logo yeni

calisanlar2 copy

3 KURUMUN GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde yukselme3Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin hususların ye aldığı yönetmeliklerde bazı değişiklikler yapıldı.

Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler genellikle ilgili yönetmelik hükümlerinin “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” hükümlerine uygun hale getirilmesine yönelik olurken, bunun dışında bazı değişikliklere de yapıldı.

Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler şöyle:

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/2/2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“b) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.”

“c) Genel Müdürlükte en az altı ay çalışmış olmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aşağıdaki (2) numaralı alt bent ve aynı fıkranın (ğ) bendine aşağıdaki (3) numaralı alt bent eklenmiştir.

“2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda toplam en az altı ay çalışmış olmak,”

“3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda toplam en az altı ay çalışmış olmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan başarılı adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Sözlü sınava alınacaklar listesinin son sırasındaki adayla eşit puanı alanlar da sözlü sınava alınır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “öncelik verilir.” ibaresi “öncelik verilerek başarı sıralaması belirlenir.” şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakiben üç ay içinde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır. Genel Müdürlükçe tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır. Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, Genel Müdürlükçe belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlük personeli başvurabilir. Bu sınavlara katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri Sınav Kurulu yürütür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sınav Kurulu; Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, Hukuk Müşaviri ve diğer birimlerin daire başkanları arasından Genel Müdür tarafından belirlenecek üç üye olmak üzere toplam beş asıl üyeden oluşur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ ÖĞRENİM ÇİZELGESİ” (EK-1) ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.

Ekleri için tıklayınız 

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/2/2015 tarihli ve 29262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“m) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinin üç numaralı alt bendine “AIM Memuru” ibaresinden sonra gelmek üzere “Asistan AIM Memuru,” ibaresi ile üçüncü fıkrasının (a) bendine “Topograf” ibaresinden sonra gelmek üzere “Şehir Plancısı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“c) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kadro veya pozisyonlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda, aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Kuruluşun merkez ve taşra teşkilatında (2) numaralı alt bent kapsamı dışında olan teknik nitelikteki Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için; faaliyet alanı ile ilgili mühendislik veya mimarlık fakültelerinden mezun olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarında Havalimanı Müdür Yardımcısı, Başmühendis, Mühendis, Mimar, Müdür Yardımcısı, Pilot, Şehir Plancısı, Tekniker, Teknik Uzman, Teknik Şef olarak en az iki yıl fiilen çalışmış olmak, teknik nitelikteki şube müdürlüğü kadrolarından elektronik müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için ayrıca ATSEP (Air Traffic Safety Electronics Personnel) lisansına haiz olmak,

2) Kuruluşun merkez ve taşra teşkilatında teknik nitelikteki Şube Müdürü (Yazılım Geliştirme, Sistem ve İletişim, Bilgi Sistemleri Destek) kadrolarına atanabilmek için; fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarında Başmühendis, Çözümleyici, Mühendis, Programcı, Sistem Programcısı olarak en az iki yıl fiilen çalışmış olmak,

3) Şube Müdürü (Hava Seyrüsefer, Hava Trafik, Havacılık Bilgi Yönetimi, Hava Seyrüsefer Emniyet Yönetim) kadrolarına atanabilmek için; fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak ve Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, AIM Şefi olarak en az iki yıl fiilen çalışmış olmak,

4) Şube Müdürü (ATM Araştırma Geliştirme) kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak ve Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü veya ATSEP Lisansına haiz Elektronik Başmühendisi, Elektronik Mühendisi olarak fiilen en az iki yıl çalışmış olmak,

5) (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerde sayılan Şube Müdürü kadroları dışında kalan idari nitelikteki şube müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için; fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarında Müdür Yardımcısı, Havalimanı Müdür Yardımcısı, Şef, Uzman, İstatistikçi, Ekonomist, Mütercim olarak fiilen en az iki yıl çalışmış olmak,

6) Şube Müdürü (Hava Seyrüsefer Emniyet Yönetim, Hava Seyrüsefer, Hava Trafik, Havacılık Bilgi Yönetimi, Eurocontrol, ATM Araştırma Geliştirme, Uçuş Kontrol, Hava Araçları Teknik) kadrosuna atanacak olanların 24 üncü maddedeki yabancı dil şartını taşımak,

b) Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Müdürü, Şube Müdürü (Eğitim ve İkmal) ile Şube Müdürü (Koruma Güvenlik Hizmetleri) kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında Müdür Yardımcısı, Havalimanı Müdür Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Şefi, Şef ve Uzman olarak en az iki yıl fiilen çalışmış olmak ve kadroya ilişkin ilgili güvenlik kursunu başarı ile tamamlamış olmak,

c) Nöbetçi Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında Müdür Yardımcısı, Havalimanı Müdür Yardımcısı, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Teknik Şef, Uzman olarak en az iki yıl çalışmış olmak,

ç) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

d) Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az 2 yılını fiilen Çözümleyici, Ekonomist, İstatistikçi, Koruma ve Güvenlik Şefi, Mimar, Muhasebeci, Mühendis, Mütercim, Programcı, Sistem Programcısı, Şef, Şehir Plancısı, Tekniker, Teknik Uzman, Teknik Şef, Uzman pozisyonlarında geçirmiş olmak,

3) Meydan İşletme Temel Kursunu başarı ile tamamlamış olmak,

e) Teknik Uzman, Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendis, Mimar, Yüksek Tekniker veya Tekniker unvanlarında kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak,

f) Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna atanabilmek için;

1) 7/12/1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonunun (ICAO) Ek-1’inde belirlenen kriterler ve Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY 65-01)’nde belirtilen kriterleri taşımak,

g) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az sekiz yıl fiilen Mühendis olarak görev yapmış olmak,

ğ) Şef (ARFF) pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az iki yılını fiilen ARFF Memuru pozisyonlarında geçirmiş olmak,

h) Şef (AIM) pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az iki yılını AIM Memuru pozisyonlarında geçirmiş olmak,

3) 24 üncü maddedeki yabancı dil şartını taşımak ve AIM Memuru olarak görev yapıyor olmak,

ı) (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan şef pozisyonları dışında kalan diğer şef pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az iki yılını Apron Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Hemşire, İş Makineleri Sürücüsü, Köprü Operatörü, Memur, Muhasebeci, Sağlık Memuru, Şoför, Teknisyen, Teknik Ressam, Tekniker, Topograf, Uzman Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Veznedar pozisyonlarında geçirmiş olmak,

i) Koruma ve Güvenlik Şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışmış olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen şartları taşımak ve halen Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görev yapıyor olmak,

j) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az iki yılını fiilen ARFF Memuru, Apron Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Hemşire, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Memur, Sağlık Memuru, Teknisyen, Teknik Ressam, Tekniker, Topograf, Uzman Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Veznedar pozisyonlarında geçirmiş olmak,

k) Çözümleyici veya Sistem Programcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin Fizik, Matematik veya İstatistik bölümleri ile Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Sistem çözümleme ve bilgi işlem yönetiminde en az bir yıllık deneyime sahip olmak ve bunu belgelendirmek,

3) En az iki güncel bilgisayar program dilini bilmek ve bunu belgelendirmek,

4) 24 üncü maddedeki yabancı dil şartını haiz olmak,

l) Baştabip pozisyonuna atanabilmek için;

1) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 8 yıl tabiplik yapmış olmak,

m) Başhemşire pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin veya yüksekokulların en az dört yıllık yükseköğrenim veren hemşirelik bölümünden mezun olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl Hemşire olarak görev yapmış olmak,

n) Muhasebeci pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az iki yılını fiilen Bilgisayar İşletmeni, Memur, Uzman Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Veznedar pozisyonlarında geçirmiş olmak,

3) Genel Müdürlük tarafından verilen Muhasebe Kursunu başarı ile tamamlamış olmak,

o) AIM Memuru, Asistan AIM Memuru ve Stajyer AIM Memuru pozisyonuna atanabilmek için;

1) 14/6/2017 tarihli ve 30096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY-65-07)’nde belirtilen kriterleri taşımak,

ö) Uzman Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az iki yılını fiilen ARFF Memuru, Apron Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Hemşire, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Memur, Sağlık Memuru, Teknisyen, Teknik Ressam, Tekniker, Topograf, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Veznedar pozisyonlarında geçirmiş olmak,

p) Veznedar pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmeti bulunmak ve bu sürenin en az iki yılını fiilen Aşçı, Hizmetli ve Teknisyen Yardımcısı pozisyonlarında geçirmiş olmak,

r) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya Bilgisayar İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar kurslarına katılmış ve başarı göstermiş olmak ve bunu belgelendirmek,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmeti bulunmak ve bu sürenin en az iki yılını fiilen Aşçı, Hizmetli ve Teknisyen Yardımcısı pozisyonlarında geçirmiş olmak,

s) Memur, Apron Memuru, Köprü Operatörü pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmeti bulunmak ve bu sürenin en az iki yılını fiilen Aşçı, Hizmetli ve Teknisyen Yardımcısı pozisyonlarında geçirmiş olmak,

ş) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen şartları taşımak,

t) ARFF Memuru pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) ARFF kursunu başarı ile tamamlamak,

4) İlgili mevzuatında belirlenen diğer kriterleri taşımak,

u) İş Makineleri Sürücüsü pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunu olmak,

2) “G” sınıfı sürücü belgesini haiz olmak, (Şoförler arasından, İş Makineleri Sürücüsü (Operatörü) olmak isteyenlerden ayrıca İş Makineleri Operatörü belgesi istenir.)

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç yıl hizmeti bulunmak ve bu sürenin en az iki yılını fiilen Aşçı, Hizmetli ve Teknisyen Yardımcısı pozisyonlarında geçirmiş olmak,

ü) Şoför pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunu olmak,

2) “E” sınıfı sürücü belgesini haiz olmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç yıl hizmeti bulunmak ve bu sürenin en az iki yılını fiilen Aşçı, Hizmetli ve Teknisyen Yardımcısı pozisyonlarında geçirmiş olmak,

v) Teknisyen Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az ilkokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak,

y) Aşçı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az ortaokul mezunu olmak,

2) Herhangi bir bulaşıcı hastalığı bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek,

gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olma şartı aranır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile (h) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Mühendis, mimar ve şehir plancısı pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği ilgili mühendislik veya mimarlık bölümlerinden mezun olmak.”

“2) Son beş yıl içerisinde YDS’den en az (B) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk düzeyde başarılı olduğunu belgelemek,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yetmiş” ibaresi “altmış” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “Şube Müdürü, Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Müdürü ve Nöbetçi Müdür görevlerine görevde yükselme suretiyle atanacakların” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve resmi internet sitesinden ilan edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasından “sözlü sınava ilişkin hükümler hariç olmak üzere” ibaresi ve aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“f) Avukat pozisyonundan hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (j) bendinde yer alan “yazılı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıda yer alan 4 numaralı alt bent eklenmiştir.

“4) Son başvuru tarihi itibarıyla; Şube Müdürü, Müdür, Avukat, Uzman ve Eğitim Uzmanı unvanlı kadrolardan herhangi birinde, ayrı ayrı veya toplamda en az beş yıl görev yapmış olmak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yetmiş” ibaresi “altmış” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şube müdürü ve müdür kadrosuna atanacaklardan yazılı” ibaresi “Yazılı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Başkanlık internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınava ilişkin hükümler hariç olmak üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda Başkanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.