logo yeni

calisanlar2 copy

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 4 UNVAN İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI AÇTI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde yukselme2Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatına ait; şube müdürü, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı ve şef unvanlı toplam 433 adet kadroya atama yapmak amacıyla görevde yükselme sınavları açtı.

22 Şubat 2016 tarihinde yapılacak olan görevde yükselme yazılı sınavlarına,11- 20 Ocak 2016 tarihleri arasında başvuruda bulunulabilecek. Yazılı sınav sonrası Şube Müdürlüğü kadrosu için yapılacak olan sözlü sınav tarihi ayrıca duyurulacak.

(memurunyeri.com tarafından hazırlanan görevde yükselme deneme sınavları için tıklayınız....) 

Diyanet İşleri Başkanlığından;

Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, tahsil durumları, kadro derecesi ve sayısı belirtilen şube müdürü, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı ve şef kadrolarına, görevde yükselme sınavıyla kurum içi naklen atama yapılacaktır.

Yazılı ve Sözlü Sınav Başarı Sıralamasına Göre Atama Yapılacak Kadroların
SINIFI UNVANI

BULUND.

YER

GRUBU ÖĞRENİM ŞARTI

KADR.

DERECESİ

KONT.

SAYISI

G.İ.H.

Şube

Müdürü

Taşra

Teşkilatı

GRUP-I En az dört yıllık dini yükseköğrenim 1-7 24
GRUP-II En az dört yıllık yükseköğrenim 1-7 4
 

 

Yazılı Sınav Başarı Sıralamasına Göre Atama Yapılacak Kadroların
SINIFI UNVANI

BULUND.

YER

ÖĞRENİM ŞARTI

KADR.

DERECESİ

KONT.

SAYISI

G.İ.H.

Din

Hizmetleri

Uzmanı

Taşra

Teşkilatı

En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olup İlahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak veya ihtisas kursu belgesine sahip olmak 1-9 135
G.İ.H.

Eğitim

Uzmanı

Taşra

Teşkilatı

En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup İlahiyat veya eğitim bilimleri alanında yüksek lisans yapmış olmak veya ihtisas kursu belgesine sahip olmak 1-9 35
G.İ.H. Şef

Taşra

Teşkilatı

En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak 1-9 235

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A)GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamındaki kadrolara atanabilmek için söz konusu bentte belirtilen hizmet süresine sahip olmak ve görevde yükselmeye tabi kadrolar için Başkanlıkta atanabileceği kadronun alt görevlerinin birinde çalışmış olmak,

3- Atanmalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlar için Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak.

• Adaylar, ilan edilen farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir.

B) ÖZEL ŞARTLAR

a) Şube Müdürü:

1- İl müftülükleri bünyesindeki din hizmetleri ve eğitimi şube müdürlükleri, hac ve umre işleri şube müdürlükleri ile dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezleri ve ilçelerdeki şube müdürlükleri için (GRUP-I) en az dört yıllık dinî yükseköğrenim; personel, idari ve mali işlerle ilgili şube müdürlükleri için (GRUP-II) en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2- Müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlık teşkilatında en az 8 (sekiz) yıl görev yapmış olmak,

3- Halen Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak (Halen şube müdürü kadrosunda çalışanlar ile daha önce bu kadrolarda çalışmış olanlar müracaat edemez).

• Adaylar GRUP-I veya GRUP-II’den sadece birine başvuru yapabileceklerdir.

• İlgili mevzuat hükümleri gereği 18.04.1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edileceklerdir.

b) Din Hizmetleri Uzmanı:

1- En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

2- İlahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak veya ihtisas kursu belgesine sahip olmak,

3- Müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlık teşkilatında en az 3 (üç) yıl görev yapmış olmak,

4- Halen Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak (Halen din hizmetleri uzmanı kadrosunda çalışanlar ile daha önce bu kadrolarda çalışmış olanlar müracaat edemez).

c) Eğitim Uzmanı:

1- En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2- İlahiyat veya eğitim bilimleri alanında yüksek lisans yapmış olmak veya ihtisas kursu belgesine sahip olmak,

3- Müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlık teşkilatında en az 3 (üç) yıl görev yapmış olmak,

4- Halen Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak (Halen eğitim uzmanı kadrosunda çalışanlar ile daha önce bu kadrolarda çalışmış olanlar müracaat edemez).

d) Şef:

1- En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2- Müracaatların bitiş tarihi itibariyle büro hizmetlerinde en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak şartıyla Başkanlık teşkilatında en az 5 (beş) yıl görev yapmış olmak.

3- Halen Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak (Halen şef kadrosunda çalışanlar ile daha önce bu kadrolarda çalışmış olanlar müracaat edemez).

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1- Sınava başvuru yapacaklar, 11.01.2016-20.01.2016 tarihlerinde mesai günleri 08.30-16.30 saatleri arasında Başkanlık merkez teşkilatında çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri ve Dini Yüksek İhtisas Merkezi/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen müracaat edeceklerdir.

Ancak yurtdışından müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

2- Başvuru işlemleri görevli personel tarafından Başkanlığımız DİBBYS (https://dibbvs.divanet.gov.tr) programı üzerinden gerçekleştirilecektir. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- Adaylar şube müdürü, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı ve şef kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavlarından sadece birine müracaat edebilecektir.

4- 11.01.2016-20.01.2016 tarihlerinde DİBBYS (https://dibbvs.divanet.gov.tr) programı üzerinden başvurularını gerçekleştiren ve yazılı sınava başvurabilecekleri DİBBYS üzerinden ilan edilen adaylar, 01.02.2016 (09.00) - 09.02.2016 (17.00) tarihlerinde yazılı sınav için asym.ankara.edu.tr adresi üzerinden ayrıca başvuru yapacaklardır.

5- Adaylar sınav ücreti olarak 70 TL’yi (Yetmiş Türk Lirası), aday.ankara.edu.tr adresindeki sanal pos üzerinden kredi kartı ile ödeyecektir. Havale ile yapılan ödemeler ile bunun dışındaki ödemeler kabul edilmeyecektir.

6- Duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların ücret iadesiyle ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

7- Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan adaylar, sağlık kurulu raporunu, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneğini veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde 20.01.2016 tarihine kadar ıslak imzalı dilekçe ile Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştıracaklardır. Faks ve e-mail ile gönderilen belgeler dikkate alınmayacaktır.

8- Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday sorumludur.

9- Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

10- Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Şube Müdürlüğü için:

1- Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli (Hizmet süreleri başvuruların son günü itibariyle hesaplanacaktır. )

2- Başvuru grubuna göre en az dört yıllık dinî yükseköğrenim veya en az dört yıllık yükseköğrenimini gösteren tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı.

b) Din Hizmetleri Uzmanlığı için:

1- Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli (Hizmet süreleri başvuruların son günü itibariyle hesaplanacaktır. )

2- Başvuru grubuna göre en az dört yıllık dinî yükseköğrenimini gösteren tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3- İlahiyat alanında yüksek lisans yaptığını gösterir belge ya da tasdikli sureti veya ihtisas kursunu bitirdiğini gösterir belge ya da tasdikli sureti,

4- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı.

c) Eğitim Uzmanlığı için:

1- Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli (Hizmet süreleri başvuruların son günü itibariyle hesaplanacaktır. )

2- Başvuru grubuna göre en az dört yıllık yükseköğrenimini gösteren tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3- İlahiyat veya eğitim bilimleri alanında yüksek lisans yaptığını gösterir belge veya tasdikli sureti veya ihtisas kursunu bitirdiğini gösterir belge veya tasdikli sureti

4- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı.

d) Şeflik için:

1- Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli (Hizmet süreleri başvuruların son günü itibariyle hesaplanacaktır.)

2- En az iki yıllık yükseköğrenimini gösteren tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı.

NOT:

S Adayların, başvuru esnasında başvuruları alan personele belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

S Yazılı beyanlar tek bir dilekçede yer alacaktır.

S Belgeler atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

IV- SINAVIN ŞEKLİ, SINAV KONULARI, KAYNAK ESERLER, BAŞARI SIRALAMASI, İTİRAZLAR

1- Görevde Yükselme sınavı şube müdürü kadroları için yazılı ve sözlü; diğer kadrolar için yazılı olarak yapılacaktır.

A-YAZILI SINAV

1- Görevde Yükselme Sınavının yazılı aşaması 21.02.2016 tarihinde, 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.

2- Görevde yükselme sınavına belirtilen tarihlerde DİBBYS programı üzerinden müracaat eden adayların başvuruları incelenecektir. Adaylar yazılı sınava müracaat edip edemeyeceklerini https://dibbvs.divanet.gov.tr adresinden kullanıcı hesaplarıyla öğrenebileceklerdir.

3- Yazılı sınava müracaat işlemleri II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI başlıklı maddede belirtildiği şekilde yapılacaktır.

4- Yazılı sınava girecek adaylar 12.02.2016 tarihinden itibaren sınav giriş belgelerini adav.ankara.edu.tr adresinden alabileceklerdir.

5- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (TC Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

6- Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Adaylara sınavda 50 (elli) soru yöneltilecektir. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

7- Yazılı sınavda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup değerlendirmede doğru cevaplar dikkate alınacaktır.

8- Yazılı sınav başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav sonucu puan sırasına göre atama yapılacak şube müdürü kadroları için 60, yazılı sınav sonucu atama yapılacak diğer kadrolar için 70’tir.

9- Başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

10- Sorularda ve cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilerek değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

11- Adaylar yazılı sınav sonuçlarını 15.03.2016 tarihinden itibaren adav.ankara.edu.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

B- YAZILI SINAV KONULARI

ŞUBE MÜDÜRÜ   ŞEF
Tecvid   Tecvid
İbadetler   İbadetler
(Namaz, Oruç, Zekât, Hac, Kurban, Adak, Yemin, Helaller-Haramlar)   (Namaz, Oruç, Zekât, Hac, Kurban, Adak, Yemin, Helaller-Haramlar)
Hz. Muhammed’in Hayatı   Hz. Muhammed’in Hayatı
İslam Ahlakı   Mezhepler Tarihi
Mezhepler Tarihi   Dinler Tarihi
Dinler Tarihi   Türkçe Dil Bilgisi
Türkçe Dil Bilgisi   Anayasa
Anayasa   657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu   3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun   6245 Sayılı Harcırah Kanunu
6245 Sayılı Harcırah Kanunu   4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun   5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu   4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu   5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu   5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu   5271 Ceza Muhakemesi Kanunu
5271 Ceza Muhakemesi Kanunu   DİB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
DİB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği   DİB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
DİB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği   DİB Sınav Yönetmeliği
DİB Sınav Yönetmeliği   Taşınır Mal Yönetmeliği
Taşınır Mal Yönetmeliği    
     
EĞİTİM UZMANI   DİN HİZMETLERİ UZMANI
Kur'an Tarihi   Kur'an Tarihi
Tecvid   Tecvid
Kur'an-ı Kerim Meal Bilgisi   Kur'an-ı Kerim Meal Bilgisi
Tefsir Tarihi   Tefsir Tarihi
Tefsir Usulü   Tefsir Usulü
Tefsir Edebiyatı   Tefsir Edebiyatı
Hadis Tarihi   Hadis Tarihi
Hadis Usulü   Hadis Usulü
Hadis Edebiyatı   Hadis Edebiyatı
Kelam Tarihi   Kelam Tarihi
Kelam Ekolleri ve Görüşleri (Maturidi-Eşari)   Kelam Ekolleri ve Görüşleri (Maturidi-Eşari)
Kelam Ekolleri ve Görüşleri (Diğer Mezhepler)   Kelam Ekolleri ve Görüşleri (Diğer Mezhepler)
Fıkıh Tarihi   Fıkıh Tarihi
İbadetler (Namaz, Oruç, Zekât, Hac, Kurban, Adak,   İbadetler (Namaz, Oruç, Zekât, Hac, Kurban, Adak,
Yemin, Helaller-Haramlar)   Yemin, Helaller-Haramlar)
Fıkıh Usulü   Fıkıh Usulü
Hz. Muhammed’in Hayatı   Hz. Muhammed’in Hayatı
İslam Ahlakı   İslam Ahlakı
Mezhepler Tarihi   Mezhepler Tarihi
Dinler Tarihi   Dinler Tarihi
Türkçe Dil Bilgisi   Türkçe Dil Bilgisi
Anayasa   Anayasa
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu   657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
633 Sayılı DİB Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun   633 Sayılı DİB Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu   4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun   3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
DİB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği   DİB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
DİB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği   DİB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
DİB Sınav Yönetmeliği   DİB Sınav Yönetmeliği

 

 C- KAYNAK ESERLER
SINAV KONULARI KAYNAKLAR
Kur'an Tarihi

İslam Ansiklopedisi 1-44 TDV Yay.

Kur’an’a Giriş Mehmet Paçacı TDV Yay.

Kur’an-ı Kerim’in Tecvidi Demirhan Ünlü TDV Yay.

Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi Davut KAYA TDV Yay. Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir Komisyon DİB Yay.

Tefsire Giriş Muhsin Demirci İSAM Tefsir Usulü Prof. Dr. İ Cerrahoğlu TDV Yay.

Hadis Tarihi Prof. Dr. T. Koçyiğit TDV Yay.

Hadis Usulü Prof. Dr. T. Koçyiğit TDV Yay.

Hadis İlimleri Edebiyatı Prof. Dr. Mücteba Uğur TDV Yay. Kelama Giriş U. M. Kılavuz, A. S. Kılavuz İSAM Kelam Terimleri Sözlüğü B. Topaloğlu, İ. Çelebi İSAM İslam’ın İnanç Esasları İlyas Çelebi TDV Yay.

Hanefi Fıkıh Âlimleri Prof. Dr. Ahmet Özel TDV Yay.

Fıkıh Tarihi ve İslam Hukuku Osman Keskioğlu DİB Yay. İlmihal I-II, TDV Yay.

İslam Hukuk İlminin Esasları Zekiyüddün Şaban TDV Yay.

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Prof. Dr. İ. Sarıçam TDV Yay.

Son Peygamber Hz. Muhammed Casim AVCI TDV Yay.

İslam Ahlakının Esasları Ahmed Naim TDV Yay.

İslam Ahlakı Temel Konular Güncel Yorumlar Komisyon DİB Yay.

Sünnetin Işığında İslam Ahlakının Esasları Lütfi Doğan, DİB Yay.

İslam’da İtikadi Mezhebler ve Akaid Esasları İrfan Abdulhamid, Mustafa Saim Yeprem, TDV Yay.

Yaşayan Dünya Dinleri Ed. Prof. Dr. Ş. Gündüz DİB Yay. Türkiye Türkçesi Grameri Zeynep Korkmaz Türk Dil Kurumu Yay.

Türkçenin Grameri Tahsin Banguoğlu Türk Dil Kurumu Yay.

Tecvid
Kur'an-ı Kerim Meal Bilgisi
Tefsir Tarihi
Tefsir Usulü
Tefsir Edebiyatı
Hadis Tarihi
Hadis Usulü
Hadis Edebiyatı
Kelam Tarihi
Kelam Ekolleri ve Görüşleri (Maturidi-Eşari)
Kelam Ekolleri ve Görüşleri (Diğer Mezhepler)
Fıkıh Tarihi
İbadetler (Namaz, Oruç, Zekat, Hac, Kurban, Adak, Yemin, Helaller-Haramlar)
Fıkıh Usulü
Hz. Muhammed’in Hayatı
İslam Ahlakı
Mezhepler Tarihi
Dinler Tarihi
Türkçe Dil Bilgisi
Anayasa

www.mevzuat.gov.tr 

www.diyanet.gov.tr

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
633 Sayılı DİB Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
5271 Ceza Muhakemesi Kanunu
DİB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
DİB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
DİB Sınav Yönetmeliği
Taşınır Mal Yönetmeliği

D- SÖZLÜ SINAV

1- Şube müdürü kadrolarına müracaat eden adaylardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

2- Sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

3- Adaylar; sözlü sınav için “sınav giriş belgesi” alma ve sözlü sınav sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

E- SÖZLÜ SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME

1. Adaylar, sözlü sınavda sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan) ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

d) Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

2. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.

F- BAŞARI SIRALAMASI

1. Başarı sıralamasında, sadece yazılı sınav yapılanlar için yazılı sınav puanı yüksek olana, hem yazılı hem sözlü sınav yapılanlar için her iki sınavın aritmetik ortalaması yüksek olana öncelik verilecektir. Bu puanların eşit olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olana,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana, başarı sıralamasında öncelik verilecektir.

G- İTİRAZLAR

1. Adaylar, sınav sorularına, uygulamasına, yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının ve yazılı sınav sonuçlarının aday.ankara.edu.tr internet adresinde yayımlanmasından; sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde sadece Diyanet İşleri Başkanlığına yapacaklardır.

2. Sınav sorularına, uygulamasına ve yazılı sınav sonuçlarına itiraz edecek adayların itiraz başvurularını yapmadan önce ASYM’ye bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi IBAN:TR120001002532699103995001 numaralı hesaba 20 TL (Yirmi Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

3. İtirazlar en geç 10 (on) iş günü içinde sınav kurulunca incelenerek sonucu adaya bildirilecektir.

4. Bu başlıkta belirtilen usule uygun yapılmayan, süresi geçtikten sonra yapılan, T.C. kimlik numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan itirazlar ile e-mail ve faksla gönderilen dilekçe ve itirazlar dikkate alınmayacaktır.

H- ATAMA İŞLEMLERİ

1. Atamalar başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

2. Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

3. Atamaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir. 

I- DİĞER HUSUSLAR

1. Sınav sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

2. Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer hususlarla ilgili, Başkanlık adaydan belge talep edebilecektir.

3. Adayların, sınav sürecindeki iş ve işlemlerle ilgili taleplerinde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların taleplerini içerir ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

4. Sınav ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Yazışma adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel

Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ ANKARA

Telefon:(0312) 295 70 00

Fax:(0312) 285 85 72

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.