logo yeni

calisanlar2 copy

MİLLİ PİYANGODA GÖREVDE YÜKSELMENİN BAZI USULLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

milli piyangoMilli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile yapılan değişiklikler neticesinde, Milli Piyango Genel Müdürlüğünde;

**Şube Müdürü, Müdür, Şef, Hukuk Müşaviri, Sivil Savunma Uzmanı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Bilet Kontrol Memuru, Veznedar, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Dağıtıcı ve Hizmetli unvanları görevde yükselmeye tabi olacak.

**Avukat, Diyetisyen, Mühendis, Programcı, Tekniker, Grafiker, Tercüman, Çocuk Gelişimcisi, Hemşire ve Teknisyen unvanları, unvan değişikliğine tabi olacak.

**Şef unvanına atanabilmek için; Bilgisayar İşletmeni, Tekniker, Teknisyen, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Bilet Kontrol Memuru, Veznedar, Şoför unvanlarında altı ay çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak da gerekecek.

**Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Bilet Kontrol Memuru, Veznedar, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarına atanabilmek için, Kurumda en az altı ay hizmeti bulunmak da gerekecek.

**Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınavlardan en az 45 gün önce duyurulacak.

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/12/2005 tarihli ve 26032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Görev grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

ç) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen unvanları,

d) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

e) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre şube müdürü ve müdür unvanlarına görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre hesaplanan süreyi,

g) İdare: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünü,

ğ) İdare hizmeti: Görevde yükselme suretiyle atanacakların İdare kadrolarında fiilen çalıştıkları süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ı) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

j) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi unvanlar aşağıda belirtilmiştir.

Görevde yükselmeye tabi unvanlar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube Müdürü veya Müdür,

2) Şef.

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri.

c) Savunma Hizmetleri Grubu;

1) Sivil Savunma Uzmanı.

ç) İdari Hizmetler Grubu;

1) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Bilet Kontrol Memuru, Veznedar, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

d) Destek Hizmetler Grubu;

1) Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Dağıtıcı, Hizmetli.

Unvan değişikliğine tabi unvanlar:

a) Avukat, Diyetisyen, Mühendis, Programcı, Tekniker, Grafiker, Tercüman, Çocuk Gelişimcisi, Hemşire, Teknisyen.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak ve görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda, atanacağı kadronun daha alt düzeydeki kadroların birinde çalışmış olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – Atanma şartları görev grupları itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) Şube Müdürü veya Müdür unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Şef veya Mühendis olarak en az üç yıl fiilen çalışmış olmak,

3) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığındaki şube müdürü unvanları için mühendis veya programcı unvanlarında beş yıl çalışmış olmak kaydıyla en az on yıl hizmeti bulunmak,

4) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

b) Şef unvanına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Bilgisayar İşletmeni, Tekniker, Teknisyen, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Bilet Kontrol Memuru, Veznedar, Şoför unvanlarında altı ay çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

c) Hukuk Müşaviri unvanına atanabilmek için;

1) Avukat olarak en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

2) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

ç) Sivil Savunma Uzmanı unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Toplam olarak 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

d) Bilgisayar İşletmeni unvanına atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

2) Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya İdarece düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunu başarıyla tamamlayarak sertifika almış olmak,

3) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

e) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanına atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

2) Bilgisayar kursunda başarılı olduğuna dair sertifika veya bitirmiş olduğu okullardan bilgisayar eğitimi aldığına ilişkin yazı veya belgeye (transkript) sahip olmak,

3) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

f) Memur, Bilet Kontrol Memuru, Veznedar unvanına atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

2) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

g) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

3) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

ğ) Şoför unvanına atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

2) (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

“ı) Grafiker kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin ilgili veya dengi bölümünden mezun olmak,”

“i) Tercüman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin ilgili veya dengi bölümünden mezun olmak,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün bölüm başlığı “Görevde Yükselme Sınav Esasları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Duyuru ve başvuru

MADDE 12 – Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, İdarenin merkez ve taşra teşkilatındaki kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, İdarece uygun görülen tarihlerde yapılır.

Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınavlardan en az 45 gün önce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

Diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için başvuruda bulunamazlar.

Yapılan başvurular, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca incelenerek aranan şartları taşıyanların listesi İdarenin internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınav

MADDE 14 – Yazılı sınava ilişkin belirlenen konu başlıklarına duyuruda yer verilir. Yazılı sınav, İdarece yapılabilir veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne ya da yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 14/A ve 14/B maddeleri eklenmiştir.

“Sözlü Sınav

MADDE 14/A – Şube müdürü ve müdür görevlerine atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 14/B – Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve müdür kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve İdarenin internet sitesinde ilan edilir.

Başarı puanlarının eşit olması hâlinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmesi suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asil aday sayısı kadar personel, İdarece ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

Unvan değişikliği sınavı, İdarece belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda, İdarede veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece İdare personeli başvurabilir.

Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen kadrolara atanabilirler.

Unvan değişikliği sınavıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 16 – İdarece yapılacak/yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere sınav kurulu teşkil edilir.

Sınav kurulu; Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ve ilgili birimlerden belirlenecek üyeler olmak üzere toplam beş asil üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de seçilir. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

İhtiyaç duyulması halinde İdare dışından kamu görevlileri arasından sınav kuruluna üye veya üyeler görevlendirilebilir.

Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 22 – Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

İdarece tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atama yapılır.

Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması veya atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara veya başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 14/B maddesine göre yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, İdarede veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Engellilerin sınavları

MADDE 26 – İdare, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.