logo yeni

calisanlar2 copy

ADALET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI HAKKINDAKİ TEREDDÜTLERE AÇIKLIK GETİRDİ

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde yukselmeAdalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personeli görevde yükselme sınavı hakkında oluşan tereddütleri gidermek ve sorulara yanıt vermek için bir duyuru yayınladı.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışan personel için görevde yükselme sıınavı açmıştı.

ADALET BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLE İLGİLİ SORULAN GÖRÜŞ TALEPLERİ HAKKINDA DUYURU

1) Soru: Memuriyet öncesi ve sonrasında muvazzaf askerlikte geçen süreler görevde yükselme suretiyle atanma şartı olan hizmet süresinin hesabında değerlendirilir mi?

Cevap: Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (i) bendinde; "Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreleri ifade eder." hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; memuriyet öncesi ve sonrasında muvazzaf askerlikte geçen süreler, borçlanılmasına gerek olmaksızın görevde yükselme suretiyle atanma şartı olan hizmet süresinin hesabında değerlendirilmektedir.

2) Soru: Aylıksız izinde geçen süreler görevde yükselme suretiyle atanma şartı olan hizmet süresinin hesabında değerlendirilir mi? Bu sürelerin hesabında borçlanılmış olması durumda herhangi bir değişiklik yaratır mı?

Cevap: Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (i) bendinde; "Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreleri ifade eder." hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; aylıksız izinde geçen süreler borçlanılmış olsa dahi görevde yükselme suretiyle atanma şartı olan hizmet süresinin hesabında değerlendirilmemektedir.

3) Soru: Memuriyet öncesi özel sektörde sigortalı olarak çalışılan süreler görevde yükselme suretiyle atanma şartı olan hizmet süresinin hesabında değerlendirilir mi?

Cevap: Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (i) bendinde; "Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreleri ifade eder." hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler

değerlendirilmekte olup, özel sektörde sigortalı olarak çalışılan sürelerin değerlendirileceğine

ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığından özel sektörde sigortalı olarak çalışılan süreler değerlendirilmemektedir.

4) Soru: Memuriyet öncesi sözleşmeli personel, geçici personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86/3 maddesi kapsamında yürütülen vekalet görevi ( örneğin vekil öğretmenlik, vekil imamlık vd.) anılan kanunun 89/1 maddesi kapsamında yürütülen açıktan atanacaklara özgü ücretli öğretmenlik ve işçi statüsünde çalışılan süreler görevde yükselme suretiyle atanma şartı olan hizmet süresinin hesabında değerlendirilir mi?

Cevap: Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (i) bendinde; "Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreleri ifade eder." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin B bendinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşları ise 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde düzenlenmiştir.

217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2nci maddesinde de; "Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:

a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,

b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,

c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,

e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır." hükmü yer almakta olup,

Belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel, geçici personel ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86/3 maddesi kapsamında yürütülen vekalet görevi ( örneğin vekil öğretmenlik, vekil imamlık vd.) anılan kanunun 89/1 maddesi kapsamında yürütülen açıktan atanacaklara özgü ücretli öğretmenlik ve işçi statüsünde çalışılan süreler(alt işverene (taşeron) bağlı çalışılan süreler hariç olmak üzere) görevde yükselme suretiyle atanma şartı olan hizmet süresinin hesabında değerlendirilmektedir.

5) Soru: Ataması doğrudan Bakanlıkça yapılan bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve benzeri kadroda görev yapmakta olan personel, yazı işleri müdürlüğü ve idari işler müdürlüğü kadroları için görevde yükselme sınavına başvurabilir mi?

Cevap: Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin "Atama yapılacak kadroların belirlenmesi, duyuru ve başvuru" başlıklı 9 uncu maddesinde; " Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan personel merkez teşkilat kadroları için, atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan personel ise görev yaptıkları adalet komisyonlarının yetki alanındaki taşra kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir." hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan kadroda görev yapanların, taşra kadroları için yapılacak yazı işleri müdürü ve idari işler müdürü unvanındaki görevde yükselme sınavına başvuru yapmasına imkan bulunmamaktadır.

6) Soru: Görevde yükselme sınavının son başvuru tarihi olan 27.05.2016 tarihi itibariyle 6 yıllık hizmet süresi dolmamasına rağmen sınav tarihi olan 17.07.2016 tarihi itibariyle 6 yıllık hizmet süresi tamamlanmaktadır. Görevde yükselme sınavına başvurulabilir mi?

Cevap: Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin "Atama yapılacak kadroların belirlenmesi, duyuru ve başvuru" başlıklı 9 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “ ilan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir." hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; belirlenen başvuru tarihinin son günü olan 27.05.2016 tarihi itibarıyla,anılan yönetmelik gereğince aranan şartları ( eğitim durumu, hizmet süresi vd.) taşımayan personel görevde yükselme sınavına başvuramayacaktır.

7) Soru: Başvurulmak istenilen kadro ve unvan için Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8 incimaddesinde belirtilen eğitim şartı, sınavın son başvuru tarihi olan 27.05.2016 tarihi itibariyle taşınmamasına rağmen sınav tarihi olan 17.07.2016 tarihi itibariyle okuldan mezun olunması ihtimaline binaen sağlanmaktadır. Sınav tarihi olan 17.07.2016 tarihi itibariyle okuldan mezun olma ihtimali bulunması nedeniyle görevde yükselme sınavına başvurulabilir mi?

Cevap: Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin "Atama yapılacak kadroların belirlenmesi, duyuru ve başvuru" başlıklı 9 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “ ilan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir." hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; belirlenen başvuru tarihinin son günü olan 27.05.2016 tarihi itibarıyla, anılan yönetmelik gereğince aranan şartları ( eğitim durumu, hizmet süresi vd.) taşımayan personel görevde yükselme sınavına başvuramayacaktır.

8) Soru: Yazı işleri müdürlüğü kadrosuna atanabilmek için Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde belirtilen eğitim şartına ilişkin olarak; 1999 yılı ve öncesi adalet meslek yüksek okulu dışında ön lisans mezunları görevde yükselme sınavına başvurabilir mi?

Cevap: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinde; “18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 5 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.” hükmü yer almaktadır. Aynı düzenleme, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin geçici 1. maddesinde de yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; 18/4/1999 tarihinde görevde bulunup aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, dört yıllık yükseköğrenim mezunu olarak kabul edilmesi gerektiğinden, bu durumda bulunan personel diğer koşullara sahip olduğu takdirde görevde yükselme sınavına başvurabilecektir.

9) Soru: Mübaşir olarak görev yapmakta olan personel, zabıt kâtibi kadrosuna atanabilmek için görevde yükselme sınavına başvurabilir mi?

Cevap: Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Gruplar arası geçişler ve unvan değişikliği" başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde; “ana gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler, görevde yükselme sınavına tabidir.” hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; yardımcı hizmetler grubunda yer alan unvanlarda görev yapan personel, diğer koşullara sahip olduğu takdirde, idari hizmetler grubunda yer alan zabıt katibi unvanı için görevde yükselme sınavına başvurabilecektir.

10) Soru: Yardımcı hizmetler sınıfında mübaşir- hizmetli- kaloriferci-vd. unvanında görev yapanların görevde yükselme sınavı yoluyla zabıt kâtipliği kadrosuna atanabilmesi için Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri gereğince aranan hizmet süresi ne kadardır?

Cevap: Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliği’nin "Görevde yükselme sınavına başvuru ve atanma şartları" başlıklı 8 inci maddesinde görevde yükselme suretiyle atanmada aranan genel şartlar açıkça belirtilmiştir.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; yardımcı hizmetler sınıfında mübaşir- hizmetli- kaloriferci-vd. unvanında görev yapanların görevde yükselme sınavı yoluyla zabıt kâtipliği kadrosuna atanabilmesi için Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri gereğince aranan hizmet süresine ilişkin şart; İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere

Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmaktır. Bu itibarla, Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olan personel, idari hizmetler grubunda yer alan zabıt kâtibi unvanı için görevde yükselme sınavına başvurabilecektir.

11) Soru: Adalet Bakanlığında 657 sayılı Kanunun 4-B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel ( sözleşmeli mübaşir, sözleşmeli zabıt kâtibi vd.) Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personeli görevde yükselme sınav ilanında belirtilen kadrolardan herhangi birisi için görevde yükselme sınavına başvurabilir mi?

Cevap: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 1 inci maddesinde; “Bu yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet memurları ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.” hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; 657 sayılı Kanunun 4-B maddesi kapsamında Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen sözleşmeli personel ( sözleşmeli mübaşir, sözleşmeli zabıt katibi vd.) Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personeli görevde yükselme sınav ilanında belirtilen kadrolardan herhangi birisi için görevde yükselme sınavına başvuramayacaktır.

12) Soru: Adli Yargıda görev yapan personel, idari yargı yazı işleri veya idari işleri müdürlüğü kadroları için yapılacak sınava başvurabilirler mi?

Cevap: Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin "Atama yapılacak kadroların belirlenmesi, duyuru ve başvuru" başlıklı 9 uncu maddesinde; " adli yargıda görev yapan personel adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için, idari yargıda görev yapan personel ise idari yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir. " hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; adli yargıda görev yapan personel, idari yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına; idari yargıda görev yapan personel ise adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvuramayacaktır.

13) Soru: Başvuru süresi içinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmekte olan personel görevde yükselme sınavına başvuruda bulunabilir mi?

Cevap: Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin "Atama yapılacak kadroların belirlenmesi, duyuru ve başvuru" başlıklı 9 uncu maddesinde; " Aylıksız İzinde bulunanlar ile ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür." hükmü, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 108 inci maddesinin (G) fıkrasında ise; "Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar, askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır." hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; Başvuru süresi içerisinde muvazzaf askerlik görevini yerine getirmekte olan personel görevde yükselme sınavına başvurabilecektir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.