logo yeni

calisanlar2 copy

DAP İDARESİ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME USULÜ YENİDEN BELİRLENDİ

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde yukselme 4Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları yeniden belirleyen Yönetmelik yürürlüğe girdi.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan “Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme Veunvan Değişikliği Yönetmeliği”nde yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

**Hukuk müşaviri, uzman (GİH), memur, sekreter ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadroları görevde yükselmeye tabi olacak.

**Mühendis, mimar, şehir plancısı, istatistikçi, sosyolog, programcı, veteriner hekim, tercüman, tekniker, teknisyen kadroları unvan değişikliğine tabi olacak.

**Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda, alt görevlerde en az iki yıl çalışmış olma şartı da aranacak.

**Görevde yükselme suretiyle atanacakların, en az altı ay Kurumda görev yapmış olması da gerekecek.

**Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavları, yazılı sınavdan en az kırk beş gün önce Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecek.

**İlan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar ile aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için başvuruda bulunamayacak. Bu düzenlemenin sakıncaları a değindiğimiz yazımız için tıklayınız …

DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memurlarından 5 inci maddede sayılan kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Başkan: Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanını,

ç) Başkan yardımcısı: Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısını,

d) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yükselme yoluyla yapılacak atamaları,

e) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevleri görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

f) Hizmet grubu: Aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

g) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre hesaplanan süreyi,

ğ) İdare: Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını,

h) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

ı) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre unvan değişikliği suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

i) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Araştırma, planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman (GİH).

b) İdari hizmetler grubu;

1) Memur, sekreter ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni.

c) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, istatistikçi, sosyolog, programcı, veteriner hekim, tercüman, tekniker, teknisyen.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,

b) Alt görevlerde en az iki yıl çalışmış olmak,

c) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere en az altı ayını atamanın yapılacağı kurumda geçirmiş olmak,

ç) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolarda görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Uzman kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

b) Memur, sekreter ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kullanım sertifikasına sahip olmak.

c) Hukuk müşaviri kadrosu için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) En az iki yılı İdarede olmak üzere Devlet memurluğunda en az 10 yıl görev yapmış olmak.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,

b) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

gerekir.

Unvan değişikliği sınav sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilme şartları aşağıda belirtilmiştir:

a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, istatistikçi, sosyolog, veteriner hekim, tercüman kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Tekniker kadrolarına atanabilmek için;

1) İki yıllık mesleki veya teknik yüksekokul mezunu olmak,

c) Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

1) Mesleki veya teknik lise mezunu olmak,

ç) Programcı kadrosu için;

1) Bilgisayar programcılığı alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların birimi, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, yazılı sınav tarihi ve yeri, son başvuru tarihi, yazılı sınav konu başlıkları, yazılı sınavdan en az kırk beş gün önce idarenin resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(4) İnsan Kaynakları Birimine yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar idarenin resmi internet sitesinde ilan edilir. Başvurusu uygun görülmeyenlere durum bir yazı ile bildirilir.

(5) İlan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar ile aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için başvuruda bulunamazlar.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav idare tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir. Sınav yüz puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

Başarı sıralaması

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve idarenin resmi internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara

öncelik verilir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, idarece ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Sınav Kurulu, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını yapmak amacıyla, Başkan veya görevlendirdiği bir Başkan Yardımcısının başkanlığında, Başkan tarafından belirlenecek insan kaynakları birimi temsilcisi veya temsilcilerinin de bulunduğu diğer dört üye olmak üzere, toplam beş kişiden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir.

(2) Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılmaz. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3) Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldıkları görevde yükselme sınavlarında görev alamazlar. Bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(5) Sınav Kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(6) Sınava ilişkin sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Birimi tarafından yürütülür.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 14 – (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde idarenin internet sitesinde duyurulur.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 15 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar, sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişilerin haklarında disiplin işlemi de uygulanır.

(2) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı bir tutanakla belirlenerek geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır.

(3) Sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

(4) Sınavlarda aranan nitelik ve şartları taşımadıkları halde, sınavlara girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 16 – (1) Sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar sınav sonuçlarının ilgiliye bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde bir dilekçe ile Sınav Kuruluna yapılır. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından on iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazı ile bildirilir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 17 – (1) Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğerlerinin belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar İnsan Kaynakları Biriminde topluca saklanır.

Sınavı kazananların atanması

MADDE 18 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı puanlarına göre atanır. İdarece tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 12 nci maddeye göre idarece belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yaptırılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır. Bu sınava katılacaklarda, İdarede veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece İdarenin personeli başvurabilir.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasındaki geçişler

MADDE 20 – (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Aynı hizmet grubunda kalmak kaydıyla atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri ve şartları taşıyanlar; istekleri üzerine sınav yapılmaksızın görev yaptıkları kadrolara göre aynı düzey görevlere veya alt görevlere atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, İdarede veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere; öğrenim koşulu ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın da uzman ve aynı düzeydeki diğer görevler ile alt görevlere, söz konusu görevler için aranan öğrenim şartını taşımaları ve hizmetin yerine getirilmesi için gerekli sertifika ve diğer belgelere sahip olmaları kaydıyla genel hükümlere göre atanabilirler.

Kurum dışından yapılacak atamalar

MADDE 21 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan personelin; görev yaptığı aynı unvana veya bu unvan ile birlikte aynı alt grupta yer alan diğer unvanlara veya görev yaptığı unvanla aynı düzeyde olan unvanlara ya da daha alt unvanlara bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalmaksızın öğrenim koşulu ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşıması kaydıyla, ilgili personelin isteği halinde genel hükümlere göre naklen ataması yapılabilir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 22 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre idareye yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları ilgili mevzuat uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Engellilerin sınavları

MADDE 24 – (1) İdare gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan engellilerin eğitimlerinin ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Öğrenim durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar; diğer şartlara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.