logo yeni

calisanlar2 copy

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞININ GÖREVDE YÜKSELME ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde yukselme2Orman ve Su İşleri Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden şube müdürü ve daha alt unvanlı görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanmaya ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

“Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nde yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişiklikler, genellikle bu Yönetmelik hükümlerinin “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” hükümlerine uygun hale getirilmesine yönelik olurken, bazı unvanlara atanacaklarda aranan şartlarda da değişiklik yapıldı.

   **Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veznedar, sekreter ve orman muhafaza memuru kadrolarına atanacaklarda aranan, “Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibariyle Bakanlıkta en az altı ay hizmeti bulunmak” şartı; Sınav tarihi itibariyle en az altı ayını Bakanlıkta teknisyen yardımcısı, hizmetli, kaloriferci, rasatçı yardımcısı, aşçı, bahçıvan ve bekçi unvanlı kadrolarda geçirmiş olmak ve en az iki yıl hizmeti bulunmak.” şeklinde değiştirildi.

   **Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanacaklarda aranan şartlara “Sınav tarihi itibariyle en az altı ayını Bakanlıkta teknisyen yardımcısı, hizmetli, kaloriferci, rasatçı yardımcısı, aşçı, bahçıvan ve bekçi unvanlı kadrolarda geçirmiş olmak ve en az iki yıl hizmeti bulunmak.” şartı da eklendi.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/2/2015 tarihli ve 29274 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “yazılı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (ı) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (i) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“2) Sınav tarihi itibariyle en az altı ayını Bakanlıkta teknisyen yardımcısı, hizmetli, kaloriferci, rasatçı yardımcısı, aşçı, bahçıvan ve bekçi unvanlı kadrolarda geçirmiş olmak ve en az iki yıl hizmeti bulunmak.”

“2) Sınav tarihi itibariyle en az altı ayını Bakanlıkta teknisyen yardımcısı, hizmetli, kaloriferci, rasatçı yardımcısı, aşçı, bahçıvan ve bekçi unvanlı kadrolarda geçirmiş olmak ve en az iki yıl hizmeti bulunmak.”

“4) Sınav tarihi itibariyle en az altı ayını Bakanlıkta teknisyen yardımcısı, hizmetli, kaloriferci, rasatçı yardımcısı, aşçı, bahçıvan ve bekçi unvanlı kadrolarda geçirmiş olmak ve en az iki yıl hizmeti bulunmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı kadar aday sözlü sınava alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci, ikinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.”

“(7) Bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumlarıyla ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.