logo yeni

calisanlar2 copy

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME USULÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

kultur turizm bakanligiKültür ve Turizm Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden, görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında olanların görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle, bazı yeni düzenlemeler getirilmesinin yanı sıra Yönetmeliğin “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” hükümlerine aykırı olan bazı hükümleri de düzeltildi.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Yönetmelikte yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

**Üniversite, fakülte veya yüksekokulların lisans eğitimi veren; Resim, Heykel, Türk el sanatları, halkbilimi ve Türk halk bilimi bölümlerinin, herhangi birinden veya önceki yıllarda bu anabilim dallarıyla ilgili olmak üzere sayılan değişik unvanlarda lisans eğitimi almış olanlar da, “Müze müdürlüğü ihtisas elemanı” olarak değerlendirilecek.

**Görevde yükselme suretiyle atanacak personel için alt görevlerde çalışılması gereken sürelerin en az altı ayının Bakanlıkta geçirmiş olmaları gerekecek. İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personelin bulunmadığı hallerde en az altı ayın Bakanlıkta geçmesi şartı aranmayacak.

**Avukat kadrosunda görev yapanlar görevde yükselme sınavına katılmaksızın hukuk müşaviri kadrosuna atanabilecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Müze müdürlüğü ihtisas elemanı: Üniversite, fakülte veya yüksekokulların lisans eğitimi veren; arkeoloji ve sanat tarihi bölümü; arkeoloji bölümü; arkeoloji bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve ön asya arkeolojisi ile klasik arkeoloji ana bilim dalları; sanat tarihi bölümü; eskiçağ dilleri ve kültürleri bölümlerinin hititoloji, sümeroloji, latin dili ve edebiyatı ile yunan dili ve edebiyatı (klasik filoloji) anabilim dalları; tarih bölümü; sosyal antropoloji ve etnoloji bölümlerinin sosyal antropoloji ile etnoloji anabilim dalları; fizik ve paleoantropoloji bölümlerinin paleoantropoloji ile fizikiantropoloji anabilim dalları; doğu dilleri ve edebiyatları bölümlerinin arap dili ve edebiyatı ile fars dili ve edebiyatı anabilim dalları (klasik şark dilleri); Resim, Heykel, Türk el sanatları, halkbilimi ve Türk halk bilimi bölümlerinin, herhangi birinden veya önceki yıllarda bu anabilim dallarıyla ilgili olmak üzere sayılan değişik unvanlarda lisans eğitimi almış olanları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Görevin niteliği itibariyle görevde yükselme suretiyle atanacak personel için alt görevlerde çalışılması gereken sürelerin en az altı ayının Bakanlıkta geçirilmesi gerekir. Ancak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması halinde en az altı ayın Bakanlıkta geçirilmesi şartı aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Ancak, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan sözlü sınava alınacaklar için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması” ibaresi “yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması” şeklinde ve aynı fıkradaki “öncelik verilir.” ibaresi “öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına “müteakip” ibaresinden sonra gelmek üzere “en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki” ibaresi eklenmiş, aynı fıkradaki “puanı” ibaresi “sıralaması” şeklinde ve ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ilan edildiği” ibaresi “kesinleştiği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“e) Avukat kadrosunda görev yapanlar görevde yükselme sınavına katılmaksızın hukuk müşaviri kadrosuna atanabilirler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevlerinden herhangi bir şekilde ayrıldıktan sonra tekrar dönmek isteyenler, genel hükümlere göre belirlenen şartları taşımaları ve boş kadro bulunması halinde, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları göreve veya bu Yönetmelikte belirlenen şartları taşımaları koşuluyla aynı düzey görevlerden birine ya da daha alt göreve atanabilir.”

“(2) Kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama talebinde bulunan personel, genel hükümlere göre belirlenen şartları taşımaları koşuluyla kurumdaki aynı unvanlı kadrolara veya bu Yönetmelikte belirlenen şartları taşımaları koşuluyla bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlı kadrolara ya da daha alt unvanlı kadrolara atanabilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.