logo yeni

calisanlar2 copy

DEVLET MEMURLARINDAN BAZILARI EĞİTİMLERİNE UYGUN KADROLARA SINAVSIZ GEÇECEK

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

personel 4Bakanlar Kurulu tarafından Meclis Başkanlığına sunulan “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”, Devlet memurlarından bazılarının eğitimlerine uygun unvanlardaki kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına tabi tutulmaksızın geçişini de öngörüyor.

Kanun Tasarısı ile değişiklik yapılan kanunlar arasında 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu da yer alırken, 2828 sayılı Kanunun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocukların istihdamına ilişkin hükümlerinde bazı değişiklikler yapılıyor.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup aralıklı olarak geçen yararlanma süreleri dâhil iki yıldan az olmamak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam edenlere istihdam hakkı tanıyor.

Kanun Tasarısında yer alan hükümlere göre, sosyal hizmet modelllerinden yararlananların istihdamı konusunda yapılan değişikliklerden bazıları şçyle:

**Kapsamda olanların, haklarındaki korunma/bakım tedbiri kararının sona erdiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde istihdam hakkından yararlanmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına başvurma zorunluluğu süresi 5 yıla çıkarılıyor.

**Kapsamda olanların istihdamında merkezi sınav sonuçları yerine kura usulü esas alınacak.

**Kapsamda olanlardan halen memur unvanlı kadrolara yerleştirilmekte olan ortaöğretim ve daha üst öğrenim mezunları, Tasarıdaki düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonra öğrenim durumları itibarıyla kazanmış oldukları unvanlara atanacak. Öğrenim durumları itibariyle başka bir unvana atanamayan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunları ise memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atanacak. Diğer öğrenim mezunlarının yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadro ve pozisyonlara atanması uygulaması da devam edecek.

**Kapsamda olanların ataması, yılda üç defadan az olmamak üzere Devlet Personel Başkanlığınca yapılacak veya yaptırılacak.

**Bu kapsamda ataması yapılmış olanlardan halen fiilen görevde bulunanlar, Tasarıdaki düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihte, öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları  unvanlara atanacak.

**Kapsamda olmakla birlikte Tasarıdaki düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten önce istihdam hakkından yararlanmamış olanlar, düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren beş yıl içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına başvurduklarında istihdam hakkından yararlanabilecek.

Kanun Tasarısının ilgili maddeleri

MADDE 24- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrasında yer alan "Bu madde" ibaresi "Birinci fıkra" şeklinde değiştirilmiştir.

"b) Bu hükümden yararlanmak isteyenler, 18 yaşını doldurdukları ve korunma, bakım tedbir kararı veya bu Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına başvururlar. Bu madde hükümleri çerçevesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hak sahibi olduğu onaylananlar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Hak sahiplerinin atamaları il tercihleri de dikkate alınarak Başkanlıkça kura usulü ile yapılır. İşe yerleştirmede öncelik, sırasıyla lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına verilir.

"ç) Yerleştirme yapılacak kadro sayısı 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumların serbest memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadro sayısının toplamının binde biridir. Toplam kadro ve pozisyon sayısının belirlenmesinde yerleştirme yapılacak yılın başındaki veriler esas alınır. Devlet Personel Başkanlığınca bu madde kapsamında hak sahiplerinin istihdam edileceği toplam kadro sayıları her kurum için tespit edilerek kurumlara bildirilir. Kurumlar, bildirilen bu kadroları merkez ve taşra teşkilatları itibarıyla dağıtımını yaparak yerleştirme dönemlerinde Devlet Personel Başkanlığına bildirir. Bu madde kapsamına girenlerin yerleştirilmeleri; ortaöğretim ve daha üst öğrenim mezunları için kurumların talepleri doğrultusunda öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde yer alması şartıyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara, bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunları için memur unvanlı kadro ve pozisyonlara, diğer öğrenim mezunları için ise yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadro ve pozisyonlara yılda üç defadan az olmamak üzere Devlet Personel Başkanlığınca yapılır veya yaptırılır. Ek 1 inci madde kapsamında yerleştirme yapılacak kurumlarca teşkilat bazında dağıtımın bildirilmemesi halinde Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde resen yerleştirme yapılır."

MADDE 25- 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

''GEÇİCİ MADDE 16- Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten Önce hak sahibi olanlardan daha önce istihdam hakkından yararlanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde Bakanlığa başvurmaları halinde ek 1 inci maddede yer alan istihdam hakkından maddede belirtilen diğer şartları taşımaları kaydıyla yararlanabilirler."

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.