logo yeni

calisanlar2 copy

MEB, GÖREVDE YÜKSELME SINAV SORULARININ TAMAMI HATALI OLSA BİLE SINAVI İPTAL ETMEYECEK Mİ?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

milli egitim bakanligiMillî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatına ait kadrolara, görevde yükselme ve unvan değişikliği ile yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uygulanacak usul ve esaslarda bazı değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklikler arasında, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında sorulacak soruların %5’inden fazlasının hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde sınavın iptal edilerek en kısa sürede yeniden sınav yapılması uygulamasının kaldırılması da yer alıyor.

Bugün yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerden bazıları şöyle:

**Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında hatalı soruların bulunması durumunda, hatalı sorulara tekabül eden puanların eşit şekilde diğer sorulara dağıtılması uygulamasından ve soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde sınavın iptal edilerek en kısa sürede yeniden sınav yapılması uygulamasından vazgeçildi.

**Yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlar, şef ve koruma ve güvenlik şefi kadrosu için açılacak görevde yükselme sınavlarına alınmayacak.

**Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için aranan “bilgisayar kurslarından belge almış olmak” şartı, “bilgisayar işletmenliği belgesi almış olmak” şeklinde değiştirildi.

**Teknisyen yardımcısı, aşçı, bekçi, terzi ve kaloriferci kadrolarına atanacakların, ilgili kadronun gerektirdiği alanlarda belgeye sahip olmaları da gerekecek.

**İlçe millî eğitim müdürlüğü kadrosuna atanabilmek için aranacak şartlar belirlendi:

İlçe millî eğitim müdürü kadrolarına atanacaklarda, hizmet süresi şartının yanı sıra (İlçe millî eğitim müdürü ve daha üstü unvanlı Bakanlık kadroları ile millî eğitim uzmanı ve maarif müfettişi kadrolarında asaleten görev yapmış olanlardan ilçe millî eğitim müdürü kadrolarına atanacak olanlar hariç); okul müdürü olarak en az iki yıl asaleten görev yapmış olmak ya da Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, hukuk müşaviri, şube müdürü, tesis müdürü, basımevi müdürü kadrolarında ayrı ayrı veya toplamda en az bir yıl olmak üzere asaleten görev yapmış olmak şartlarından birinin varlığı da aranacak.

**İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve il/ilçe millî eğitim şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapmakta olanlardan, bulundukları hizmet bölgesinde çalışma süresini dolduranlar, hizmet bölgelerinin tümünde gerekli süreler kadar görev yapmışlar ise, halen bulundukları hizmet bölgesindeki diğer illeri de tercih edebilecek

Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerden hizmet bölgelerinin tümünde görev süresini tamamlamış olanların atamaları hâlen bulundukları il hariç hizmet bölgelerinin tamamındaki illere, diğerlerinin atamaları ise görev yapmadıkları hizmet bölgelerine elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre resen yapılacak.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş, aynı fıkranın (ğ) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“3) Bakanlık teşkilâtının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapmış olmak.”

“3) Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından bilgisayar işletmenliği belgesi almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek.”

“k) Teknisyen yardımcısı, aşçı, bekçi, terzi ve kaloriferci kadroları için atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda belge sahibi olmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “avukat,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “alanlarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “en az” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (d) ve (e) bentlerinde yer alan “bir ortaöğretim kurumundan” ibareleri “en az ortaöğretim düzeyindeki bir eğitim kurumundan” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce asaleten bulunulan görevlere geçişler hariç olmak üzere, unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, atanacak kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.”

“(4) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna genel hükümlere göre atama yapılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlçe millî eğitim müdürlüğü kadrosuna atama

MADDE 23 – (1) İlçe millî eğitim müdürü kadrolarına atanacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartlara ek olarak aşağıdaki şartlardan birisi aranır:

a) Okul müdürü olarak ikinci görev kapsamında en az iki yıl asaleten görev yapmış olmak.

b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında, Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, hukuk müşaviri, şube müdürü, tesis müdürü, basımevi müdürü kadrolarında ayrı ayrı veya toplamda en az bir yıl olmak üzere asaleten görev yapmış olmak.

(2) İlçe millî eğitim müdürü ve daha üstü unvanlı Bakanlık kadroları ile millî eğitim uzmanı ve maarif müfettişi kadrolarında asaleten görev yapmış olanlardan ilçe millî eğitim müdürü kadrolarına atanacaklarda ise, sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartlar aranır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bölgesinin dışındaki” ibaresi “bölgesindeki diğer iller dahil” olarak ve aynı fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerden hizmet bölgelerinin tümünde görev süresini tamamlamış olanların atamaları hâlen bulundukları il hariç hizmet bölgelerinin tamamındaki illere, diğerlerinin atamaları ise görev yapmadıkları hizmet bölgelerine elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre resen yapılır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.