logo yeni

calisanlar2 copy

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME KURALLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gumruk ve ticaret bakanligiGümrük ve Ticaret Bakanlığında görev yapan personelin görevde yükselme, unvan değişikliği ve atanmalarına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.

“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nde değişiklik yapan Yönetmelik bugün yayımlandı.

Değişiklikler, görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasların Genel Yönetmeliğe uygun hale getirilmesine yönelik olurken, Ticaret İl Müdürü kadrosuna atamaya ilişkin usul ve esaslar da belirlenmiş oldu.

Buna göre;

Ticaret il müdürü unvanlı kadrolara atama usul ve esasları 1/1/2019 tarihinden geçerli olacak şekilde değiştirildi. Bu karolara, görevde yükselme sınavı şartı aranmadan atama yapılacak.

Ayrıca bu kadroya atanacaklarda, 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında yapılan atamalarda aranan hizmet süresi şartının yanı sıra; en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler fakülte, yüksek okul veya bölümleri ile mühendislik fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak veya en az dört yıllık yüksek öğrenimden sonra bu alanlarda lisansüstü eğitim görmüş olmak ile Bakanlık merkez birimleri veya ticaret il müdürlükleri kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak şartları da aranacak.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA, GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2012 tarihli ve 28172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme kapsamındaki kadrolara atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki (2) numaralı alt bent eklenmiş, mevcut alt bent numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“2) Ticaret il müdürü,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (c) bendi eklenmiştir.

“Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen kadrolara sınava tabi olmaksızın atama yapılır.”

“c) Ticaret il müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler fakülte, yüksek okul veya bölümleri ile mühendislik fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak veya en az dört yıllık yüksek öğrenimden sonra bu alanlarda lisansüstü eğitim görmüş olmak,

3) Merkez birimleri veya ticaret il müdürlükleri kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yapılan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yapılan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yapılan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 60 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncü maddesi 1/1/2019 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.