logo yeni

BASIN-YAYIN'DA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE ATANMA ŞARTLARI DEĞİŞTİRİLDİ

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevdeyukselme5Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle, bazı unvanlara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için aranan şartlar değiştirildi.

Resmî Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile yapılan değişiklikle;

*  Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet gruplarının bazıları yeniden düzenlendi.

* Bazı unvanlara görevde yükselme suretiyle atanacak personelde aranacak atanma şartları değiştirildi.

* Görevde yükselme suretiyle atanmalarda aranan 2 yıl Kurumda çalışmış olma şartı, son 2 yılın Kurumda geçmiş olması şartına dönüştürüldü.

*  Redaktör, Fotoğrafçı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Şoför, Mutemet ve Matbaacı kadrolarına atanabilmek için aranan öğrenim düzeyinin bir alt öğrenim düzeyinde bulunanlara, diğer şartları taşımaları kaydıyla ve bir defaya mahsus olmak üzere, söz konusu unvanlı kadrolar için yapılacak olan ilk görevde yükselme sınavına başvurabilme imkanı getirildi. 

*Bazı unvanlara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için aranan şartlar arasında yer alan, daha önce bulunulması gereken unvanlarda değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler arasında;

   -Şube Müdür: Basın müşaviri olarak görev yapmış olanların şube müdürü olabilmesine imkan tanınması ve mühendis, tekniker, mütercim, redaktör, kütüphaneci unvanlarında bulunanlar artık görevde yükselme suretiyle  Kurumda şube müdürü olamaması,

   -Eğitim Uzmanı: Mütercim, Redaktör, Ayniyat Saymanı, Programcı, Araştırmacı unvanlı kadrolarda bulunanlarrın görevde yükselme suretiyle Eğitim Uzmanı olamaması

da yer alıyor.  

Yönetmeliğin ilgili düzenlemelerinin  eski ve yeni hali aşağıda yer almakta olup, diğer unvanlara görevde yükselme şartlarında yapılan değişikliklere buradan ulaşılabilir.

Bugün yürürlüğe giren değişiklikler

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/7/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Genel Müdür Yardımcısı,

2) Daire Başkanı,

3) İl Müdürü,

4) Şube Müdürü,

5) Şef.”

“e) İdari Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat saymanı,

2) Redaktör, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, ambar memuru, satınalma memuru, fotoğrafçı, santral memuru, mutemet, daktilograf, şoför, matbaacı.”

Eski hali:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Genel Müdür Yardımcısı,

2) Basın-Yayın Dairesi Başkanı, Enformasyon Dairesi Başkanı, Haber Dairesi Başkanı, Tercüme Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı,

3) Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü,

4) Şube Müdürü,

5) Şef.

e) İdari Hizmetler Grubu;

1) Redaktör,

2) Ayniyat Saymanı,

3) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Memur, Ambar Memuru, Satın Alma Memuru, Fotoğrafçı, Santral Memuru, Mutemet, Daktilograf, Şoför, Matbaacı.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 19 – Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinde Yönetim Hizmetleri Grubunda sayılan Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve İl Müdürü kadroları ile aynı maddenin (b) bendinde Hukuk Hizmetleri Grubunda sayılan I. Hukuk Müşaviri kadrosuna görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atama yapılır.

Görevde yükselme sınavı suretiyle atanacak personelde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Yurt içi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki hukuk fakültelerinden mezun olmak,

2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

4) Toplam hizmetinin en az son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

b) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

3) Toplam hizmetinin en az son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında; APK uzmanı, basın müşaviri, ataşe, eğitim uzmanı, şef, ayniyat saymanı, çözümleyici veya araştırmacı unvanlarından birinde bulunmuş olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

c) Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki eğitim fakülteleri veya fen edebiyat fakültelerinden mezun olmak,

2) Fen edebiyat fakültelerinden mezun olanlar için pedagojik formasyon belgesine sahip olmak,

3) Toplam hizmetinin en az son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak kaydıyla en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında şef, kütüphaneci, çözümleyici unvanlarından birinde en az üç yıl çalışmış olmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

ç) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Şef (İdari) kadrolarına atanabilmek için; toplam hizmetinin en az son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında memur, ambar memuru, santral memuru, fotoğrafçı, satınalma memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf, kütüphaneci, tekniker, teknisyen, mutemet, matbaacı, şoför ve programcı unvanlarında; ön lisans mezunu olanlar için altı yıl, lisans mezunu olanlar için beş yıl, yüksek lisans mezunu olanlar için dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef (Tercüme) kadrolarına atanabilmek için; toplam hizmetinin en az son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç yılı Mütercim unvanında olmak üzere altı yıl hizmeti bulunmak,

4) Şef (Redaktör) kadrolarına atanabilmek için; toplam hizmetinin en az son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç yılı redaktör unvanında olmak üzere altı yıl hizmeti bulunmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularını bildiğini belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Toplam hizmetinin en az son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında programcı veya tekniker unvanlarında en az üç yıl hizmeti bulunmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

e) Redaktör, Fotoğrafçı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Şoför, Mutemet ve Matbaacı kadrolarına atanabilmek için;

1) Redaktör kadrosuna atanabilmek için; iletişim fakültesi veya fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak veya bu alanların birinde yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak veya lisans mezunu olup Genel Müdürlük haber ve redaksiyon hizmetlerinde en az bir yıl çalışmış olmak kaydıyla konuya ilişkin olarak Genel Müdürlükçe verilecek kursta başarılı olmak,

2) Fotoğrafçı kadrosuna atanabilmek için; fakülte, yüksekokul veya liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarınca fotoğrafçılık konusunda verilmiş diploma veya kurs bitirme belgesine sahip olmak,

3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayar işletmenliği ile ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

4) Şoför kadrosuna atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak kaydıyla üç yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5) Memur, ambar memuru, santral memuru, satınalma memuru, mutemet ve matbaacı kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

6) Toplam hizmetinin en az son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak,

7) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

f) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Toplam hizmetinin en az son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Unvan değişikliği suretiyle atanacak personelde aranacak atanma şartları aşağıda belirtilmiştir.

a) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki fakülte veya yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak ya da fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak kaydıyla Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’dan (B) düzeyinde başarılı olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

b) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadro unvanını öğrenim durumu itibariyle ihraz etmiş olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

c) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadro unvanını öğrenim durumu itibariyle ihraz etmiş olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadro unvanının görev alanıyla ilgili en az iki yıllık yüksekokuldan mezun olmak veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla öğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin belge veya Millî Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar programcılığı kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadro unvanının görev alanıyla ilgili en az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokuldan mezun olmak kaydıyla tekniker unvanını ihraz etmiş olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadro unvanının görev alanıyla ilgili en az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve bu Yönetmeliğe göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve aranılan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

Eski hali:

Atanma şartları

Madde 19 —

Görevde yükselme suretiyle atanacak personelde aranacak atanma şartları aşağıda belirtilmiştir.

a) Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

3) Son beş yıl içerisinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) bendinde belirtilen aylıktan kesme cezası ile son on yıl içerisinde aynı Kanunun 125 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

b) Basın-Yayın Dairesi Başkanı, Enformasyon Dairesi Başkanı, Haber Dairesi Başkanı, Tercüme Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

3) Son beş yıl içerisinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) bendinde belirtilen aylıktan kesme cezası ile son on yıl içerisinde aynı Kanunun 125 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

c) İl Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak.

d) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

e) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

f) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve avukatlık stajını yapmış olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında 3 yıl Hukuk Müşaviri veya 5 yıl Müşavir Avukat görevlerinde bulunmuş olmak,

4) Son beş yıl içerisinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) bendinde belirtilen aylıktan kesme cezası ile son on yıl içerisinde aynı Kanunun 125 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

g) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak ve avukatlık stajını yapmış olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak, toplam hizmetinin iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

h) Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden mezun olmak veya Fen Edebiyat Fakültelerinin bölümlerinden mezun ise pedagojik formasyon belgesi sahibi olmak,

2) En az son iki yılı Genel Müdürlükte geçmiş olmak kaydıyla en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında Şef, Mütercim, Redaktör, Kütüphaneci, Ayniyat Saymanı, Çözümleyici, Programcı, Araştırmacı unvanlarından birinde en az 3 yıl çalışmış olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

ı) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az son iki yılı Genel Müdürlükte geçmiş olmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Memur unvanlarından birinde en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

i) Redaktör kadrosuna atanabilmek için;

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

j) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 2 yılı Genel Müdürlükte geçmiş olmak kaydıyla en az 6 yıl hizmeti bulunmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında Memur, Satın Alma Memuru, Santral Memuru, Ambar Memuru, Mutemet, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanlarında en az 3 yıl çalışmış olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

k) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Mutemet ve Matbaacı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek için; Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

3) En az son iki yılı Genel Müdürlükte geçmiş olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

l) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az son iki yılını Genel Müdürlükte çalışmış olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

m) Fotoğrafçı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarınca fotoğrafçılık konusunda verilmiş diploma veya kurs bitirme belgesine sahip olmak,

3) En az son iki yılını Genel Müdürlükte çalışmış olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında yardımcı hizmetler sınıfındaki görevlerden birinde en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

n) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) En az son iki yılını Genel Müdürlükte çalışmış olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında yardımcı hizmetler sınıfında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

o) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularını bildiğini belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Son iki yılı Genel Müdürlükte geçmiş olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında programcı unvanında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

a)Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak ya da fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak kaydıyla KPDS’den (B) düzeyinde başarılı olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

b) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

c) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve bu Yönetmeliğe göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve aranılan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinde yer alan “19 uncu maddenin birinci fıkrasının (k) bendi” ibaresi “19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (e) bendi” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski hali:

Geçici Madde 2 –18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte bulunan personelden 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan unvanlı kadrolar için öngörülen öğrenim düzeyinin bir alt öğrenim düzeyinde bulunanlar, diğer şartları taşımaları kaydıyla ve bir defaya mahsus olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren söz konusu unvanlı kadrolar için yapılacak olan ilk görevde yükselme sınavına başvurabilirler.     

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.