logo yeni

calisanlar2 copy

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDA BAZI GÖREVLERE YÜKSELME ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde yukselme 6Dışişleri Bakanlığı merkez memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelikte yapılan değişikliklerle, bazı unvanlara görevde yükselme şartları yeniden belirlendi.

“Dışişleri Bakanlığı Merkez Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nde yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişiklikler genellikle ilgili Yönetmelik hükümlerinin “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” hükümlerine uygun hale getirilmesine yönelik olurken, bunun dışında bazı değişikliklere de yapıldı.

Değişiklikler arasında, Dışişleri Bakanlığında Uzman, Şef, Bilgisayar İşletmeni, Daktilograf, Memur Ve Santral Memuru kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranan şartların yeniden belirlenmesi hususu da yer aldı.

**Uzman kadrosu için: Bakanlıkta şef, mütercim, bilgisayar işletmeni, daktilograf, memur ve santral memuru görevlerinde toplam en az 5 yıl çalışmış olmak kaydıyla en az on yıl hizmet süresi gerekecek.

**Şef kadrosu için: Lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olma şartının yanı sıra; Bakanlıkta mütercim, bilgisayar işletmeni, daktilograf, memur ve santral memuru görevlerinde toplam en az 5 yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmet süresi şartı da aranacak.

**Bilgisayar işletmeni, daktilograf, memur ve santral memuru kadroları için: Lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olma şartı da aranacak.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ MEMURLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dışişleri Bakanlığı Merkez Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde, (ı) bendinde yer alan “yazılı sınavı” ibaresi ise “yazılı ve sözlü sınavı” şeklinde değiştirilmiştir.

“e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacağı yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Şube müdürlüğüne” ibaresi ve aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Uzman kadrosu için:

1) Lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Bakanlıkta şef, mütercim, bilgisayar işletmeni, daktilograf, memur ve santral memuru görevlerinde toplam en az 5 yıl çalışmış olmak kaydıyla en az on yıl hizmet süresi bulunmak,”

“c) Şef kadrosu için:

1) Lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Bakanlıkta mütercim, bilgisayar işletmeni, daktilograf, memur ve santral memuru görevlerinde toplam en az 5 yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,”

“ç) Bilgisayar işletmeni, daktilograf, memur ve santral memuru kadroları için:

1) Lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şoför, çocuk eğitimcisi ve matbaacı kadrosunda görev yapanlar için en az beş yıllık toplam hizmeti bulunmak; yardımcı hizmetler grubunda görev yapan teknisyen yardımcısı, aşçı, bekçi ve hizmetliler için en az yedi yıllık toplam hizmeti bulunmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) bendindeki “teknisyen” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki (h) bendi eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Psikolog, biyolog, çocuk gelişimcisi, mimar, mühendis, kütüphaneci kadroları için; ilgili yükseköğretim kurumlarının 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak,”

“c) Programcı kadrosu için; kadronun görev alanıyla ilgili eğitim veren en az iki yıllık yükseköğretim mezunu olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak ve en az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,”

“h) Teknisyen kadrosu için; lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında yüz tam puan üzerinden not verilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin başlığı “Sözlü sınav” şeklinde değiştirilmiş, birinci ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan “Şube müdürlüğü yazılı sınavında” ibaresi “Yazılı sınavda” şeklinde, beşinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yazılı sınavlarda başarılı olup sözlü sınava katılacakları gösterir liste Bakanlığın resmi intranet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sözlü sınavı yapmak” ibaresi “sözlü sınavları yapmak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına, “değerlendirilerek” ibaresinden önce gelmek üzere “beş iş günü içinde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasının (b) bendine, “altı aylık süre içinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle, ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilerek Bakanlığın resmi intranet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine, “alt görevlere” ibaresinden sonra gelmek üzere “mevzuatla aranan öğrenim, sertifika ve benzeri belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.