logo yeni

MEB GÖREVDE YÜKSELMELERLE OYNUYOR

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

Milli Eğitim Bakanlığı, görevde yükselme yönetmeliği kapsamından daha önce çıkarılmış olan “eğitim uzmanı” kadrolarına belli kişilerin atanmasını sağlama ve bu işleme yapılacak muhtemel itirazların önünü kesme amacıyla hazırlandığı düşüncesi uyandıran bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. 

"Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nde yer alan “eğitim uzmanı” ile ilgili hükümlerin, Genel Yönetmelikte yapılan değişikliğe ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişen kadro unvanlarına uygun hale getirilmesi amacıyla harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, farklı düzenlemeleri de Yönetmelik hükümleri arasına sıkıştırdı. 

31.12.2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmi Gazete’nin Mükerrer-4 sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle; 

1- “Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve kadrolar” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde ve “Görevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan“eğitim uzmanı” ibareleri, “eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç diğer hizmet sınıflarında bulunan kadrolardan eğitim uzmanı” olarak değiştirilerek, Genel Yönetmelik düzenlemesine paralel hale getirildi. 

2- Teşkilat Kanunu ile değiştirilen kadro unvanlarına ilişkin düzenlemeye yer verilirken, Yönetmeliğin 25 inci maddesinde farklı değişikliklere de gidildi.

-Yönetmeliğin “Görevler arası geçişler“ başlıklı 25 inci maddesinde daha önce; “Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Bakanlık başmüfettişliği, Bakanlık müfettişliği, iç denetçilik, hukuk müşavirliği, eğitim müfettişliği, mali hizmetler uzmanlığı görevlerinde bulunanlar ile şube müdürlüğü veya daha üst kadro unvanını kazanmış olmaları şartıyla ataşelik ve diğer müşavirlik görevlerinde toplam en az üç yıl süreyle bulunmuş olanlar, durumlarına uygun görevlere,” atanabilirler şeklinde yer alan hüküm, “Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Bakanlık müşavirliği ve eğitim müşavirliği görevlerinde en az üç yıl süreyle bulunmuş olanlar durumlarına uygun görevlere,” atanabilirler şeklinde değiştirildi. 

-Aynı maddeye, “Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Bakanlık müşavirliği, eğitim müşavirliği, Bakanlık başdenetçiliği, Bakanlık denetçiliği, il eğitim denetmenliği ile şube müdürü ve daha üst unvanlı görevlerde asaleten geçirilen süreler (A) tipi eğitim kurumu müdürlüğünde geçmiş sayılır.” şeklinde bir fıkra da eklendi. 

Yapılan değişikliklerle; Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Bakanlık müşavirliği, eğitim müşavirliği, Bakanlık başdenetçiliği, Bakanlık denetçiliği, il eğitim denetmenliği yapmış olanların, il milli eğitim müdürü olabilecekleri açıkça ifade edilmiş oldu. Çünkü; (A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az sekiz yıl görev yapanlar il milli eğitim müdürlüğü görevine, (A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az üç yıl ya da (A)tipi ve (B) tipi eğitim kurumu müdürlüğünde toplam en az dört yıl asaleten görev yapanlar ilçe milli eğitim müdürlüğü ilçe milli eğitim müdürlüğü ve il milli eğitim müdür yardımcılığı görevlerine atanabiliyor.

Düzenlemeyle, "şube müdürü" kadrosunda asaleten geçirilen süreler de (A) tipi eğitim kurumu müdürlüğünde geçmiş sayılacak. Ancak, şube müdürlerinin il milli eğitim müdürlüğü ile ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdür yardımcılığı görevlerine atanmalarına ilişkin düzenleme, Yönetmeliğin diğer maddelerinde düzenlenmiş durumdaydı. Buna göre, asaleten şube müdürü görevinde en az iki yıl görev yapmış olanlar, ilçe millî eğitim müdürü veya il millî eğitim müdür yardımcısı görevlerine; en az altı yıl görev yapmış olanlar ise, il millî eğitim müdürü veya daire başkanlığı (bağımlı) görevlerine atanabiliyor.

Bu düzenleme sonrasında ise, örneğin; 5 yıl şube müdürü olarak görev yapmış olmakla birlikte, süre nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanamayanların ya da benzer durumlarda hizmet eksiği bulunanların, eksik hizmetleri (A) tipi eğitim kurumlarında geçirilen sürelerle tamamlanmış olacak. Ancak bu hizmet ilavelerinin nasıl hesaplanacağı merak konusu. Zira, bir göreve atanabilmek için belli bir unvanda geçirilmesi gereken süreler birbirinden farklı. Örneğin, 5 yıl şube müdürlüğü 1 yıl da (A) tipi eğitim kurumu müdürü olarak görev yapmış olan bir kişi İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanabilecek mi? (A) tipi eğitim kurumu müdürlüğünde geçen 1 yıllık süre ile, Şube Müdürü olarak geçirilen 1 yıllık sürenin üst kadrolara atanmada eşit tutulmaması nedeniyle, bu tip atamalarda oran esasına dayalı bir hesaplama yapılması bekleniyor.

3- Yönetmeliğe geçici bir madde eklenerek, Bakanlık merkez teşkilatında geçici olarak görev yapmakta olanlara “eğitim uzmanı” olma hakkı getirildi. Maddeye göre 31.12.2012 tarihinde “Bakanlık merkez teşkilatında geçici görevle çalışmakta olan öğretmenlerden Bakanlık merkez teşkilatındaki geçici görev süresi toplam en az altı ay olanlar eğitim uzmanı kadrolarına atanabilirler.” 

Böyle bir düzenlemenin yapılmasına gerek bulunmamasına, eğitim uzmanı kadrosuna atama konusundaki yetki Bakanlıkta olmasına rağmen, düzenlemenin yapılması ile; eğitim uzmanı kadrosuna belli kişilerin atanmasının sağlanmasının ve eğitim uzmanı olmak isteyecek diğer adayların yapacakları itirazların önünün kesilmesinin amaçlandığı değerlendirilmektedir. 

Görevde yükselme ve unvan değişikliklerinde personel arasında kayırmacılığı önlemek amacı taşıyan ve ancak tüm kamu personeline uygulandığında bir anlam ifade edecek olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin kapsamı dışına 07.09.2012 tarihinde çıkarılan “Eğitim Uzmanı” kadrolarına, MEB'in Yönetmelik değişikliği düzenlemesiyle de özel kişilerin alınması sağlanmış olacak.

Öte yandan, Yönetmelik değişikliğinin ve de özellikle geçici madde düzenlemesinin, konunun ilgilileri tarafından dava konusu edilebileceği beklenmektedir.

Bunların yanı sıra, 27.03.2012 tarihi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile; Sosyal Güvenlik Kurumunda sosyal güvenlik merkezi müdürü kadroları, Spor Genel Müdürlüğünde gençlik merkezi müdürü kadroları, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde yurt müdürü kadroları, ilçe müdürü kadrolarına yapılacak atamalar Görevde Yükselme Genel Yönetmeliğinin kapsamı dışında bırakılmıştı. Ancak Danıştay 5 inci Dairesi Başkanlığı, 02.10.2012 tarihli ve E:2012/4736 sayılı Kararıyla bu düzenlemenin yürürlüğünü durdurmuştu. Bu gelişmeler ve “Eğitim Uzmanı” kadrolarının da aynı şekilde 07.09.2012 tarihinde Görevde Yükselme Genel Yönetmeliği kapsamı dışına çıkarılmış olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu düzenlemenin de bir dava neticesinde iptalle sonuçlanması ihtimal dahilindedir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “eğitim uzmanı” ibareleri, “eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç diğer hizmet sınıflarında bulunan kadrolardan eğitim uzmanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Bakanlık müşavirliği ve eğitim müşavirliği görevlerinde en az üç yıl süreyle bulunmuş olanlar durumlarına uygun görevlere,”

“(6) Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Bakanlık müşavirliği, eğitim müşavirliği, Bakanlık başdenetçiliği, Bakanlık denetçiliği, il eğitim denetmenliği ile şube müdürü ve daha üst unvanlı görevlerde asaleten geçirilen süreler (A) tipi eğitim kurumu müdürlüğünde geçmiş sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık merkez teşkilatında geçici görevle çalışmakta olan öğretmenlerden Bakanlık merkez teşkilatındaki geçici görev süresi toplam en az altı ay olanlar eğitim uzmanı kadrolarına atanabilirler.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

logokucuk 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.