logo yeni

ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNE İLK DAVA AÇILDI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

ogretmen2Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Eğitim İş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne dava açan ilk sendika oldu.

Eğitim İş merkezinden yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin öğretmenlere zorunlu rotasyon, aday öğretmenlere performans ve sözlü sınav getiren hükümleri ile hukuka aykırı hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Danıştay nezdinde dava açtık. Öğretmeni merkez almayan, sorun çözmekten çok; sorun üretecek olan, aday öğretmenlerin yetiştirilmesinde gerçekçi ve inandırıcı olmayan, rehberlikten uzak objektif, güvenilir ve denetlenebilir hükümler taşımayan, yandaş öğretmen yaratmaya yönelik değerlendirme ve sınav uygulamalarıyla şimdiden tartışılır hale gelmiş; rotasyon uygulamasıyla idare ile öğretmen arasında çalışma barışına olumlu katkı sunmayan; hatta çalışma barışını bozan, öğretmeni bir takım dayatmalarla zora ve sıkıntıya sokan, ‘Atatürk ilke ve devrimlerini’ aday öğretmenlerin yetiştirilip değerlendirmesinde dikkate almayan, çağdaş ve teknik yöntemlere kapalı, bilimsellikten uzak, birçok hükmü, üst normlara aykırı olan bu yönetmeliğin hukuka aykırı hükümlerinin iptali istemiyle dava açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Eğitim İş tarafından yönetmeliğin dava açılan maddeleri şöyle:

13 üncü maddesinin (1), (2), (4) üncü fıkralarının son cümlelerinde yer alan “…Puan eşitliği hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir...” ibaresinin,

15 inci maddesinin (1) inci fıkrasında yer alan “….ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak …” ve  “…Bakanlıkça yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü…” ibarelerinin,

(2) nci fıkrasında yer alan “…performans değerlendirmeleri…”  ve “…ile yazılı ve  sözlü sınavlarına ilişkin iş ve işlemler...” ibaresinin,

16., 17. ve  18’inci maddelerin tamamının,

19 uncu maddesinin (1) inci fıkrasında yer alan “...ve performans değerlendirmesinde başarılı olan  …” ile (2) inci fıkrasında yer alan “… Sınavın, yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde önce yazılı sınav, bu sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemeden de sözlü sınav yapılır...”  ibarelerinin,

20 nci maddesinin (1) inci fıkrasındaki “… Performans değerlendirmesinde başarılı bulunan…” ibaresi ile “…Bakanlıkça yazılı…” ve  “… yazılı…”   ibarelerinin, (2) fıkrasındaki “…veya açık uçlu sorular ile…”,  “…Yazılı…”  ibarelerinin ve aynı fıkrada sınav konuları içerisinde yer alamayan “Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük” konusunda eksik düzenlemenin,  (4) fıkrasındaki “… yazılı…” ibaresinin,

21. ve 22 nci maddelerinin tamamının,

23.maddesinin (2) nci fıkrasının a) bendinde yer alan “…yazılı veya yazılı ve sözlü olarak…”,  b), c), ç) bentlerinde yer alan sırasıyla “…Yazılı…” ibarelerinin,

•  23. maddesinin  (2) , (3) ve (4) üncü fıkralarının tamamının,

 24. maddesinin (1) inci fıkrasındaki “…Yazılı…”,  (2) fıkrasının tamamının,

25. maddesinin (1) inci fıkrasındaki “…valiliklerce…” ibaresinin, (2) fıkrasındaki “…bu yönetmelik hükümlerine göre yeniden performans değerlendirmesi ve…”, “…performans değerlendirmesinde veya…” ibareleriyle  “Bu kapsamdaki aday öğretmenlerden performans değerlendirmesinde veya sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişikleri kesilir.  “ibarelerinin,

 26. maddesinin (1) inci fıkrasındaki “…yazılı …” ibaresinin,

 29 uncu maddesinin (1) fıkrasında yer alan “hizmet puanı üstünlüğüne” ibaresinin, (2) fıkrasında “Adayların hizmet puanlarının eşitliği halinde, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın ataması yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday kura ile belirlenir.” hükmünün,

 30 uncu ve 31 inci maddelerinin tamamının,

 32 inci ve 33 üncü maddelerinin  tamamının,

 34, 35, 36 ncı maddelerin tamamının,

37 inci maddesinin (1) fıkrasındaki “…üç…” ve “…ve bu iller, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-Hizmet Bölgeleri gösterilmiştir…” ibarelerinin,

40 ıncı maddesinin (5) inci fıkrasındaki “…Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir….” ifadelerinin,

43. maddenin (1) inci fıkrasındaki “…başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların atamaları Bakanlıkça resen yapılır…” ibaresinin,

 48.maddenin tamamının,

 49. maddenin  (1) inci fıkrasının (b) bendindeki “…eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenler…”  ibaresinin,

50. maddenin  tamamının,

53. Maddenin (2) nci fıkrasında yer alan bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, alanlarında ihtiyaç bulunan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanır.” ibaresi ile maddenin (5) inci fıkrasındaki “… Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir.” hükmü,

 54. maddesinin tamamının,

 Geçici 3.maddesinin tamamının

 Geçici 6. Maddesinin  tamamının,

Geçici 7. maddesinde yer alan “…KPSS’ den atanacakları alanlar için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olma şartı hariç…”  ibaresiyle (2) nci fıkrasındaki ”…  sözlü sınav değerlendirme formu…”  ibarelerinin,

 Ayrıca aynı geçici maddenin sırasıyla  3.,4.,5.,6.,7.,8. ve 9. bentlerinin tamamının,

 20 nci maddede sınav soru ve konuları içinde yer almayan “Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük” konusunun,

43 ve 49 maddelerde yer değiştirme mazereti olarak yer almayan “…eğitim ve öğretim…” konusu, 43. maddenin (5) ve (7) fıkralarında yer almayan  “…adı değişen, dönüşen veya birleştirilen…” ibareleri,

51 inci maddenin (2) fıkrasına eklenmek üzere “eşinden boşanan” ve  51 inci maddenin (4) üncü fıkrasından sonra gelmek üzere “4688 sayılı yasa kapsamında aylıksız izinli olarak görevli sendika genel merkez yönetim kurulu üyeleri, sendika şube başkan ve temsilcilerinin öğretmen olan eşlerinin istekleri halinde süreye bağlı olmaksızın sendika temsilcilerinin görevli oldukları il / ilçeye atamaları yapılır.” ibarelerinin,

Yönetmeliğin 52 nci maddesine “Aynı branş ve alan öğretmenleriyle sınıf öğretmenlerinin il içi ve il dışı karşılıklı yer değiştirme istemleri birlikte başvurmaları halinde süreye ve şarta bağlı olmaksızın gerçekleştirilir.”(Becayiş) hükmünün eklenmemiş olması

48 inci maddesinde düzenlenmesi gereken; 4688 sayılı yasa gereği aylıksız izinli sayılmayan sendika şube başkan ve temsilcileriyle iş yeri temsilcilerinin bu görevde kaldıkları sürece il içi ve il dışı yer değiştirmeye tabi olmayacaklarına ilişkin hükmün, eksik düzenlemeler nedeniyle ilgili maddelerin tamamının,

Yürütmesinin durdurulması ve iptali.

Diğer eğitim sendikalarının da dava çin hazırlıklarına devam ettiği biliniyor.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.