logo yeni

calisanlar2 copy

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İPTAL EDİLİNCE, BU SINAVA GÖRE ATANANLARA NE OLDU?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

adaletTekniker kadrosu için yapılan unvan değişikliği sınavının iptal edilmesi, bu sınav sonucuna göre ataması yapılmış olan personelin de görevden alınarak eski kadrosuna atanması sonucunu doğurdu.

Bir üniversite emrinde bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yaparken, aynı üniversitede Tekniker kadrosu için açılan unvan değişikliği sınavına girerek başarılı olan ve Tekniker kadrosuna atanan Devlet memurunun, söz konusu sınavın iptal edilmesi nedeniyle görevinden alınarak eski kadrosuna atanması işlemine karşı açtığı dava Danıştay tarafından karara bağlandı.

Olayda; Tekniker kadrosu için yapılan söz konusu unvan değişikliği sınavı yargı kararıyla iptal edilmesi nedeniyle, unvan değişikliği yaparak Tekniker kadrosuna atanmış olan bilgisayar işletmeni, tekrar eski kadrosuna atanmıştır.

Eski kadrosuna atanan Devlet memuru, sınav sonucu atanmış olduğu Tekniker kadrosundan alınması işlemine karşı dava açmıştır.

Davaya bakan İdare Mahkemesi, davacının tekniker olarak atanmasına dayanak olan unvan değişikliği sınavının yargı kararıyla iptal edildiği, davacının sınavdan önceki kadrosuna döndürülmesinin hukuki açıdan zorunlu olduğu, iptal kararının uygulanmasına yönelik olarak tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetmiştir.

İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istemi ile yapılan başvuruyu değerlendiren Danıştay 5.Dairesi, idare mahkemesi tarafından verilen karar ve dayandığı gerekçenin hukuk ve usule uygun olduğuna ve bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığına hükmederek, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına Karar verdi.

T.C.

D A N I Ş T A Y

BEŞİNCİ DAİRE

Esas       No : 2013/1889

Karar     No : 2016/307

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :

Vekili    :

Karşı Taraf :   …. Rektörlüğü

Vekili    :

İsteğin Özeti     : Davalı Üniversite tarafından yapılan unvan değişikliği sınavının Manisa İdare Mahkemesinin 22.5.2012 gün ve E:2011/2431; K:2012/914 sayılı kararı ile iptal edilmesi nedeniyle, söz konusu sınav sonucuna göre tekniker olarak ataması yapılan davacının, atamasının iptal edilerek bir önceki kadrosu olan ve Uşak Meslek Yüksek Okulunda münhal bulunan 3. derece bilgisayar işletmeni kadrosuna atanmasına ilişkin 8.6.2012 tarih ve 1472 sayılı Rektörlüğü işleminin iptali istemiyle açtığı davada; davacının tekniker olarak atanmasına dayanak olan unvan değişikliği sınavının yargı kararıyla iptal edildiği, davacının sınavdan önceki kadrosuna döndürülmesinin hukuki açıdan zorunlu olduğu, iptal kararının uygulanmasına yönelik olarak tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda Manisa 2. İdare Mahkemesince verilen 20.11.2012 günlü, E:2012/51; K:2012/98 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi: Bahadır DEMİR

Düşüncesi          : Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Manisa 2. İdare Mahkemesince verilen 20.11.2012 günlü, E:2012/51; K:2012/98 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına; temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 28.1.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.