adayların ikinci fıkrada belirtilen belgeleri sınav sonuçlarının Bakanlık ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü internet sayfasında duyurulmasından itibaren on beş iş günü içerisinde Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne elden veya posta ile teslim etmeleri zorunludur. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(4) Sınavda başarılı olanlardan, gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir.

(5) Sınavda başarılı olup atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile süresi içerisinde atamaya esas belgelerini teslim etmeyenler, atanma isteminden vazgeçenler, atanıp da görevine başlamayanlar veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılmaması ve altı aylık süreyi aşmamak kaydıyla, yedek listeden atama yapılabilir.

(6) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenler veya atama için gerekli belgeleri kendilerine bildirilen süre içinde teslim etmeyenler ile ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Hazine avukatlığına naklen atama

MADDE 41/N – (1) Hukuk Fakültesi mezunu olanlardan yargı merciinde Hakim ve Savcı olarak görev yapanlar, Avukatlık ruhsatını haiz olanlardan kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun kapsamında Hukuk Müşaviri ve Avukat kadrosunda en az 2 yıl görev yapanlar ile daha önce Hazine Avukatı olarak görev yapmış olanlardan asaleti tasdik edilenler sınava tabi tutulmaksızın Hazine Avukatlığına naklen atanabilirler.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kazanılmış hakların saklılığı

MADDE 42 – (1) Bakanlık teşkilatında bu Yönetmelikte sayılan unvanlara atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Engellilerin eğitim ve sınavı

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan unvanlara ilişkin şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin  eğitimleri ve sınavları esnasında gerekli tedbirler alınır veya alınması sağlanır.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sınavlar sırasında aşağıdaki durumları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.

a) Kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılarak durum tutanakla tespit edilir ve bunların sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler, haklarında disiplin işlemi uygulanmak üzere birimlerine bildirilir.

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilir ve bunların sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında yasal işlem yapılır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fiilleri işleyenler beş yıl süreyle, (b) bendinde belirtilen fiili işleyenler, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sınavlara alınmazlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 45- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 46 – (1) 29/5/2002 tarihli ve 24769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve iki yıllık meslekle ilgili yükseköğrenim mezunu olanlardan on yıl hizmeti bulunanlar, diğer şartları taşımaları kaydıyla Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Maliye Kursu Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Personel Müdürü ve Şube Müdürü unvanlarına, en az sekiz yıl hizmeti bulunanlar diğer şartları taşımaları kaydıyla Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı, Uzman ve Eğitim Uzmanı unvanlarına ilişkin görevde yükselme eğitimine ve sınavlarına katılabilirler.

(2) Bütçe Dairesi Başkanları; Defterdar Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkanı ve İşletme Bölge Müdür Yardımcısı unvanlarına; Bütçe Dairesi Başkan Yardımcıları ise Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı ve Uzman unvanlarına 31/12/2006 tarihine kadar; Ayniyat Saymanı (Bakanlık merkezinde) görev yaptığı birimin Şube Müdürü unvanına, Ayniyat Saymanı (Taşra) görev yaptıkları birimin Şef unvanına, Ayniyat Memuru, İcra Memuru, Satınalma Memuru ve Daktilograf unvanında bulunanlar ise görev yaptıkları birimdeki Memur unvanına atanırlar.

(3) Bütçe Dairesi Başkanlarının bu unvanda geçen hizmet süreleri, Defterdar Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkanı ve İşletme Bölge Müdür Yardımcısı unvanlarında; Bütçe Dairesi Başkan Yardımcıları ile kadroları diğer kurumlara ait olup, atamaları Bakanlıkça yapılan ve çeşitli kanunların verdiği yetkiye istinaden kadroları Bakanlığa devredilen veya devredilecek olan saymanların (döner sermaye) bu unvanda geçen hizmet süreleri, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı ve Uzman unvanlarında; Ayniyat Saymanının (Bakanlık Merkezinde) bu unvanda geçen hizmet süreleri, Şube Müdürü unvanında; Ayniyat Saymanlarının (Taşra) bu unvanda geçen hizmet süreleri, Şef unvanında; İcra Memuru, Satınalma Memuru, Ayniyat Memuru ve Daktilografların bu unvanlarda geçen hizmet süreleri, Memur unvanında geçmiş sayılır.

(4) APK Uzmanı ile kadrosu Bakanlığa ait Sayman (Döner Sermaye) ve Fon Saymanı unvanlarında en az iki yıl görev yapanlar Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Maliye Kursu Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Personel Müdürü ve Şube Müdürü; Araştırmacı (Özelleştirme), Uzman (Özelleştirme), Ayniyat Saymanı (Taşra), Raportör ve Şef unvanlarında en az üç yıl görev yapanlar Şube Müdürü; Programcı unvanında, en az dört yıl görev yapanlar Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, en az iki yıl görev yapanlar ise Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı ile Uzman ve Eğitim Uzmanı unvanına ilişkin olarak 31/12/2006 tarihine kadar düzenlenecek olan görevde yükselme eğitimlerine, diğer şartları da taşımaları kaydıyla başvurabilirler.

(5) Maliye Kursu Mezunlarından Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı unvanlarında açılacak görevde yükselme eğitimlerine başvuranlar hakkında bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi; Uzman ve Eğitim Uzmanı unvanlarında açılacak görevde yükselme eğitimlerine başvuranlar hakkında bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.