logo yeni

MALİYE BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde-yukselme4Geçtiğimiz yıl, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik' te önemli değişiklikler yapılmıştı. Bu konuda kurumlara verilen süre dolmuş olmasına rağmen bir çok kurum halen yönetmelik değişikliğini gerçekleştirememiş durumda bulunuyor. Bu kurumlardan biri olan Maliye Bakanlığı'da görevde yükselme değişikliği yönetmeliğinde nihayetinde değişiklik yapılmış oldu.

Aşağıda Maliye Bakanlığının ilgili yönetmeliğine yer verilmiş olup, Yönetmelikte yapılan değişiklikleri daha rahat görebilmeniz amacıyla kırmızı renk ile yazılmıştır:

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Maliye Bakanlığı personelinin bu Yönetmelikte belirtilen hizmet gruplarına atanmaları, görevde yükselmeleri, unvan değişiklikleri, hizmet grupları arasında geçişleri ile diğer kurumlardan naklen atamaları ve daha önce görev yapmış olanların yeniden göreve atamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Maliye Bakanlığı (Değişik ibare:RG-3/4/2008-26836) merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan ve 5 inci maddede sayılan unvanlara atanacaklar ile Hazine Avukatı unvanına atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-12/7/2012-28351)

(1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu ve 42 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt grup: Hizmet grupları içerisinde aynı düzeyde yer alan unvanlardan teşekkül eden grubu,

b) Aynı birim: Bir hizmet biriminin (Değişik ibare:RG-3/4/2008-26836) merkez ve taşra teşkilatını,

c) Aynı düzey unvan: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen unvanları,

ç) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

d) Birim: 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen (Değişik ibare:RG-3/4/2008-26836) merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerini,

e) (Mülga:RG-6/10/2011-28076)

f) (Değişik:RG-12/7/2012-28351) Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvan: Defterdar, Defterdar Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkanı, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Şube Müdürü, Muhakemat Müdürü, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Personel Müdürü unvanları ile bunların yardımcılarını,

g) (Değişik:RG-12/7/2012-28351) Görevde yükselme sınavına tabi olan unvan: (f) bendinde sayılan unvanlar hariç hizmet gruplarında belirtilen diğer unvanları,

h) Görevde yükselme sınavı: (g) bendinde belirtilen unvanlar için ilgili birimce ya da Personel Genel Müdürlüğünün koordinesinde yapılacak ya da (Değişik ibare:RG-6/10/2011-28076) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarına Bakanlıkça yaptırılacak yazılı sınavı,

ı) Hizmet grubu: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı düzeyde yer alan unvanların bir araya getirilmesiyle teşekkül eden Yönetim, Araştırma ve Planlama, Savunma, Bilgi İşlem, İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Grubunu,

i) Hizmet süresi: 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresi (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen süreler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca verilen izinler ve her türlü aylıksız izin süreleri hariç) ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

j) (Mülga:RG-12/7/2012-28351)

k) Meslekle ilgili yükseköğrenim: Hukuk, iktisat, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, muhasebe, iş idaresi ve yönetim bilimi alanlarında önlisans, lisans veya lisans üstü öğrenimi,

l) (Değişik:RG-12/7/2012-28351) Sözlü sınav: Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvanlara atanacak personele yönelik olarak 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 33 üncü maddesi çerçevesinde yapılan sınav ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğinin ek 6ncı maddesi çerçevesinde yapılan sınavı,

m) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara atanacaklar için (Değişik ibare:RG-6/10/2011-28076) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarına yaptırılan yazılı sınavı,

n) (Ek:RG-6/10/2011-28076)  İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Grupları

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi hizmet grupları ile unvan değişikliğine tabi unvanlar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Hizmet grupları:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Defterdar, (Mülga ibare:RG-3/4/2008-26836)  (…)

2) Defterdar Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkanı, (Mülga ibare:RG-3/4/2008-26836) (…)

3) (Mülga:RG-12/7/2012-28351)

4) (Değişik:RG-12/7/2012-28351) Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Şube Müdürü, Muhakemat Müdürü, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Maliye Kursu Müdürü, Personel Müdürü,

5) Muhakemat Müdür Yardımcısı, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı,

6) Şef (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…)

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Uzman, Eğitim Uzmanı,

2) Araştırmacı (Özelleştirme), Uzman (Özelleştirme),

3) Raportör.

c) Savunma Hizmetleri Grubu;

1) (Değişik:RG-6/10/2011-28076) Sivil Savunma Uzmanı.

ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

d) İdari Hizmetler Grubu;

1) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Tahsildar, (Mülga ibare:RG-3/4/2008-26836) (…), Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter,

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför.

e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Aşçı, Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Bahçıvan.

(3) Unvan değişikliğine tabi unvanlar:

a) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Matematikçi, İstatistikçi, (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…), Mütercim, (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…), Programcı, Tekniker, Teknisyen, Çocuk Gelişimcisi, Biyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Hemşire, Laborant, Sağlık Teknikeri, Sağlık Memuru.

İKİNCİ KISIM

Görevde Yükselme Sınavına Tabi Olmayan Unvanlara Atanacaklara

İlişkin Usul ve Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM

Atama

Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvanlara atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan unvanlara sınavsız olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Defterdar unvanına atanabilmek için;

1) Hukuk, iktisat, maliye, işletme ve yönetim bilimi alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim veya Maliye Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak,

2)(1) numaralı alt bentte sayılan dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az oniki yıl, Maliye Meslek Yüksek Okulu mezunu olanların ise en az ondört yıl (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…) hizmeti bulunmak,

3) (Değişik:RG-6/10/2011-28076) Son beş yıl içinde aylıktan kesme cezası veya son on yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

4) Bilgi, tecrübe, kişilik ve temsil kabiliyeti gibi mesleğin gerektirdiği niteliklere sahip olmak,

5) (Değişik:RG-12/7/2012-28351) Defterdar Yardımcısı veya Milli Emlak Dairesi Başkanı unvanlarında en az iki yıl, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Şube Müdürü, Muhakemat Müdürü, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Maliye Kursu Müdürü veya Personel Müdürü unvanında en az altı yıl çalışmış olmak ya da Defterdar emrinde görevlendirilen Defterdarlık Uzmanı olarak en az on yıl,

6) Atanacağı birim tarafından teklif edilmiş olmak,

şartları aranır.

b) (Mülga:RG-3/4/2008-26836)

(2) (Değişik:RG-12/7/2012-28351) Vergi Müfettişi, İç Denetçi ve Maliye Uzmanı unvanında en az on yıl hizmeti bulunanlar ile Daire Başkanı ve daha üst unvanlarda bulunanlar Defterdar unvanına atanabilir.

(3) (Ek:RG-12/7/2012-28351) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlara atanacakların yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları gerekir.

(4) (Ek:RG-12/7/2012-28351) Ayrıca;

a) Defterdar Yardımcısı unvanına atanabilmek için;

1) Meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim veya Maliye Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak,

2) Meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az on yıl, Maliye Meslek Yüksek Okulu mezunu olanların ise en az oniki yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Şube Müdürü, Muhakemat Müdürü, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Maliye Kursu Müdürü veya Personel Müdürü unvanında en az iki yıl veya (Mülga ibare:RG-21/12/2012-28504) (…) Defterdarlık Uzmanı unvanında en az sekiz yıl çalışmış olmak,

b) Milli Emlak Dairesi Başkanı unvanına atanabilmek için;

1) Meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Milli Emlak Dairesi başkanlıklarında en az beş yıl Emlak Müdürü olarak görev yapmış olmak,

c) Bilgi İşlem Merkezi Müdürü unvanına atanabilmek için;

1) Dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve en az on yıl hizmeti bulunmak,

2) Çözümleyici, Mühendis, İstatistikçi veya Matematikçi unvanında en az iki yıl çalışmış olmak,

3) Son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde KPDS’den en az altmış ya da bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

4) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile en az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

ç) Şube Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü ve Personel Müdürü unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) Muhakemat Müdür Yardımcısı, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı ile Uzman, Eğitim Uzmanı unvanında en az iki yıl (Değişik ibare:RG-21/12/2012-28504) veya Defterdarlık Uzmanı unvanında en az beş yıl çalışmış olmak,

d) Muhakemat Müdürü unvanına atanabilmek için;

1) Müşavir Hazine Avukatı veya Hazine Avukatı unvanında görev yapıyor olmak,

2) En az altı yılı Hazine Avukatlığı unvanında olmak kaydıyla asgari sekiz yıl hizmeti bulunmak veya en az iki yılı Hazine Avukatlığı unvanında olmak üzere Hakimlik, Savcılık veya kamuda Avukatlık unvanında altı yıl hizmeti bulunmak,

e) Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü ve Malmüdürü unvanına atanabilmek için;

1) Muhakemat Müdür Yardımcısı, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı ile Uzman ve Eğitim Uzmanı unvanında en az iki yıl (Ek ibare:RG-21/12/2012-28504) veya Defterdarlık Uzmanı unvanında en az beş yıl çalışmış olmak,

2) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şartı taşımak,

f) Muhakemat Müdür Yardımcısı unvanına atanabilmek için;

1) Müşavir Hazine Avukatı veya Hazine Avukatı unvanında görev yapıyor olmak,

2) En az dört yılı Hazine Avukatlığı unvanında olmak kaydıyla asgari altı yıl hizmeti bulunmak veya en az iki yılı Hazine Avukatlığı unvanında olmak üzere Hakimlik, Savcılık veya kamuda Avukatlık unvanında dört yıl hizmeti bulunmak,

g) Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve en az altı yıl hizmeti bulunmak,

2) Defterdarlık Uzmanı, Uzman (Özelleştirme), Araştırmacı (Özelleştirme), Raportör, Şef veya Çözümleyici unvanında en az iki yıl çalışmış olmak ya da Mesleki Eğitim Kursu mezunu olmak,

şartları aranır.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınava İlişkin Usul ve Esaslar

Sınav esasları

MADDE 7 – (1)Deftardar unvanı hariç görevde yükselme sınavına tabi olmayan diğer unvanlara ilişkin sınavlar; yazılı ve sözlü olarak yapılır.

(2) Sınava katılacak adayların, bu Yönetmelikte belirtilen şartları ilanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla taşımaları gerekir.

(3) Sınavlar, yalnızca sınavı açan birim ve sınav açılan unvan için geçerlidir.

(4) Sınav sonuçları aynı düzey unvan için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 8 – (1) Sınava katılma şartları, sınavın hangi usulde yapılacağı, sınav açılan görevin kadro unvanı, atama yapılacak boş kadro sayısı, atama yapılacak yerler, sınav konuları, sınav tarihi ve son başvuru tarihi sınavı düzenleyen birimce ilan edilir. (Ek cümle:RG-12/7/2012-28351) Sınav duyurusunda ayrıca göreve hazırlama eğitiminin, süresi ve konularına yer verilir.

(2) Sınav duyurusu, sınav tarihinden en az otuz gün önce ilan edilecek şekilde (Değişik ibare:RG-3/4/2008-26836) merkez ve taşra birimlerine gönderilir.

(3) Son müracaat tarihi ile sınav tarihi arasındaki süre onbeş günden az olamaz. Sınav başvuruları, başvurunun süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde personelin görev yaptığı birime verilir. Birimler yapılan başvuruları son başvuru tarihinden itibaren üç iş günü içinde elden veya postayla sınavı düzenleyen birime ulaştırırlar. Sınav başvuruları, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

Sınav komisyonları

MADDE 9 – (1) Sınav komisyonları, Bakanlık onayı ile teşekkül ettirilir.

(2) Sınav komisyonları, Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında;

a) Defterdar Yardımcılığı sınavı için; Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, Muhasebat Genel Müdürü, Milli Emlak Genel Müdürü ve Personel Genel Müdürünün katılımıyla,

b) Milli Emlak Dairesi Başkanlığı sınavı için; Milli Emlak Genel Müdürü ve Personel Genel Müdürünün katılımıyla,

c) (Mülga:RG-3/4/2008-26836)

teşekkül eder.

(3) (Değişik:RG-12/7/2012-28351) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlara ilişkin sınav komisyonu; sınavı düzenleyen birimin birim amiri veya görevlendireceği en az Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde birinin başkanlığında, Personel Genel Müdürlüğünden bir üyenin katılımıyla en az beş kişiden teşekkül eder. Bilgi İşlem Merkezi Müdürü unvanına atanacaklara ilişkin sınav komisyonuna ihtiyaç duyulması halinde diğer birimlerden üye alınabilir. Sınav komisyonu üyeleri en az daire başkanı düzeyinde olanlar arasından belirlenir.

(4) Sınav komisyonlarına aynı usulle en az iki yedek üye belirlenebilir. Asil üyenin katılamadığı toplantıya, yedek üye katılır.

(5) Sınav komisyonları üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup, karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

(6) (Ek:RG-12/7/2012-28351)  Sınav komisyonu başkan ve üyelerinin sınavlara eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, sınav komisyonu üyeliği sona erdirilir ve yerine yeni başkan, üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav komisyonlarının görevleri

MADDE 10 – (1) Sınav komisyonlarının görevleri; soruların hazırlanması, sınavın yapılması, başarı listesinin düzenlenmesi, sınav sonuçlarının ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemleri yerine getirmektir.

Başarı notu

MADDE 11 –(1) Sınavı başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az yetmiş puan almış olmak şarttır. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava alınır.

(2) Başarı notu yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalamasıdır. Puanların eşit olması halinde, aynı puanı alan adaylardan sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

öncelik tanınır.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 12 – (2) (Değişik:RG-12/7/2012-28351) Hizmet içi eğitim yazılı sınavı sonuçları sınavı düzenleyen birim tarafından sınavın bitim tarihini izleyen en fazla yedi gün içerisinde web sayfasında yayımlanır veya ilan panosunda duyurulur.

(3) (Ek:RG-12/7/2012-28351) Sözlü sınav sonuçları sınavı düzenleyen birim tarafından sınav bitim tarihini izleyen ilk iş günü içinde birinci fıkrada belirtilen şekilde duyurulur.

Sözlü sınav duyurusu ve sözlü sınav

MADDE 12/A – (Ek:RG-12/7/2012-28351)

(1) Sözlü sınav, sınavın yapılacağı tarihten en az onbeş gün önce 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde duyurulur.

(2) Sözlü sınav, adayın;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,

değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Sınav komisyonu, adaylar hakkında yukarıda yazılı özelliklerin her biri için değerlendirme yapar. Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Göreve hazırlama eğitimi

MADDE 12/B –(1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlara ilişkin yapılan sınavda başarılı olanlar Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığınca altmış saatten az olmamak üzere yönetici yetkinliklerinin arttırılması ile bilgisayar ve otomasyon projelerini daha etkin kullanmasına yönelik olarak göreve hazırlama eğitimine tabi tutulur.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 13 – (1) Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç yedi gün içinde sınavı düzenleyen birime yapılır. İtiraz, sınav komisyonu tarafından değerlendirilir ve sonucu itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 14 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanlara ilişkin sınav belgeleri ise sınavı yapan birimlerce dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı düzey unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar saklanır.

Sınavda başarılı olanların atanmaları

MADDE 15 – (1) Sınavda başarılı olanların atamaları başarı sırasına göre sınav ilanında belirtilen yerlere yapılır.

(2) Sınavlarda başarılı olanlardan; atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Sınavı kazanarak atamaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

(3) (Değişik:RG-6/10/2011-28076) Atamaları yapılanlardan, süresi içinde göreve başlamayanlar ile atama onayının iptalini isteyenlerin atamaları iptal edilir. Bunlar ile atanmadan önce feragat edenlerin atanma hakları sona erer.

(4) Atama onaylarının, onay tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilgililerine tebliğ edilmesi zorunludur.

(5) (Mülga:RG-12/7/2012-28351)

ÜÇÜNCÜ KISIM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Tabi Olanlara İlişkin

Atama Usul ve Esasları

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınav Kurulları

Görevde yükselme sınav kurulları

MADDE 21 – (1) Görevde yükselme sınav kurulları, merkezde Bakanlık onayı, taşrada ise Valilik onayı ile teşekkül ettirilir.

(2) Görevde yükselme sınavına tabi unvanlar için görevde yükselme sınav kurulları;

a) Merkez teşkilatında;

1) Yönetim, Araştırma ve Planlama ile Savunma Hizmetleri Grubunda bulunan unvanlara atanacaklara ilişkin sınav kurulları; sınavı düzenleyen birimden en az Genel Müdür Yardımcısı veya eşitinin başkanlığında, ilgili birimden üç ve Personel Genel Müdürlüğünden bir üyenin (Mülga ibare:RG-12/7/2012-28351) (…) katılımıyla beş kişiden,

2) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubunda bulunan unvanlara atanacaklara ilişkin sınav kurulları; sınavı düzenleyen birimden en az Genel Müdür Yardımcısı veya eşitinin başkanlığında, ilgili birimden iki, Personel Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından birer üyenin katılımıyla beş kişiden,

3) İdari Hizmetler Grubunda bulunan unvanlara atanacaklara ilişkin sınav kurulları; sınavı düzenleyen birimden en az Daire Başkanı düzeyinde bir üyenin başkanlığında, ilgili birimden üç ve Personel Genel Müdürlüğünden bir üyenin katılımıyla beş kişiden,

b) Taşra teşkilatında; Defterdar veya Defterdar Yardımcısının başkanlığında Personel Müdürünün de katılımıyla toplam beş kişiden,

teşekkül eder.

(3) İl atamalı unvanlar için sınavın merkezi olarak yapılması ya da kurumlardan birine yaptırılması halinde sınav kurulu; Şef ve Raportör unvanları için ilgili merkez biriminde ikinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde, diğer unvanlar için Personel Genel Müdürlüğünde ikinci fıkranın (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde teşekkül eder.

(4) Taşra teşkilatında Bilgi İşlem Hizmetleri Grubuna atanacaklar için sınav kurulu ikinci fıkranın (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde teşekkül eder.

(5) (Değişik:RG-6/10/2011-28076) Sınav kurulu başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, sınav kurulu üyeliği sona erdirilir ve yerine yeni başkan, üye veya üyeler görevlendirilir.

(6) Sınav kurullarına aynı usulle en az iki yedek üye belirlenir. Asil üyenin katılamadığı toplantıya, yedek üye katılır.

(7) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve kazanmış oldukları unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar ve en az Müdür düzeyindeki personel arasından seçilir.

(8) Sınav kurulları üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup, karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

Görevde yükselme sınav kurullarının görevleri

MADDE 22 –(1) Sınav kurulları; görevde yükselme sınav sorularının hazırlanması ve görevde yükselme sınavlarının yapılması, başarı listesinin düzenlenmesi, sınav sonuçlarının ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemleri yürütmekle görevlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınavına İlişkin Esaslar

Görevde yükselme sınavı ve katılma şartları

MADDE 23 –(1) Görevde yükselme sınavı;

a) Personel Genel Müdürlüğünden uygunluk görüşü alınarak merkez birimince ya da defterdarlıkça yapılır.

b) Personel Genel Müdürlüğünün koordinesinde merkezi olarak yapılabilir ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Görevde yükselme sınavına katılacak adaylarda, son başvuru tarihi itibarıyla 31 inci maddede belirlenen özel şartlar aranır.

Görevde yükselme sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 24 –(1) Sınav duyurusunda; görevin kadro unvanı ve birimi, atama yapılacak boş kadro sayısı ve atama yapılacak yerler, sınav konuları, sınav tarihi, son başvuru tarihi ve başarı puanı, sınavın hangi usulde yapılacağı ve sınava katılma şartlarına yer verilir.

(2) Sınav duyurusu, sınavı düzenleyen merkez birimince ya da defterdarlıkça yapılır. Personel Genel Müdürlüğünün koordinesinde yapılacak sınavların duyurusu Personel Genel Müdürlüğünce yapılır.

(3) Sınav duyurusu, sınav tarihinden en az otuz gün önce ilan edilecek şekilde merkez ve taşra birimlerine gönderilir. Duyuruda belirtilen farklı unvanlı kadrolardan yalnızca birine başvurulabilir.

(4) Son müracaat tarihi ile sınav tarihi arasındaki süreonbeşgünden az olamaz. Sınav başvuruları, başvurunun süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde personelin görev yaptığı birime verilir. Birimler, yapılan başvuruları son başvuru tarihinden itibaren beş gün içinde elden veya postayla sınavı düzenleyen birime ulaştırırlar. Sınav başvuruları, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

Başarı notu

MADDE 25 –(1) Sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Sınav sonucunda, başarı sırasına göre ilan edilen boş kadro sayısı kadar adayın ataması yapılır. Puanların eşit olması halinde, aynı puanı alan adaylardan sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

öncelik tanınır.

(2) Sınav ilanında yer verilmesi kaydıyla, başarılı olan adaylardan en fazla ilan edilen kadro sayısı kadar aday yedek olarak belirlenebilir.

MADDE 26 –(1) Sınav sonuçları sınavı düzenleyen merkez birimi veya defterdarlık tarafından web sayfasında yayımlanır.

(2) Sınavın başka kuruma yaptırılması halinde Personel Genel Müdürlüğü sınav sonuçlarını, sınavı yapan kurum tarafından bildirildiği tarihi takip eden iki iş günü içinde başarı listesinin düzenlenmesi amacıyla sınavı düzenleyen birime veya defterdarlığa gönderir.

(3)Sınav kurulu, puan sıralamasına göre başarılı olan adaylar listesini, aynı puanı alan son sıradaki adaylar da dahil olmak kaydıyla, sınav sonuçlarının ulaştığı tarihi takip eden günden itibaren en geç üç iş günü içinde web sayfasında yayımlar veya ilan panosunda duyurur.

(4) Sınav sonuçları, ilgilisine tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

(5) Sınav sonuçları, merkez veya taşra teşkilatında yalnızca sınavı açan birim ve sınav açılan unvan için geçerlidir.

(6) Sınav sonuçları aynı birim ve aynı düzey unvan için altı aylık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 27 –(1) Görevde yükselme sınavına katılanlar, gerekçelerini de belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, listelerin duyurulduğu tarihi takip eden en geç beş iş günü içinde sınavı düzenleyen merkez birimine veya defterdarlığa yapılır.

(2) İtiraz, sınav kurulu tarafından değerlendirilir ve sonucu itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on iş günü içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 28 – (1) Sınavda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanlara ilişkin sınav belgeleri ise sınavı yapan birimlerce dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı düzey unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar saklanır.

Atama esasları

MADDE 29 – (1) (Değişik:RG-6/10/2011-28076) Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına göre atanmaya hak kazananların atamaları üç ay içerisinde yapılır.

(2) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların (Mülga ibare:RG-6/10/2011-28076) (…) atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Görevde yükselme sınavını kazanarak atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

(3) Atamaları yapılanlardan süresi içinde göreve başlamayanlar ile atama onayının iptalini isteyenlerin atamaları iptal edilir. Bunlar ile atanmadan önce feragat edenlerin (Değişik ibare:RG-6/10/2011-28076) atanma hakları sona erer.

(4) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyleboş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenmiş olması kaydıyla yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

 (5) Atama onaylarının, onay tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilgililerine tebliğ edilmesi zorunludur.

(6) Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan personelden sınav sonucu ataması yapılanlar, atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında, izinli sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri, daha önce bulundukları unvana atanmayı kabul etmeleri ve ilgili birimin uygun görmesi halinde mümkündür. Ancak, bu şekilde ataması yapılan personelin feragat ettiği unvana tekrar atanabilmesi, atama yapılacak yerin ilk atamanın yapıldığı il olması kaydıyla mümkündür. Bu şekilde atananlar, atandıkları il sınırları içerisinde eksik kalan sürelerini tamamlamak zorundadırlar.

(7) (Ek ibare:RG-3/4/2008-26836) Altıncı fıkrada belirtilen personelden görevde yükselme sınavına başvuru tarihinden sonra özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerde boş kadro bulunması kaydıyla, iki yıllık süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. (Mülga cümle:RG-3/4/2008-26836) (…). Özür halleriyle ilgili olarak, Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Haberin Devamını Okumak için TIKLAYINIZ.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.