logo yeni

ŞUBE MÜDÜRÜ YA DA MÜDÜR OLMAK İSTEYENLER TORPİL ARAMAYA BAŞLASIN

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

torpilKamu kurum ve kuruluşlarında personelin görevde yükselmesine ve unvan değiştirmesine ilişkin düzenlemelerde geniş çaplı değişikliklere gidildi. Görevde yükselme eğitimi tümden kaldırılırken, bazı görevlere atanmalarda sözlü sınav uygulaması getirildi ve bazı görevlerin sınavsız atama yapılacak görevler kapsamına alınması da sağlandı.

Görevde Yükselme genel yönetmeliğinin değiştirileceğini ve sözlü uygulaması ile 15 yıldır işleyen sistemin bozulacağını, torplin yeniden devreye alınacağını ilk haber yapan memurunyeri.com olmuştu.

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’te değişiklik yapan ve Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile getirilen hususlar arasında şu düzenlemeler yer alıyor:

1-Görevde yükselme uygulamalarından istisna tutulan görevler artırıldı.

-İlçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere,

-Avukat kadro veya pozisyonlarından hukuk müşaviri kadro veya pozisyonlarına

yapılacak atanmalarda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı uygulanmayacak.

2-Görevde yükselme eğitimi kaldırıldı.

Görevde yükselmek için girilecek sınav öncesinde, görevde yükselme eğitimi yapılmayacak.

3-Bazı görevlere yükselmede torpile zemin hazırlayacak olan sözlü sınav da uygulanacak.

 -Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak olanlar yazılı ve sözlü sınava girecek. Memurunyeri.com olarak bu konuda hazırladığımız haberlerde sözlü sınav uygulamasının mahzurlarından söz etmiştik.

-Görevde yükselme kapsamındaki diğer görevlere atanacak personel sadece yazılı sınava girecek.

4-Görevde yükselme sınavına başvuruda bulunacak aday sayısı sınırlaması kaldırıldı.

İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel başvuruda bulunabilecek.

5-Sınav yapılacak kurumda hizmetin buluması zorunluluğu kaldırıldı.

Görevde yükselecek personelin en az iki yıl süre ile atamanın yapılacağı kurumda hizmetinin bulunması zorunluluğu kaldırıldı.

6-Yazılı sınavda 70 puan alınması zorunluluğu kaldırıldı.

Yazılı sınavda başarılı sayılmak için alınması gereken puanlar kurumlarca belirlenecek.

7-Şaibelere sebep olacak bir değişiklikle sınavı kurumların kendilerinin de yapabilmesi imkanı getirildi.

Yazılı sınavın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılması zorunluluğu kaldırıldı.

Kurumlar kendileri de görevde yükselme sınavı yapabilecek.

8-Sözlü sınava, 5 kat aday alınacak.

Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınav sonucuna göre, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınacak.

10-Sınav sonucunda, kurumlar asil aday kadar yedek aday da belirleyebilecek.

11-Kurumlar Yönetmeliklerinde değişiklik yapacak. 

Kurumlar, ilgili yönetmeliklerinde gerekli değişiklikleri en geç altı ay içerisinde yapacak. Mevcut yönetmeliklerde değişiklik yapılıncaya kadar, yeni düzenlemeye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek.

12-Duyurusu yapılmış olan sınavlara ilişkin uygulama eski usulle devam edecek. 

Daha önce duyurusu yapılmış ve başvuru süresi ve eğitim aşaması tamamlanmış olan görevde yükselme sınavları, duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre yürütülecek.

13-Personel Değerlendirme Formu kaldırıldı.

Görevde yükselme sınavına ilişkin olarak da, personel hakkında değerlendirme formu düzenlenmeyecek.

 

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik ve eski hükümler

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde yer alan, “ilçe müdürü kadrolarına” ibaresi “ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“ı)Avukat kadro veya pozisyonlarından hukuk müşaviri kadro veya pozisyonlarına     

Kaldırılan fıkra:

"Kurum ve kuruluşlar, daha üst görevler de dahil olmak üzere ikinci fıkrada belirtilen görevler ile bu Yönetmelik kapsamında bulunmayan diğer görevlere yapılacak atamalara ilişkin şartlarını özel yönetmeliklerinde düzenleyebilirler."    

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri ile (g) bendinde yer alan “, eğitime tabi tutulmaksızın” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan hükümler:

Tanımlar

Madde 4-

e) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmetiçi eğitimi,

f) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

g) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

ifade eder.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının son cümlesi ile üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Kurumlar, görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personel için bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arayabilir.”

Kaldırılan ve değiştirilen hükümler

Hizmet süresi

Madde 6 –

Değiştirildi: Devlet memurlarının görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi için kurumların çıkaracakları görevde yükselme yönetmeliğinde belirtilen süre kadar bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olmaları şarttır.

Kaldırıldı: Bu sürelerin en az iki yılının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması şartı aranır.

Kaldırıldı: Ancak, yeni kurulan kurum ve kuruluşlar ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde atamanın yapılacağı kurumda en az iki yıl çalışmış olması şartı aranmaz.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilirmiştir.

“Sınav şartı

Madde 8- Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

Değiştirilen Madde

“Görevde Yükselme Eğitimi

Madde 8- Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için en az yetmişbeş saat olmak üzere, düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.”

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Duyuru ve başvuru

Madde 9- Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro, veya pozisyonlar yazılı sınavlardan önce duyurulur. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

Kurumların personel işlerinden sorumlu birimlerine yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar kurumlarca resmi internet sitelerinde ilan edilir.”

Değiştirilen Madde

 Duyuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

Madde 9-Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar sınavlardan en az kırkbeş gün önce kurum personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde kurumuna başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler. 

Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro veya pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro veya pozisyon sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

a) (Mülga bent)

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Görevde yükselme eğitimi programları, kurumlar tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan Madde:

Görevde yükselme eğitiminin konuları

Madde 10 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) T.C. Anayasası;

1 - Genel esaslar,

2 - Temel hak ve ödevler,

3 - Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) İlan edilen kadro veya pozisyonların tâbi olduğu personel mevzuatına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat ya da 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler,

g) Etik davranış ilkeleri,

h) Kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

Kurumların düzenleyecekleri eğitim programlarında birinci fıkranın (h) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan Madde:

Sınav şartı ve atama

Madde 11- Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, kurumlarınca çıkarılacak görevde yükselme yönetmeliklerine uygun olarak yapılacak görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) 10 uncu maddenin (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığı “Yazılı sınav” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının başına aşağıdaki cümle eklenmiş, fıkranın mevcut birinci ve beşinci cümleleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “Bu sınavı kurum ve kuruluşlar” ibaresi “Yazılı sınav kurum ve kuruluşlarca yapılabileceği gibi,”, “yaptırırlar” ibaresi “yaptırılabilir", “yaptırabilirler” ibareleri “yaptırılır” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “eğitim ve” ile “eğitimleri ve/veya” ibareleriyle ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, mahalli idareler için İçişleri Bakanlığınca, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca olmak üzere, ilgili kurumlarca belirlenecek konularda yapılır.”

“Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarı puanının en az kaç olması gerektiği kurumlarca belirlenir ve duyuruda belirtilir.”

Maddenin eski hali

Sınavın şekli

Madde 12 -

Bazı ifadeler değiştirildi: Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınavı kurum ve kuruluşlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırırlar. Bu Yönetmelik kapsamında bulunan il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar tarafından talep edilmesi hâlinde, bu kurumların görevde yükselme eğitim ve sınavları ile unvan değişikliği sınavları İçişleri Bakanlığınca merkezî olarak yaptırılabilir. Ayrıca, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından talep gelmesi hâlinde, bu kurumların personelinin eğitimleri ve/veya sınavları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca merkezî olarak yaptırılabilir. Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 10 uncu maddedeki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.

Kaldırıldı: Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.          

Kaldırıldı: Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

MADDE 9-Aynı Yönetmeliğe 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

maddeler eklenmiştir.

“Sözlü sınav

Madde 12/A- Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere

atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

d) Özgüveni, kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel kültürü ve genel yeteneği,

t) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

Madde 12/B- Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir.

Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, kurumlarca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma

Madde 12/C- Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı puanlarına göre atanır.

Kurumlarca tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bır mazeret olmaksızın süresi içinde haşlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 12/B maddesine göre kurumlarca belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, ayni unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmıştir.

“Kurumlarca yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir. Sınav kurulu veya kurulları, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, atamaya yetkili amirce belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden teşekkül eder. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir. Sınav kurulunu teşkil den üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.”

“Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.”

“Sınav kumlu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

Kurumlar, gerekli görmeleri halinde taşra teşkilatında beş kişiden müteşekkil sınav kurulu veya kurulları oluşturabilir.”

Maddenin eski hali:

Sınav Kurulu Ve Görevleri

Madde 13-

Yeniden düzenlendi: (1) Kurumlarca yaptırılacak yazılı sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında personel birimi ve/veya eğitim birimi temsilcileri ile atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyelerden teşekkül eder. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

Yeniden düzenlendi: (3) Sınav kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 10 uncu maddeyle öngörülen, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Kurumlar, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirirler. Sınav kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 10 uncu maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan Madde

Sınav Sonuçlarının Açıklanması Ve İtiraz

Madde 14 - Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni  sınav yapılır.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İl özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için İçişleri Bakanlığı; yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarındaki personel için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olmak üzere kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak şartları ve yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının uygun görüsünü alarak bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere çıkaracakları yönetmelikle düzenler.”

Değiştirilen fıkra

Görevde Yükselme Yönetmelikleri

Madde 15 - (1) Kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak öğrenim düzeyi ile hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi ve disipline ilişkin şartlar ile bunlar için verilecek görevde yükselme eğitiminin ilanı, şekli, süresi, konuları, ağırlıkları ve kapsama dahil edilecek diğer unvanlar ve bunlara ilişkin seçme kriterlerini, yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile bu konulara ilişkin diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşünü alarak çıkaracakları yönetmelikle düzenler.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin başlığında yer alan “Özürlülerin eğitim ve” ibaresi “Engellilerin”, birinci fıkrasında yer alan “özürlülerin eğitimleri ile” ibaresi “engellilerin” şeklinde değiştirilmiştir.

Maddenin eski hali

Özürlülerin Eğitim Ve Sınavları

Madde 16 - Kurumlar, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alırlar.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.”

“Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

Değiştirilen fıkra

Ek Madde 3- Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Geçici Madde 8- Kurumlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe uygun hale getirir. Anılan yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Geçici Madde 9- Bu maddenin yayımı tarihinden önce duyurusu yapılmış ve başvuru süresi ve eğitim aşaması tamamlanmış olan görevde yükselme sınavları, duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin eki “Personel Değerlendirme Formu” yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.