logo yeni

calisanlar2 copy

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞINDA GÖREVDE YÜKSELME NASIL OLACAK?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

kamu duzeni guvenligi mustesarligiKamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirleyen “Kamu Düzeni Ve Güvenliği Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” yeniden düzenlendi.

Yönetmelikte yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

**Şube Müdürü, Şef, Uzman, Hukuk Müşaviri, Çözümleyici ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları görevde yükselmeye tabi olacak.

**Mühendis, İstatistikçi, Mütercim, Programcı, Teknisyen, Kütüphaneci, Sosyolog, Psikolog, Antropolog, Avukat kadroları unvan değişikliğine tabi olacak.

**Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda, hizmet süresi şartına sahip olmak kaydıyla, Kurumda en az 6 ay asaleten görev yapmış olmak şartı da aranacak. Daha önce kurumda en az 2 yıl çalışmış olmak şartı aranıyordu.

**Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için; Uzman ve Şef unvanlarında en az iki yıl çalışmış olmak da gerekecek.

**Şef kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanında veya mühendis hariç unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az altı yıl çalışmış olmak da gerekecek. Daha önce 2 yıl süreli yükseköğrenim mezunu olanlar da Şef kadrosuna atanabiliyordu.

**Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için; en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak da gerekecek. Daha önce lise ve dengi okul mezunu olanlar VHKİ kadrosuna atanabiliyordu.

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak 5 inci maddede belirtilen kadrolu istihdam edilen personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Kanun ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakan: İçişleri Bakanını,

ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

d) Birim: 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanundaki hizmet birimlerini,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: Şube müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacakları yazılı ve sözlü sınavı; diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacakları yazılı sınavı,

g) Hizmet grupları: Benzer ve/veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

ğ) Hizmet süresi: Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ı) Kurum: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığını,

i) Müsteşarlık: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığını,

j) Müsteşar: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarını,

k) Personel: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında asli ve sürekli hizmetlerde istihdam edilen, 657 sayılı Kanuna tabi personeli,

l) Unvan değişikliği: En az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu elde edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

m) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu elde edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

n) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve kadrolar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin hizmet grupları ve kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu:

1) Şube Müdürü,

2) Şef.

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu:

1) Uzman.

c) Hukuk Hizmetleri Grubu:

1) Hukuk Müşaviri.

ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu:

1) Çözümleyici.

d) İdari Hizmetler Grubu:

1) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Mühendis, İstatistikçi, Mütercim, Programcı, Teknisyen, Kütüphaneci, Sosyolog, Psikolog, Antropolog, Avukat.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak,

b) (a) bendinde sayılan hükümler geçerli olmak kaydıyla Kurumda en az 6 ay asaleten görev yapmış olmak,

c) Şube müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavda; diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı sınavda başarılı olmak,

şarttır.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Uzman ve Şef unvanlarında en az iki yıl çalışmış olmak,

2) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) En az on yıl hizmet süresine sahip olmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanında veya mühendis hariç unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az altı yıl çalışmış olmak,

c) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az sekiz yıl hizmet süresine sahip olmak,

ç) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmet süresine sahip olmak,

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Programcı olarak üç yıl veya toplam beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

e) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar veri girişi konusunda tecrübesi bulunduğunu belgelemek,

gerekir.

(2) Bu maddede belirtilen hizmet süreleri yüksek lisans yapmış olanlar için bir yıl, doktora yapmış olanlar için iki yıl kısaltılarak uygulanır.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için unvan değişikliği sınavında başarılı olmak şarttır.

(2) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Atanacağı kadronun unvanını öğrenim durumu itibarıyla kazanmış olmak,

b) Avukat kadrolarına atanacaklar için avukatlık belgesine sahip olmak,

c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için, fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik veya tercümanlık bölümünden mezun olmak, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için, en az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına ya da bilgi teknolojileri, bilişim teknolojileri veya benzeri isimde programcı unvanının verildiği bir sertifikaya sahip olmak ve en az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Duyuru

MADDE 9 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların unvan ve sayısı Kurum tarafından tespit edilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların unvanı, sayısı, aranacak şartlar, sınav konuları, başvurunun yapılacağı yer ve başvuru tarihleri ile sınavla ilgili diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce, Müsteşar onayını müteakip İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca personele duyurulur.

Başvuru

MADDE 10 – (1) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için görev yaptığı birime başvurabilir. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için başvuru süresi en az beş iş günüdür. Başvurular, süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde yazılı olarak yapılır. İlanda belirtilmesi kaydıyla elektronik ortamda da başvuru yapılabilir. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderilen başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu izinleri kullanmakta olan personelin görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavına başvurmaları ve katılmaları mümkündür.

(3) Aday memurların, memur statüsünde olmayanların ve Kurum kadrolarında bulunmayanların görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuruları kabul edilmez.

(4) Başvuruları uygun bulunmayanlar başvuru sonuçlarının ilanını müteakip üç iş günü içinde bir dilekçe ile Sınav Kuruluna iletilmek üzere İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına itiraz edebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından değerlendirilir; itiraz sonuçları ilgililere beş iş günü içinde yazılı olarak bildirilir.

Yazılı ve sözlü sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınava ilişkin esaslar şunlardır:

a) Görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için yazılı sınavda başarılı olmak şarttır. Yazılı sınavda en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az 60 (altmış) olarak uygulanır.

b) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır veya yaptırılır. Sınav, Kurum tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

c) Sınavın yapılması için Kurum tarafından ilgili kuruma başvurulur. Sınavın yapılmasına ilişkin işlemler ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

ç) Görevde yükselme sınav konuları, Müsteşarlığın görev alanı ve atama yapılacak kadro unvanının gerekleri dikkate alınarak belirlenir.

(2) Sözlü sınava ilişkin esaslar şunlardır:

a) Şube müdürü kadrolarına atanacaklardan, yazılı sınavda başarılı olup en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınır.

b) İlgili Personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

1) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

3) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

5) Genel kültürü ve genel yeteneği,

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 12 – (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu elde etmiş bulunan Kurum personelinin atanması, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Kurum tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılacak yazılı sınav sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Sınavın yapılmasına ilişkin işlemler ilgili kurumla birlikte hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, Kurumca belirlenecek Kurumun görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır. Sınava katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumlarıyla ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle elde edilen görevlere atanabilirler.

(4) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, Kurumun sadece kendi personeli başvurabilir. Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri Sınav Kurulu yürütür.

Sınav Kurulu

MADDE 13 – (1) Sınav Kurulu; Müsteşarın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı ile Müsteşarca belirlenecek diğer üyelerden olmak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir.

(2) Sınav Kurulu, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Asıl üyenin katılamadığı toplantıya, yedek üye iştirak eder. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

(3) Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulu üyeleri, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim durumu ve elde ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Sınav Kurulu;

a) Sınavların takvimini tespit etmek,

b) Sınavların düzenli şekilde yapılmasını sağlamak,

c) Sınavların sonuçlarını ilân etmek,

ç) İtirazları inceleyip karara bağlamak,

d) Sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek,

ile görevli ve yetkilidir.

Sınav sonuçlarının duyurulması ve başarı sıralamasının tespiti

MADDE 15 – (1) Sınav Kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içinde sınav sonuçlarını resmi internet sitesinden ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması, diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Puanların eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(3) Sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun süresi içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

(4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Sınav Kurulu tarafından başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 16 – (1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarının kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile Sınav Kuruluna iletilmek üzere İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına itiraz edebilir.

(2) İtirazlar Sınav Kurulu tarafından değerlendirilir; gerek görülen itiraz dilekçeleri sınavı yapan kuruma da iletilir. İtiraz sonuçları ilgililere onbeş gün içinde yazılı olarak bildirilir.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 17 – (1) Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilir ve sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanmak üzere durum birimlerine bildirilir.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilir ve ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca ilgililer hakkında yasal işlem yapılır.

(3) Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Değerlendirme ve atama

MADDE 18 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanların duyurulan boş kadrolara atamaları üç ay içinde başarı sıralamasına göre yapılır.

(2) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadrolara mevzuatta öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 15 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 19 – (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir.

b) Aynı ana hizmet grubunun alt hizmet grubunda yer alanlar, aynı alt grubun kendi içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan diğer görevlere atanabilirler.

c) Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya daha alt görevlere, personelin talep etmesi ve bu Yönetmelikte aranan öğrenim ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli sertifika ve benzeri belgelere sahip olma şartlarını taşıması kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelin, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanmalarında sınav şartı aranmaz.

(2) Avukat unvanlı kadrolardan Hukuk Müşaviri unvanlı kadrolara atanma görevde yükselme sınavına tabi değildir.

Naklen atamalar

MADDE 20 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden bu Yönetmelikte sayılan unvanları elde etmiş olanlar, Kurumdaki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara; atanacakları unvan için bu Yönetmelikte öngörülen öğrenim ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli sertifika ve benzeri belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Kanuna tabi görevlere atanmalarında elde ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve elde ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

Engellilerin sınavları

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan görevlere ilişkin şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınır veya alınması sağlanır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 22 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Kuruma yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarını, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 24 – (1) Sınavlarda başarılı olanların sınav belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından saklanır.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan Sınav Kurulu, görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavına ilişkin sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakan yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.