logo yeni

GÖREVDE YÜKSELEN PTT PERSONELİ EŞ DURUMU SEBEBİYLE YER DEĞİŞTİREMEYECEK

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevdeyukselmePosta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.  Değişiklikle getirilen düzenlemeler arasında, görevde yükselme suretiyle başka bir görev ve unvana atananların atandıkları görevde iki seneyi doldurmadıkça eş durumu gerekçesi ile nakil talebinde bulunamaması da yer alıyor.

Resmi Gazete’de bu gün yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bazı hükümlerinde değişiklik yaptı.

Yönetmelik değişikliği ile yapılan düzenlemelerin bazıları şöyle:

-Görevde yükselme suretiyle başka bir görev ve unvana atananların atandıkları görevde iki seneyi doldurmadıkça eş durumu gerekçesi ile nakil talebinde bulunamayacak.

-Müdürler de, hizmet gereği yer değiştirme kapsamına alınıyor.

-Eşleri serbest meslek sahibi olanların, eş durumu gerekçesiyle yer değişikliği yapamayacak.

 

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/12/2007 tarihli ve 26717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “personel stratejisini” ibaresi “Kuruluşun işgücü ihtiyacını” şeklinde değiştirilmiştir.

Düzenlemenin eski hali:

Süreye bağlı yer değiştirmeler

(1) Başkanlık, personel stratejisini belirlemek üzere her yıl, ilgili birimlerle değerlendirme yapılmak suretiyle hizmet gruplarının özellikleri göz önünde tutularak mevcut durumu tespit eder ve gelecek yılların işgücü ihtiyacı hakkında nitelik ve sayı bakımından tespitler yaparak bu ihtiyacın hangi kaynaklardan, nasıl karşılanacağını belirler.

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sınavı geçersiz sayılarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Düzenlemenin eski hali:

İlk defa açıktan atama sırasında istenecek belgeler

(2) Sınavı kazanan adayların birinci fıkranın (ç), (d), (e), (g) ve (ğ) bendinde bulunmuş oldukları beyanların doğruluğu, atama işleminden önce Kuruluşça tespit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “meslek ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın sonuna “Bu belgenin ilgili kurum veya kuruluşun merkez teşkilatı ilgili birimlerince verilmesi gerekmektedir.” cümlesi, aynı maddenin beşinci fıkrasının sonuna da “Atama tarihinden sonra eş durumu mazereti ortaya çıkanlar hariç olmak üzere, görevde yükselme suretiyle başka bir görev ve unvana atananlar, atandıkları görevde iki seneyi doldurmadıkça eş durumu gerekçesi ile nakil talebinde bulunamazlar.” cümlesi eklenmiştir.

Düzenlemenin eski hali:

Eş durumu nedeniyle yer değiştirmeler   

(4) Eşi başka kurumda çalışanların yer değiştirme isteğinin kabul edilebilmesi, eşinin çalıştığı meslek ve kurum itibariyle kendisinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir yere atanmasınaimkan bulunmadığının belgelenmesine bağlıdır.

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “, personelin” ibaresi eklenmiştir.

Düzenlemenin eski hali:

Sağlık durumu nedeniyle yer değiştirmeler

MADDE 15 – (1) Kendisinin, eşi, çocukları veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin görev yaptığı yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağını tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya yakınındaki bir yere yer değiştirme suretiyle atanabilirler.

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu gerekçe ile nakli yapılacak personelin 14 üncü madde hükümleri uyarınca eş durumu mazereti bulunması ve eşinin o yerden ayrılmasının mümkün olmadığını belgelemesi durumunda bu personel değerlendirme dışı bırakılarak sıradaki personelin nakli sağlanır.”

Düzenlemenin eski hali:

Hizmetin gereği olarak yer değiştirmeler başlıklı maddeye yeni bir hal eklenmiştir.

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve Başmüdür Yardımcıları” ibaresi “, Başmüdür Yardımcısı ve Müdürler” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “dolduranların,” ibaresi “, müdür unvanlı personelden ise aynı il içerisinde ve aynı unvanda yedi yılını dolduranların,” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “üst bölgeye” ibaresinden sonra gelmek üzere “, talep etmeleri halinde ise alt hizmet bölgelerine Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda” ibaresi ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Müdür unvanlı personelden, daha önce görev yaptıkları birimden farklı ihtisas gerektiren başka bir birime ataması yapılanlar bir aylık hizmet içi eğitime tabi tutulur.”

Düzenlemenin eski hali:

Süreye bağlı yer değiştirmeler

MADDE 18 – (1)  Başmüdür ve Başmüdür Yardımcıları süreye bağlı olarak yer değiştirme suretiyle atamaya tabidir.

(2) Başmüdür ve Başmüdür Yardımcılarından,  süreye bağlı olarak aynı yer ve unvanda, yer değiştirme suretiyle atama dönemi itibariyle beş yılını dolduranların, aynı bölge içinde veya üst bölgeye atamaları yapılarak görev yerleri değiştirilir.

(3) Bu şekilde görev yeri değiştirilenler iki yıl süre ile eski görev yerlerine dönemez ve bu süre içinde eski görev yerlerinde geçici görevlendirilemezler.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.