logo yeni

calisanlar2 copy

TTK PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde yukselme 4Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak istihdam edilen personelden, görevde yükselme suretiyle asaleten atanacaklar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacak personele ilişkin hususları düzenleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişikliklerden bazıları şöyle:

-Görevde yükselme uygulamalarında “Yönetim Hizmetleri Grubu” içerisinde yer alan Başmühendis kadrosu “Teknik Hizmetler Grubu” içine alındı ve “Hukuk Hizmetleri Grubu” oluşturularak hukuk müşavirlerine bu grupta yer verildi.

-Görevde yükselme sınavına tabi olmadan İç Denetçi kadrosuna yapılacak atamalarda aranacak şartlar belirlendi.

-Kurumda Başmühendis olarak fiilen görev yapanlardan en az 10 yıl hizmeti bulunanlar, görevde yükselme suretiyle Şube müdürü (teknik) kadrosuna atanabilecek.

-Hukuk Müşaviri kadrosuna atanacaklarda, en az 2 yılı Kurumda olmak üzere en az 10 yıl hizmet şartı da aranacak.

-Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, belirlenecek konularda yapılacak. Yazılı sınav Kurumca yapılabileceği gibi ÖSYM Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TODAİE Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırabilecek.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/9/2014 tarihli ve 29134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 1 numaralı alt bendi ve (c) bendinin 1 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“1) Şube müdürü,”

“1) Başmühendis, teknik uzman, teknik şef,”

“f) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk müşaviri.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranılacak özel şartlar

MADDE 5/A – (1) İç Denetçi kadrosuna yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde düzenlenen niteliklere haiz olmak ve ikinci fıkrada yer alan şartları taşımak,

b) Üniversitelerin mühendislik, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden, teknik alanlarda eğitim veren lisans bölümlerinden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi ya da yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Kurumda fiili olarak Müessese Müdürü, Müessese Müdür Yardımcısı, İşletme Müdürü, Şube Müdürü, Başuzman, Şef, Uzman, Başmühendis, Teknik Uzman kadro/pozisyonlarında en az iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla en az on hizmet yılını doldurmuş olmak,

ç) 30/9/2014 tarihli ve 2014/6842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programının 24 üncü maddesinde belirtilen sertifikalardan birine sahip olmak,

şartları aranır.

(2) İç denetçi kadrosuna yapılacak atamalarda bu maddede sayılan niteliklerin yanı sıra yılı içerisinde yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “Kurumda” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başmühendis,” ibaresi ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

“m) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

2) En az 2 yılı Kurumda olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında en az 10 yıl hizmeti bulunmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere” ibaresi “görevine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav Kurumca yapılabileceği gibi bu Yönetmelikte belirtilen görevlere atanabilmek için; Kurumca, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırabilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere” ibaresi “görevine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara” ibaresi “kadrolarına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sınav Kurulu, Genel Müdür ya da uygun göreceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında Personel Daire Başkanı ile en az Şube Müdürü düzeyindeki diğer üyelerden olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir. Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

(3) Asil üyenin bulunmadığı hallerde toplantıya yedek üye katılır. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yapılacak” ibaresi “yaptırılacak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Avukat pozisyonundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.