logo yeni

calisanlar2 copy

TÜRKİYE İŞ KURUMU PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde yukselme 5Türkiye İş Kurumu merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

“Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nde yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişiklikler, genellikle bu Yönetmelik hükümlerinin “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” hükümlerine uygun hale getirilmesine yönelik olurken, bunun dışında bazı değişiklikler de yapıldı.

Değişikliklerden bazıları şöyle:

**Ayniyat saymanı unvanlı kadroda görev yapanlar da görevde yükselme suretiyle Şube Müdürü olabilecek.

**Muhasebeci unvanlı kadroda görev yapanların “uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve araştırmacı” kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanabilmesine ilişkin hüküm kaldırıldı.

**Mütercim unvanlı kadroya unvan değişikliği yapmak suretiyle atanacaklarda aranan yanabcı dil şartı değişti. “Son 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyi veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri tablosuna göre diğer sınavlardan (B) düzeyindeki eş değer puan almış olmak,” şartı aranacak.

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde bulunan “araştırmacı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ayniyat saymanı,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (ç) bendinin (3) numaralı alt bendinde bulunan “aktüer,” ibaresinden sonra gelen “muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Son 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyi veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri tablosuna göre diğer sınavlardan (B) düzeyindeki eş değer puan almış olmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yetmiş” ibaresi “altmış” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şube müdürü görevine atanacaklardan yazılı” ibaresi “Yazılı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “şube müdürü olarak atanacaklar için” ve “diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasına  “Unvan değişikliği” ibaresinden sonra gelmek üzere “yazılı” ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sınav kurulu tarafından Kurumun internet/intranet sitesinde ilan edilir ve aynı tarih itibariyle adaylara tebliğ edilmiş sayılır.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.