logo yeni

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDA HER MÜHENDİS MÜDÜR OLAMAYACAK

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. İki unvan daha görevde yükselme sınavı kapsamı dışına çıkarılırken, bazı müdürlüklere sınavsız yapılacak atamalarda mühendisler için bölüm sınırlamasına gidildi.

Çevre ve şehircilik il müdürü, altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü, bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, altyapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı ve bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı kadrolarının görevde yükselmeye tabi olmadan atama yapılacak görevler olarak belirlendiği Yönetmelikte, bu görevlere hangi bölüm mezunu mühendislerin atanabileceği tek tek sayıldı.

Yönetmelikte yer alan bazı düzenlemeler:

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığında “Görevde yükselmeye tabi olmayan kadrolar” yeniden düzenlendi. Değişiklik öncesinde görevde yükselme Yönetmeliği kapsamı dışında bırakılmış olan "çevre ve şehircilik il müdürü, bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı ve bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı kadroları"na, "Altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü ve müdür yardımcısı kadroları" da eklendi. Bu kadrolara sınavsız atama yapılacak.

-Çevre ve şehircilik il müdürü olarak atanabilmek için, önceden “ mühendislik, mimarlık ve şehir ve bölge plânlama bölümlerinden … mezun olmak,”şartı aranırken, yeni düzenlemede, “inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, çevre mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, kimya mühendisliği, mimarlık, şehir ve bölge plânlama … bölümlerinden mezun olmak,” şartı getirildi.

-Bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı unvanlı kadrolara atanabilmek için, önceden “ mühendislik, mimarlık ve şehir ve bölge plânlama bölümlerinden … mezun olmak,” şartı aranırken, yeni düzenlemede “mühendislik, mimarlık ve şehir ve bölge plânlama bölümleri ile üniversitelerin fen fakültelerinin kimya ve biyoloji bölümlerinden … mezun olmak,” şartı getirildi.

-Görevde yükselme Yönetmeliği kapsamı dışında tutulan unvanlardan, altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü ile altyapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı unvanlı kadrolara atanabilmek için ise “inşaat mühendisliği, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, mimarlık, şehir ve bölge plânlama … bölümlerinden mezun olmak” şartı öngörüldü.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/1/2012 tarihli ve 28180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolara ilişkin hizmet grupları aşağıda gösterilmiştir.”

“a) Yönetim hizmetleri grubu:

1) Şube müdürü.

2) Şef.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselmeye tabi olmayan kadrolarda aranan şartlar

MADDE 6 – (1) Görevde yükselmeye tabi olmayan kadrolar; çevre ve şehircilik il müdürü, altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü, bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, altyapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı ve bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı kadrolarıdır. Bu kadrolara sınavsız atama yapılır. Ancak bu kadrolara yapılacak atamalarda;

a) Çevre ve şehircilik il müdürü unvanlı kadrolara atanabilmek için, üniversite veya yüksekokulların mühendislik, mimarlık fakültelerinin inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, çevre mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, kimya mühendisliği, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ya da öğrenim süresi en az dört yıl olup bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü ile altyapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı unvanlı kadrolara atanabilmek için, üniversite veya yüksekokulların mühendislik, mimarlık fakültelerinin inşaat mühendisliği, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ya da öğrenim süresi en az dört yıl olup, bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı unvanlı kadrolara atanabilmek için, üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve şehir ve bölge plânlama bölümleri ile üniversitelerin fen fakültelerinin kimya ve biyoloji bölümlerinden ya da öğrenim süresi en az dört yıl olup bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,

d) Çevre ve şehircilik il müdürü ile altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü unvanlı kadrolara atanabilmek için, birinci fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerinde yer alan şartlarla birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak

şartları aranır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “ekonomist” ibaresinden sonra gelmek üzere “,veteriner hekim” ibaresi; (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “şoför,” ibaresinden sonra gelmek üzere “laborant, teknisyen, teknik ressam, fen memuru ve programcı” ibaresi; aynı bendin (2) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (3) numaralı alt bent eklenmiş ve mevcut (3) numaralı alt bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“3) Laborant, teknisyen, teknik ressam, fen memuru ve programcı unvanlı kadrolarda bulunanlarda öğrenim süresi en az iki yıl olan yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde ve 27 nci maddesinde yer alan “26/2/2006” ibaresi “11/2/2006” olarak değiştirilmiştir.

“1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.