logo yeni

calisanlar2 copy

“SINAVSIZ GÖREVDE YÜKSELMEYE” DUR DİYEN KARAR

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

Sosyal güvenlik merkezi müdürü, gençlik merkezi müdürü, yurt müdürü ve ilçe müdürü kadrolarına görevde yükselme sınavına girmeden atanmaya imkanı veren Yönetmelik hükmünün yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin Karar açıklandı.

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığı 02.10.2012 tarihli ve E:2012/4736 sayılı Kararıyla, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen ibarelerin yürütülmesini durdurduğunun duyulması üzerine; 27.03.2012 tarihinden sonra “sosyal güvenlik merkezi müdürü”, “gençlik merkezi müdürü”, “yurt müdürü” ve “ilçe müdürü” kadrolarına görevde yükselme sınavına girmeden atananların görevden alınacağı gündeme gelmişti.

Kararda, söz konusu düzenleme kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı bulundu.

Kararın, Başbakanlık evrak birimi kaydına giriş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, yürütülmesi durdurulan hükümlere istinaden görevde yükselme sınavına girmeden atanmış olanlar görevden alınacak. Bu karara karşı İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna Başbakanlık tarafından tebliğden itibaren 7 gün içerisinde itirazda bulunulacak. İdari Dava Dairelerinin 30 gün içerisinde itirazı görüşerek kararını vermesi çok zor göründüğünden, itiraz sonucu beklenmeden 30 gün içerisinde söz konus Yürütmenin Durdurulması Kararı uygulanacak.

Öte yandan, görevden alınması gündeme gelen personelin bir kısmının, görevde yükselme sınavına tabi olmayan daha üst kadrolara kısa süreliğine de olsa atanma girişimlerinde bulundukları, bu şekilde atandıktan sonra mevcut kadrolarına yeniden dönme formülü üzerinde yoğunlaştıkları konuşuluıyor.

Danıştay söz konusu Karara dün internet sitesinde yer verdi.

T.C.

D A N I Ş T A Y

Beşinci  Daire

Esas   No : 2012/4736

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen    : Büro Emekçileri Sendikası

Vekili : Av. …

Davalı : Başbakanlık

İsteğin Özeti : 27.3.2012 günlü, 28246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu  Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel  Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1. maddesinin iptali ve  yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi : …

Düşüncesi  : Yürütmenin durdurulması isteminin kabulü gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce davalı idarenin savunmasının geldiği görülerek işin gereği yeniden düşünüldü:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 124. maddesinde; Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu üzelkişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkartabileceği hüküm altına alınmıştır.

27.3.2012  günlü, 28246 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin dava konusu 1. Maddesinde "15/3/1999 tarihli  ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına;

a) (e) bendinde yer alan "Adalet Bakanlığı icra müdür  ve yardımcısı kadroları" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Sosyal Güvenlik Kurumunda sosyal güvenlik merkezi müdürü kadroları, Spor Genel Müdürlüğünde gençlik merkezi müdürü kadroları, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde yurt müdürü kadroları",

 b) (g) bendinde yer alan "ve bunların yardımcılıklarına" ibaresinden sonra gelmek üzere ", ilçe müdürü kadrolarına ibareleri eklenmiştir." hükmü yer almış olup, sözkonusu değişiklik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2. maddesinin  ikinci fıkrası, atama işlemlerinde bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı kadrolar yönünden genişletilmiştir.

Öte yandan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin dayanağı olan 657 sayılı Yasa'nın "Temel İlkeler" başlıklı 3. maddesinde, "Sınıflandırma", "Kariyer"  ve  "Yeterlik" ilkeleri  bu  Kanunun  temel ilkeleri olarak belirlenmiş; kariyer ilkesi, Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere  ve  yetişme  şartlarına uygun  şekilde,  sınıfları  içinde  en  yüksek  derecelere kadar ilerleme imkanı sağlamak; yeterlik ilkesi  ise,  Devlet  kamu  hizmetleri  görevlerine  girmeyi, sınıflar  içinde  ilerleme  ve  yükselmeyi,  görevin sona erdirilmesini yeterlik sistemine dayandırmak ve  bu  sistemin  eşit  imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmak olarak tanımlanmıştır.657 sayılı Yasa, Devlet memurluğunu bir meslek olarak kabul etmekte ve bunlara,  sınıfları  içinde  en  yüksek  derecelere  kadar  ilerleme  imkanı sağlanmasını,   sınıflar  içinde  ilerleme  ve  yükselme  işlemlerinin  yeterlik sistemine dayandırılmasını öngörmektedir. Bu  iki  ilkenin  temelinde,  objektif kurallar  çerçevesinde  işin ehline verilmesi ve hak etme kavramı yatmakta olup, kamu hizmetlerinin  etkin  ve  verimli  bir  şekilde  gerçekleştirilmesinin  tek güvencesinin   de,   hizmetin   yetişmiş,   ehil   kamu   görevlilerince  yerine getirilmesiyle  sağlanabileceği  tabiidir.

Yukarıda adı geçen Genel Yönetmeliğin 1. maddesinde, bu Yönetmeliğin amacının, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu belirtilmiştir.

Dava konusu yasal düzenleme ise, taşra teşkilatında yaygın olan Sosyal Güvenlik Kurumunda sosyal güvenlik merkezi müdürü, Spor Genel Müdürlüğünde gençlik merkezi müdürü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde yurt müdürü ve ilçe müdürü kadrolarını görevde yükselme sınavına tabi kadrolar kapsamından çıkarması, dolayısıyla bu kadrolara objektif kurallar çerçevesinde atama yapılmasını engellemesi nedeniyle, 657 sayılı Yasa'nın temel ilkeleri olarak belirlenmiş olan kariyer ve liyakat ilkesine ve Genel Yönetmeliğin amacına aykırı olduğundan, kamu yararı ve hizmet gereklerine, üst hukuk normu olan 657 sayılı Yasa'ya aykırı bulunmaktadır.

Öte yandan, anılan Yönetmeliğin Ek 1. maddesinde yer alan, kurumların aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilecekleri hükmü uyarınca, dava konusu yasal düzenlemeye dayanılarak Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı kadrolara ataması yapılan personelin, görevde yükselme sınavı kapsamında bulunan diğer unvanlara, sınavsız olarak atandıkları unvanla aynı veya alt gruptaki unvanlara, görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atanabileceklerinden dava konusu düzenleme bu yönüyle de kariyer ve liyakat ilkeleri ile eşitlik ilkesine aykırı atamalara sebep olacağından hukuka aykırı bulunmaktadır.

Dava konusu Yönetmelik hükmü, Yönetmeliğin Genel Yönetmelik olması itibariyle, tüm ülke çapında uygulanacak nitelikte olmasının, kurumlara kendi yönetmeliklerinde paralel düzenleme yapma zorunluluğu getirmesinin sonucu olarak kamu hizmetlerinin yürütülmesini bozacak şekilde hukuka aykırı atamalara sebep olması bakımından, uygulamasının sürdürülmesi halinde telafisi güç zarara neden olacaktır.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinin 6352 sayılı Yasayla değişik 2. fıkrasında  öngörülen koşulların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından, 27.3.2012 günlü  28246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1. maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına, kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren yedi (7) gün içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilebileceğinin taraflara duyurulmasına, 2.10.2012 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI  OY

Uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 6352 sayılı Yasayla değişik 2. fıkrasında sayılan koşullar gerçekleşmemiş olduğundan yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği görüşüyle karara karşıyız.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.