logo yeni

GÖREVDE YÜKSELME DEĞERLENDİRMELERİ ADİL DEĞİL

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konulmuştur.

Bu Yönetmelik ile kısmen de olsa görevde yükselmelerde kayırmacılığın önüne geçilmiştir. Ancak, görevde yükselme eğitimine alınmada ve sınav sonrası başarılı sayılmada, bazı objektif kriterler yanında kayırmacılığa müsait ve eşitliği bozan unsurların kullanılması da öngörülmüştür.

Görevde yükselme eğitimine alınmada ve görevde yükselme sınavı sonucunda başarı sıralamasının belirlenmesinde, personelin çeşitli ölçütlere göre değerlendirilmesi söz konu olabilmektedir.

Görevde yükselme eğitimine katılmada değerlendirmenin önemi.

Personelin görevde yükselme suretiyle atanabilmesi için, atama yapılacak görevler için düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir.

Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısının en fazla 3 katı kadar olabilir. Duyurulan kadro veya pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, Görevde Yükselme Yönetmeliği ekinde yer verilen Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılması öngörülmüştür. Yapılacak değerlendirme sonucunda, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro veya pozisyon sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

Değerlendirmenin, görevde yükselme sınavının sonucuna etkisi.

Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, yapılacak görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar, başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro veya pozisyonlara atanırlar. Ancak, başarılı olanlardan kadro sayısına göre atanacak olanlar arasında son sırada yer alanların puanlarının eşit olması halinde, “Personel Değerlendirme Formu”nda belirtildiği şekilde puanlama yapılarak, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır.

Hangi kriterler değerlendiriliyor?

Değerlendirme kriterleri arasında; eğitim seviyesi, hizmet yılı, yabancı dil bilgi seviyesi gibi kriterler yanında, takdirname ve teşekkür belgeleri, alınan disiplin cezaları ile mazeretsiz katılınmamış olan görevde yükselme eğitim ve sınavları da yer almaktadır.

Takdirname ve ödül konusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan düzenlemede 2011 yılında yapılan değişiklikle, takdirnamenin yerini başarı ve üstün başarı belgeleri almıştır.

Başarı belgeleri ve ödüller her personele eşit mi dağıtılıyor?

Devlet Memurları Kanununun “Başarı, üstün başarı ve ödül” başlıklı 122 nci maddesinde, “Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalınmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının olunmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. … Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.

Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200‘üne kadar ödül verilebilir….” denilmiştir.

Özellikle taşra teşkilatında başarı belgesi verilmesi uygulamasının daha yaygın olduğu, merkez teşkilatlarında ise bu tip belgelerin nadiren verildiği görüldüğünden, aynı görevde yükselme eğitimine ve sınavına girecek merkez ve taşra personeli arasında eşitsizliğe sebep olunmaktadır.

Öte yandan, başarı belgelerinin verilmesinde belirlenmiş somut kurallar olmadığından, kişisel değerlendirmeler neticesinde verilmeleri de mümkün olduğundan, görevde yükselmelerde kullanılan bir unsur olmaları bu belgeleri alamamış personelin aleyhine bir durum yaratmaktadır.

Eğitim ve/veya sınava katılmamak suç sayılıyor.

Bunların yanı sıra, yapılacak değerlendirmede görevde yükselme eğitimine mazeretsiz katılmadığı için sınava girme hakkını kaybeden ya da görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına mazeretsiz katılmayanlar hakkında eksi puanlar verilmesi, hakkaniyete uygun düşmemektedir.

Görevde yükselme eğitimine katılmak için müracaat etmek ve eğitime katılması halinde görevde yükselme sınavına girmek personele tanınan bir hak olduğuna göre, personelin bu eğitim ve sınavlara başvurduğu halde girmemesi de mümkündür. Bu hareketlerinin kendisine ceza olarak dönmesi ise, söz konusu haklarının kısıtlanması şeklinde değerlendirilebilir.

PERSONEL DEĞERLENDİRME FORMU

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ÖLÇÜT PUANI

1. Başvuru tarihi itibarıyla öğrenim durumu (En üst   öğrenim durumu esas alınacaktır.)

  a) Önlisans

  b) Üç Yıllık Yüksek Okul

  c) Lisans

  ç) Yüksek Lisans

  d) Doktora

 

4

6

8

10

12

2. Müracaat bitim tarihi itibarıyla 8/6/1984 tarihli ve   217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum   ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin;

(İşçi statüsü ve geçici   personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç; muvazzaf askerlikte geçirilen   süreler dahil.)

  a) On yıla kadar (on yıl dâhil) her bir yılı için

  b) On yıldan sonraki her bir yılı için

 

 

 

1

0,15

3. 18/4/1999 tarihinden sonra ilgili mevzuat hükümlerine   göre verilmiş olan; (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece   birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)

  a) Her takdirname için

  b) Her ödül için

 

 

1

2

4. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit   Sınavından (KPDS); (Kamu Personelinin   Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında   Yönetmelik çerçevesinde, değerlendirme sadece bir dil için yapılacak ve   görevde yükselme eğitimine son başvuru tarihinden önceki beş yıl içerisinde   alınan KPDS sonuç belgesi dikkate alınacaktır.)

  a) (E) alanlara

  b) (D) alanlara

  c) (C) alanlara

  ç) (B) alanlara

  d) (A) alanlara

 

 

1

2

3

4

6

5. Alınan disiplin cezalarından;

  a) Her uyarma için

  b) Her kınama için

  c) Her aylıktan kesme için

  ç) Her kademe ilerlemesinin durdurulması için

 

-1

-2

-4

-6

6. Görevde yükselme eğitimine mazeretsiz katılmadığı için   sınava girme hakkını kaybeden

ya da görevde yükselme veya unvan değişikliği   sınavına mazeretsiz katılmayanlara;

  a) Mazeretsiz olarak katılmadığı ilk eğitim veya sınav   için

  b) Mazeretsiz olarak katılmadığı sonraki her eğitim veya   sınav için

 

 

-2

-3

Eksi puanlar düşüldükten sonra toplam

 

logokucuk 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.